32

Zaj nkauj ntsuag Falau

1Hnub xiab ib, lub kaum ob hlis, xyoo kaum ob, Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Neeg tus tub, koj cia li tsa suab hu zaj nkauj ntsuag rau Falau vajntxwv Iyi, thiab hais rau nws tias,
  “ ‘Koj xam pom tias koj yog ib tug tsov ntxhuav
   hauv nruab nrab ib tsoom tebchaws,
  tiamsis koj tsuas yog zoo li
   tus zaj hauv hiavtxwv,
  koj nplawm koj tej hav dej
   thiab xuas kotaw do dej
   ua rau lawv tej hav dej qias.
  3Vajtswv Yawmsaub hais li no tias,
   Kuv yuav ntaus kuv lub vas khwb nkaus koj,
   yog ntau haiv neeg tej pab tub rog coob coob,
  mas lawv cov ntawd
   yuav rub kiag koj hauv kuv lub vas.
  4Kuv yuav muab koj pov rau hauv pem teb,
   kuv yuav muab koj
   laim rau saum nruab nqhuab,
  thiab kuv yuav ua rau tej nas noog
   saum nruab ntug huvsi ya los tsaws koj,
  thiab ua rau tej tsiaj txhu tag nrho hauv ntiajteb
   los noj koj kom tsau.
  5Kuv yuav muab koj cov nqaij
   laim rau saum tej roob,
  thiab ua rau koj lub cev tuag
   puv nkaus hauv tej hav.
  6Kuv yuav ua rau koj tej ntshav uas tabtom los
   ntub lub tebchaws mus txog tej roob,
   thiab koj cov tuag puv nkaus hauv tej hav.
  7Thaum kuv rhuav tshem koj,
   kuv yuav roos lub ntuj
   thiab ua rau tej hnub qub tsaus tag,
  kuv yuav muab huab los roos lub hnub,
   thiab lub hli yuav tsis ci lawm.
  8Txhua yam uas ci heev saum nruab ntug
   kuv yuav ua kom tsaus rau saum koj,
  thiab muab txojkev tsaus ntuj
   rau hauv koj lub tebchaws.
   Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.
  9Thaum kuv ua rau koj puam tsuaj
   rau hauv nruab nrab ib tsoom tebchaws,
  uas koj tsis tau paub dua,
   kuv yuav ua rau ntau haiv neeg ntxhov siab.
  10Thaum kuv rho kiag kuv rab ntaj tab meeg lawv,
   kuv yuav ua rau ntau haiv neeg
   poob siab nthav txog koj,
  thiab lawv tej vajntxwv yuav
   ntshai tshee hnyo vim yog koj.
  Hnub uas koj ntog tuag ntawd
  lawv yuav tshee hnyo txhua lub sijhawm,
   sawvdaws nyias txhawj txog nyias txojsia.
  11Vajtswv Yawmsaub hais li no tias,
   Tus vajntxwv hauv Npanpiloo rab ntaj
   yuav los raug koj.
  12Kuv yuav ua rau koj cov pejxeem coob coob
   raug cov neeg uas siab loj siab tuab
   tej hniav ntaj tuag tag,
  txhua tus yog cov uas ua nruj ua tsiv
   heev dhau ib tsoom tebchaws.
  Lawv yuav ua rau
   tej uas Iyi khav theeb txog ploj tag,
  thiab nws tej pejxeem
   uas coob coob yuav puam tsuaj.
  13Kuv yuav ua rau nws txhua tus tsiaj
   puam tsuaj ploj tag ntawm ntug dej,
  thiab yuav tsis muaj neeg txhais kotaw
   do tej dej ntawd dua li lawm,
  thiab tej tsiaj txhu tej tes taw
   yuav tsis do kom dej nro dua li lawm.
  14Mas kuv yuav ua rau tej dej ntawd ntshiab,
   thiab ua rau tej hav dej
   ntws nto ib yam li roj ntws.
  Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.
  15Thaum kuv ua rau Iyi tebchaws
   nyob do cuas cia,
  thiab thaum txhua yam uas muaj
   puv nkaus hauv lub tebchaws ntawd
   raug muab lws coj mus tag lawm,
  thiab thaum kuv tua tau tej neeg
   hauv lub tebchaws huvsi,
  mas lawv thiaj paub tias
   kuv yog Yawmsaub.’
  16No yog zaj nkauj ua ntsuag
   uas yuav tsum hu,
  ib tsoom tebchaws tej ntxhais
   yuav hu zaj no,
  lawv yuav hu zaj nkauj ua ntsuag no
   rau Iyi thiab nws tej pejxeem coob coob.
   Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.”
