59

Tơlơi Soh, Tơlơi Pơhaih Laih Anŭn Tơlơi Song Mă

  1Pô pơala Yesayah pơhiăp tui anai, “Sĭt yơh hơpăl tơngan Yahweh ƀu tơdu đơi ôh kiăng kơ pơklaih hĭ ƀing ta,
   tơngia Ñu kŏn tơngĭl đơi kiăng kơ hơmư̆ ƀing ta.
  2Samơ̆ yua mơ̆ng khul tơlơi wĕ wŏ gih yơh,
   Ơi Adai ta puh pơđuaĭ hĭ ƀing gih mơ̆ng anăp Ñu.
  Sĭt khul tơlơi soh sat gih hơmâo pơdŏp hĭ laih ƀô̆ mơta Ñu mơ̆ng ƀing gih,
   tơl Ñu ƀu či hơmư̆ ƀing gih ôh.
  3Khul tơngan gih đo̱m bă hăng drah mơnuih ƀing gih pơdjai hĭ,
   khul čơđe̱ng gih hăng tơlơi soh sat.
  Hăng tơƀông gih, ƀing gih pơhiăp khul tơlơi ƀlŏr,
   laih anŭn hăng jơlah gih, ƀing gih pơhiăp khul tơlơi ƀrưh ƀai.
  4Ƀu hơmâo hlơi pô amăng ƀing gih iâu laĭ kơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng ôh,
   kŏn hơmâo hlơi pô rơkâo kơ tơlơi djơ̆ hơnơ̆ng lơi.
  Samơ̆ ƀing gih kơnang kơ khul tơlơi pơrơjăh đôč đač laih anŭn khul tơlơi pơhiăp ƀlŏr.
   Yuakơ ƀing gih pi kian tơlơi rŭng răng, tui anŭn ƀing gih tơkeng rai tơlơi sat ƀai yơh.
  5Ƀing gih krŏm boh khul ala tơpơ̆ng,
   samơ̆ tơdah hlơi pô ƀơ̆ng boh gơñu, ñu anŭn či djai hĭ yơh,
   ƀôdah tơdang boh anŭn pơčah hĭ, ană ala tơpơ̆ng yơh či tơbiă rai.
   Ƀing gih ăt rơwai hrĕ añĭng wăng wăi mơ̆n,
  6samơ̆ hrĕ añĭng wăng wăi anŭn ƀu tŭ yua kơ sum ao ôh.
   Ƀing gih ƀu dưi pơbuh gih pô hăng gơnam ƀing gih pơkra anŭn ôh.
  Kar kaĭ mơ̆n, khul bruă mơnuă gih jing bruă sat ƀai yơh,
   laih anŭn khul bruă ƀrưh ƀai jing tơlơi tơngan gih ngă yơh.
  7Tơkai gih ječ ameč đuaĭ nao kiăng kơ ngă tơlơi soh.
   Ƀing gih tañ biă mă ngă tuh drah ƀing ƀu soh.
  Yuakơ khul tơlơi pơmĭn gih jing tơlơi pơmĭn ngă sat ƀai,
   tui anŭn khul jơlan gih bă hăng tơlơi glưh pơčah hăng tơlơi răm rai yơh.
  8Jơlan rơnŭk rơno̱m sĭt ƀing gih ƀu thâo krăn ôh.
   Ƀu hơmâo tơlơi ngă djơ̆ găl ôh amăng khul tơlo̱ng gih.
  Ƀing gih hơmâo pơjing hĭ laih khul jơlan anŭn jing hĭ khul jơlan wĕ wŏ,
   laih anŭn hlơi pô rơbat amăng khul jơlan anŭn ñu anŭn ƀu či hơduah sem tơlơi rơnŭk rơno̱m ôh.”
9Ƀing ană plei pơhaih tơlơi soh sat gơñu tui anai,
  “Ơ Yahweh ăh, ră anai ƀing gơmơi thâo krăn hiư̆m pă tơlơi djơ̆ găl Ih jing ataih biă mă mơ̆ng ƀing gơmơi,
   laih anŭn tơlơi tơpă hơnơ̆ng, jing tơlơi Ih pơklaih, aka ƀu truh pơ ƀing gơmơi ôh.
  Ƀing gơmơi čang rơmang tơlơi bơngač kơ jơlan gơmơi, samơ̆ abih bang le̱ng kơ tơlơi kơnăm mơmŏt soh sel,
   sĭt ƀing gơmơi hơduah tơlơi bơngač rơđah, samơ̆ ƀing gơmơi ăt rơbat amăng tơui kơpa̱l mơ̆n.
  10Kar hăng mơnuih bum mơta yơh ƀing gơmơi păn mă kơtuai pơnăng,
   jing pơmưn kơ jơlan gơmơi kar hăng ƀu hơmâo mơta ôh kiăng kơ hơduah sem tơlơi pơklaih.
  Tơdang yang hrơi dơ̆ng ƀing gơmơi tơhneč rơbuh kar hăng rơbat tơdang amăng sêng brêng klăm yơh,
   amăng ƀing kơtang drơi jan, ƀing gơmơi kơnơ̆ng jing kar hăng ƀing djai đôč yơh.
  11Abih bang ƀing gơmơi ur pơgrao kar hăng tơgâo pơgrao.
   Ƀing gơmơi pơkrao rơngot hơning kar hăng čim pơrơgŏm yơh.
  Ƀing gơmơi hơduah sem tơlơi djơ̆ tơpă, samơ̆ hơduah ƀu ƀuh ôh,
   sĭt ƀing gơmơi hơduah sem tơlơi pơklaih, samơ̆ tơlơi pơklaih anŭn dŏ ataih mơ̆ng ƀing gơmơi.

