25

Tej lus hais txog cov Asmoo

1Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Neeg tus tub, cia li tsom ntsoov rau cov Asmoo thiab cev Vajtswv tej lus tawm tsam lawv. 3Cia li hais rau cov Asmoo tias, ‘Nej cia li mloog Vajtswv Yawmsaub tej lus, Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Vim nej qw hnyos zoo siab rau thaum qhov chaw uas pe kuv qias puas tsuas tag thiab Yixayee tebchaws raug muab tso tseg nyob do cuas thiab thaum cov Yuda raug kuav tawm tebchaws lawm, 4vim li no kuv yuav muab nej cob rau cov neeg uas nyob sab hnub tuaj ua lawv tug. Lawv yuav ua lub yeej rau tub rog nyob rau hauv nej nruab nrab thiab lawv yuav ua vaj ua tsev nyob hauv nej nruab nrab. Lawv yuav noj nej tej txiv ntoo thiab haus nej tej kua mis. 5Kuv yuav ua rau lub moos Lanpa ua lub tshav zaub yug ntxhuav, thiab ua rau Asmoo tebchaws ua nkuaj yaj nkuaj tshis. Mas nej yuav paub tias kuv yog Yawmsaub. 6Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Vim nej npuaj teg ntaug taw zoo siab hnyos thiab ntxub Yixayee tebchaws kawg li, 7vim li no, saib maj, kuv tsa kiag kuv txhais tes tawm tsam nej, thiab kuv yuav muab nej cob rau ib tsoom tebchaws lws nej, thiab kuv yuav muab nej txiav kom ploj tag rau hauv txhua haiv neeg thiab ua rau nej puam tsuaj tag rau hauv tej tebchaws. Kuv yuav ua rau nej puam tsuaj. Nej thiaj paub tias kuv yog Yawmsaub.’ ”

Tej lus hais txog Mau‑a

8“Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, ‘Vim Mau‑a thiab Xe‑i hais tias, “Saib maj, cov Yuda kuj zoo ib yam li txhua lub tebchaws xwb,” 9vim li no kuv yuav qheb kev rau luag ntaus Mau‑a tej moos uas nyob ntawm ciam teb ua ntej, yog tej moos uas ua rau lub tebchaws tau koob meej, yog lub moos Npe Yesimau thiab lub moos Npa‑ame‑oo thiab lub moos Khiliyatha‑i. 10Kuv yuav muab Mau‑a tebchaws nrog cov Asmoo ua ke cob rau cov neeg uas nyob sab hnub tuaj ua lawv tug, xwv thiaj tsis muaj leejtwg nco txog cov Asmoo rau hauv ib tsoom tebchaws. 11Thiab kuv yuav txiav txim rau Mau‑a. Mas lawv yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.’ ”

Tej lus hais txog Edoo

12“Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, ‘Vim Edoo tebchaws ua nruj ua tsiv ua pauj rau cov Yuda thiab qhov uas ua pauj yog ua txhaum muaj txim loj, 13vim li no Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Kuv yuav tsa tes kiag tawm tsam Edoo thiab muab neeg thiab tsiaj txhu txiav tu nrho hauv lub tebchaws ntawd, kuv yuav ua rau lub tebchaws nyob do cuas. Txij ntua ntawm lub moos Themas mus txog lub moos Dedas lawv yuav raug hniav ntaj hniav riam tuag tag. 14Thiab kuv yuav siv kuv haiv neeg Yixayee txhais tes ua pauj rau Edoo, mas lawv yuav ua raws li kuv txojkev chim thiab kev npau taws rau hauv Edoo tebchaws. Mas lawv yuav paub qhov uas kuv ua pauj. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.’ ”

Tej lus hais txog cov Filixatee

15“Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, ‘Vim cov Filixatee ua nruj ua tsiv ua pauj rau cov Yuda thiab ua yeeb ncuab rau lawv tsis paub kawg li thiab ntxub lawv heev xav ua pauj kom puam tsuaj, 16vim li no, Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, kuv yuav tsa tes kiag tawm tsam cov Filixatee, thiab kuv yuav txiav cov Khelethi tu nrho thiab muab cov uas nyob raws ntug hiavtxwv ua kom puam tsuaj tag. 17Kuv yuav ua pauj rau lawv loj kawg thiab yuav nplawm lawv ua npau taws heev. Mas lawv yuav paub tias kuv yog Yawmsaub rau thaum kuv ua pauj rau lawv.’ ”