17Hnub tim kaum tsib, lub ib hlis, xyoo kaum ob, Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 18“Neeg tus tub, cia li quaj nyiav Iyi tej pejxeem coob coob, thiab xa lawv thiab tej tebchaws uas muaj hwjchim loj tej ntxhais nqes mus rau hauv nruab yeeb, yog mus txog cov uas twb mus rau hauv tub tuag teb lawm. 19Qhov uas zoo nkauj koj zoo dhau leejtwg? Cia li nqes mus, muab tso nrog cov uas tsis ua kevcai txiav ua ke. 20Cov Iyi yuav tuag tag rau hauv nruab nrab cov uas raug hniav ntaj tuag, muab teem sijhawm rau hniav ntaj lawm, cia li cab Iyi nrog nws cov pejxeem sawvdaws ua ke mus. 21Cov thawj uas siab loj siab tuab thiab cov uas pab lawv yuav hais txog Iyi hauv nruab nrab tub tuag teb tuaj tias, ‘Lawv nqes los lawm, lawv xyab luas ntawm no, yog cov uas tsis ua kevcai txiav uas raug hniav ntaj tuag.’
22“Axilia kuj nyob qhov ntawd thiab nws pab tub rog huvsi, lawv tej qhov ntxa nyob ib ncig nws, txhua tus raug tua tuag, yog raug hniav ntaj tuag. 23Lawv tej qhov ntxa nyob hauv tub tuag teb qhov uas tob kawg nkaus, nws pab tub rog nyob ib ncig nws lub qhov ntxa. Txhua tus raug hniav ntaj tuag, lawv yog cov uas ua kom muaj kev ntshai heev ncha mus thoob rau cov uas muaj txojsia nyob hauv ntiajteb.
24“Tebchaws Elas kuj nyob qhov ntawd thiab nws tej pejxeem sawvdaws nyob puag ncig nws lub qhov ntxa. Txhua tus raug tua tuag, yog raug hniav ntaj tuag, lawv yog cov uas tsis ua kevcai txiav nqes mus rau hauv nruab yeeb. Lawv yog cov uas ua kom muaj kev ntshai heev ncha mus rau cov uas muaj txojsia nyob hauv ntiajteb, mas lawv nrog cov uas mus rau hauv tub tuag teb raug txaj muag ua ke. 25Luag ua rau nws nrog nws cov pejxeem coob coob pw xyab luas hauv nruab nrab cov uas raug tua tuag. Lawv tej qhov ntxa nyob vij ib ncig nws, txhua tus tsis ua kevcai txiav thiab raug hniav ntaj tuag. Qhov uas ntshai lawv ntawd ntshai mus thoob plaws cov uas muaj txojsia nyob hauv ntiajteb, mas lawv nrog cov uas mus rau hauv tub tuag teb raug txaj muag ua ke, lawv raug muab tso hauv nruab nrab cov uas raug tua tuag.
26“Tebchaws Mese thiab Thunpas kuj nyob qhov ntawd thiab lawv tej pejxeem sawvdaws tej qhov ntxa kuj nyob ib ncig, txhua tus tsis ua kevcai txiav thiab raug hniav ntaj tuag, vim lawv ua kom muaj kev ntshai heev ncha mus rau cov uas muaj txojsia nyob hauv ntiajteb. 27Lawv tsis tau nrog cov uas muaj siab loj siab tuab uas tsis ua kevcai txiav pw xyab luas ua ke, yog cov uas tuav tej cuab yeej ua rog nqes mus rau hauv tub tuag teb, thiab muab ntaj coj los ua hauv ncoo rau, thiab muab lawv lub txim khwb rau saum lawv cov pob txha, vim cov uas muaj siab loj siab tuab ua rau cov uas muaj txojsia nyob hauv ntiajteb ntshai heev kawg li. 28Yog li no Iyi koj yuav raug muab lov thiab yuav pw xyab luas nrog cov uas tsis ua kevcai txiav ua ke, yog cov uas raug hniav ntaj tuag.
29“Edoo kuj nyob qhov ntawd, yog nws cov vajntxwv thiab nws cov thawj sawvdaws. Txawm yog lawv muaj hwjchim loj, los lawv raug muab tso ua ke rau hauv nruab nrab cov uas raug ntaj tuag. Lawv xyab luas nrog cov uas tsis ua kevcai txiav uas nqes mus rau hauv tub tuag teb ua ke.
30“Cov thawj uas nyob sab ped sawvdaws kuj nyob qhov ntawd, thiab cov Xaidoo huvsi, yog cov uas raug txaj muag nrog cov uas raug tua tuag nqes mus ua ke, txawm yog lawv tau siv lawv lub hwjchim ua rau neeg ntshai heev. Lawv yog cov uas tsis ua kevcai txiav pw xyab luas nrog cov uas raug ntaj tua tuag ua ke, thiab lawv nrog cov uas nqes mus rau hauv tub tuag teb raug txaj muag.
31“Vajtswv Yawmsaub hais tias, Thaum Falau pom tej no lawm, yuav nplij tau nws lub siab txog qhov uas nws tej pejxeem sawvdaws thiab nws tej tub rog huvsi raug ntaj tua tuag. 32Vim kuv kom nws ua kom muaj kev ntshai heev ncha mus rau cov uas muaj txojsia nyob hauv ntiajteb, vim li no Falau thiab nws tej pejxeem sawvdaws yuav raug muab tso xyab luas hauv nruab nrab cov uas tsis ua kevcai txiav, nrog cov uas raug ntaj tua tuag ua ke. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.”