  12“Khul tơlơi tơnap tap anŭn jing yuakơ khul tơlơi wĕ wŏ gơmơi jing lu ƀơi anăp mơta Ih,
   khul tơlơi soh sat gơmơi ngă gơ̆ng jơlan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơmơi.
  Khul tơlơi wĕ wŏ gơmơi dŏ nanao hăng ƀing gơmơi,
   laih anŭn ƀing gơmơi thâo krăn kơ khul tơlơi sat ƀai gơmơi tui anai:
  13Tơlơi ƀing gơmơi tơgŭ pơkơdơ̆ng laih anŭn pơƀlŏr pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ih, Yahweh,
   tơlơi ƀing gơmơi wir hĭ rŏng gơmơi mơ̆ng Ih, Ơi Adai gơmơi,
  pơkơčĕ tơlơi kơtư̆ juă hăng tơlơi tơgŭ pơkơdơ̆ng,
   laih anŭn pơhiăp khul tơlơi ƀlŏr jua pơmĭn gơmơi hơmâo pơmĭn pơphŭn laih.
  14Tui anŭn, tơlơi phat kơđi djơ̆ lăp ƀing gih puh pơđuaĭ hĭ,
   laih anŭn tơlơi tơpă hơnơ̆ng dŏ ataih mơ̆ng ƀing gih.
  Tơlơi sĭt hơmâo tơhneč rơbuh hĭ ƀơi khul jơlan gih,
   laih anŭn tơlơi pơhiăp tơpă ƀu dưi mŭt amăng anih gih ôh.
  15Sĭt yơh tơlơi sĭt jing kơƀah amăng djŏp anih,
   laih anŭn hlơi pô ƀu ngă tơlơi sat ƀai jing hĭ kar hăng pô sat ƀai dŏ krăp yơh.”
 Pô pơala Yesayah laĭ tui anai,
  “Yahweh lăng kơ tơlơi anŭn laih anŭn ƀu mơak ôh
   yuakơ ƀing ană plei Ñu ƀu ngă tơlơi djơ̆ tơpă ôh.
  16Ñu ƀuh ƀu hơmâo hlơi pô ôh,
   sĭt Ñu dŏ kơtuă yuakơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh iâu laĭ pap brơi kơ ƀing soh sat anŭn.
  Tui anŭn, hăng hơpăl tơngan kơtang Ñu pô yơh pơklaih hĭ ƀing ană plei Ñu anŭn,
   laih anŭn hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng Ñu pô yơh pơkơjăp hĭ ƀing gơñu.
  17Ñu buh hơô tơlơi tơpă hơnơ̆ng jing ao tơda Ñu,
   laih anŭn troă tơlơi pơklaih jing muk pơgang Ñu.
  Ñu buh hơô tơlơi rŭ nua kơ tơlơi ƀing rŏh ayăt kơtư̆ juă jing sum ao Ñu
   laih anŭn hruă Ñu pô amăng tơlơi hur har jing ao jao Ñu yơh.
  18Tui hăng hơdôm tơlơi ƀing gơñu hơmâo ngă laih yơh,
   tui anŭn Ñu či kla glaĭ
  tơlơi hil nač kơ ƀing rŏh Ñu
   laih anŭn tơlơi rŭ nua kơ ƀing ayăt Ñu,
   wơ̆t hăng ƀing dŏ pơ khul plao ia hăng khul anih lŏn jĕ ia Rơsĭ Prŏng tui hăng tơlơi ƀing gơñu lăp tŭ mă yơh.
  19Čơdơ̆ng mơ̆ng gah yŭ̱, mơnuih mơnam či huĭ pơpŭ kơ anăn Yahweh,
   laih anŭn mơ̆ng gah yang hrơi ƀlĕ yơh, ƀing gơñu či pơpŭ kơ tơlơi ang yang Ñu.
  Sĭt Ñu či rai kar hăng ia li̱ng kơtang tŭn rai
   jing kar hăng angĭn prŏng Yahweh pưh kơtang hrŏm yơh.”
20Yahweh pơhiăp tui anai,
  “Pô Song Mă či rai mơ̆ng Čư̆ Ziôn,
   pơ ƀing hlơi pô amăng ană tơčô Yakôb, jing ƀing kơhma̱l kơ khul tơlơi soh gơñu.”
21Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai,
  “Bơ kơ Kâo, anai yơh jing tơlơi pơgop Kâo hăng ƀing gơñu.
   Yang Bơngăt Kâo, jing Pô dŏ ƀơi ƀing gih,
  laih anŭn hơdôm boh hiăp Kâo, jing tơlơi Kâo hơmâo pioh laih ƀơi amăng bah gih,
   ƀu či dŏ ataih hĭ ôh mơ̆ng amăng bah gih,
  ƀôdah mơ̆ng amăng bah ană bă gih,
   ƀôdah mơ̆ng amăng bah ƀing ană tơčô gih
   čơdơ̆ng mơ̆ng tă anai hlŏng truh pơ hlŏng lar.”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp laih.