3

1Mas nws hais rau kuv tias, “Neeg tus tub 'e, cia li noj tej uas kuv muab rau koj. Cia li noj thooj ntawv no, thiab cia li mus hais rau haiv neeg Yixayee.” 2Kuv thiaj rua ncauj thiab nws muab thooj ntawv ntawd rau kuv noj. 3Thiab nws hais rau kuv tias, “Neeg tus tub, cia li noj thooj ntawv uas kuv muab rau koj no, cia li noj kom puv nkaus koj lub plab.” Mas kuv thiaj li noj. Thaum thooj ntawv ntawd nyob hauv kuv lub qhov ncauj kuj qab zib ib yam li zib ntab.
4Mas nws hais rau kuv tias, “Neeg tus tub, cia li mus cuag haiv neeg Yixayee, thiab hais kuv tej lus rau lawv. 5Tsis yog kuv txib koj mus cuag cov neeg uas hais lwm yam lus uas ceeblaj hais, tiamsis yog mus cuag haiv neeg Yixayee. 6Tsis yog mus cuag tej neeg coob coob uas hais lwm yam lus uas ceeblaj hais thiab koj tsis nkag siab. Yog kuv txib koj mus cuag tej neeg ntawd lawv yeej yuav mloog koj hais. 7Tiamsis haiv neeg Yixayee yuav tsis mloog koj hais rau qhov lawv yeej tsis yeem mloog kuv hais, thiab cov neeg Yixayee sawvdaws yog neeg hauv pliaj tawv lub siab tawv. 8Saib maj, kuv twb ua koj lub siab tawv tiv lawv, thiab ua rau koj lub hauv pliaj tawv tiv lawv lub hauv pliaj. 9Kuv ua rau koj lub hauv pliaj tawv dua pob zeb uas tawv heev, tawv dua zeb hauvswm. Koj tsis txhob ntshai lawv, tsis txhob poob siab rau lawv tej ntsej muag, rau qhov lawv yeej yog haiv neeg uas pheej fav xeeb.” 10Nws hais dua rau kuv tias, “Neeg tus tub, cia li khaws tej lus uas kuv hais rau koj huvsi rau hauv koj lub siab, thiab tig koj lub qhov ntsej mloog. 11Cia li mus, koj mus cuag cov neeg uas poob tebchaws, uas yog koj cov neeg, thiab hais rau lawv tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no,’ txawm yog lawv yuav mloog thiab tsis mloog kuj xij.”
12Vaj Ntsuj Plig txawm tsa kuv sawv, thiab thaum Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab sawv ntawm lub chaw ntawd mus, kuv txawm hnov lub suab nrov vig voog tom kuv qub qab, 13yog cov tsiaj ciaj sia uas kooj tis sib tib ntxuaj lub suab nrov, thiab yog cov log tsheb uas nyob ib sab ntawm cov tsiaj ntawd lub suab nrov, yog lub suab uas nrov ua ntseeg nkaws. 14Vaj Ntsuj Plig kuj tsa kuv sawv thiab coj kuv mus, kuv thiaj mob siab thiab npau taws mus. Yawmsaub txhais tes muaj zog hnyav rau saum kuv. 15Kuv thiaj tuaj txog cov neeg poob tebchaws uas nyob ntawm Thee‑anpi, yog cov uas nyob ntawm ntug dej Khenpa. Kuv nrog lawv nyob qhov ntawd ua mluas mlob poob siab tag tau xya hnub.

Tus faj xwm cov Yixayee

16Thaum dhau xya hnub lawm, Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv hais tias, 17“Neeg tus tub, kuv twb tsa koj ua tus faj xwm zov cov Yixayee. Koj hnov kuv lub ncauj thaum twg, ces koj cia li hais kuv tej lus ntawd ntuas lawv. 18Yog kuv hais rau tus neeg phem tias, ‘Koj yuav tuag tiag tiag li,’ yog koj tsis ntuas nws tsis hais kom nws tso nws txojkev phem tseg xwv thiaj cawm tau nws txojsia, mas tus neeg phem ntawd yuav tuag vim yog nws txojkev txhaum muaj txim, tiamsis kuv yuav ua rau koj ris nws cov ntshav. 19Tiamsis yog koj ntuas tus neeg phem lawm, tiamsis nws tsis tso qhov uas nws ua phem tseg thiab tsis tig ntawm txojkev phem rov los, nws yuav tuag vim yog nws txojkev txhaum muaj txim, mas koj yuav cawm tau koj txojsia. 20Thiab dua ib qho, yog tus ncaj ncees tso txojkev ncaj ncees tseg thiab tau ua txhaum muaj txim, thiab kuv muab yam uas ua rau nws dawm tso rau ntawm nws hauv ntej, mas nws yuav tuag. Vim koj tsis tau ntuas nws, mas nws yuav tuag rau nws lub txim. Kuv yuav tsis nco qhov uas nws ua ncaj ncees kiag li, tiamsis kuv yuav ua rau koj ris nws cov ntshav. 21Tiamsis yog koj ntuas tus ncaj ncees kom tsis txhob ua txhaum thiab nws tsis ua txhaum lawm, mas nws yuav muaj txojsia nyob tiag tiag vim yog nws yuav tej lus ntuas ntawd, thiab koj kuj cawm tau koj txojsia.”

Ua rau Exekhee hais tsis tau lus

22Yawmsaub txhais tes los rau saum kuv qhov ntawd, thiab nws hais rau kuv tias, “Cia li sawv tsees mus rau nram tiaj mas kuv yuav hais rau koj qhov ntawd.” 23Kuv thiaj sawv tsees mus rau nram tiaj, mas ua ciav Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab nyob rau qhov ntawd, ib yam nkaus li lub hwjchim ci ntsa iab uas kuv pom ntawm tus dej Khenpa, mas kuv cia li khwb nkaus ua lub plhu ti nkaus av. 24Vaj Ntsuj Plig txawm los rau hauv kuv, ua rau kuv sawv tsees, thiab Yawmsaub hais rau kuv tias, “Koj cia li mus hauv koj tsev kaw nkaus qhov rooj cia. 25Neeg tus tub 'e, saib maj, koj yuav raug muab hlua khi, koj thiaj tawm mus tsis tau rau hauv nruab nrab cov Yixayee. 26Thiab kuv yuav ua rau koj tus nplaig lo koj qab yiag mas koj yuav hais tsis taus lus thiab ntuas tsis tau lawv, vim tias lawv yeej yog haiv neeg uas pheej fav xeeb. 27Tiamsis thaum kuv hais lus rau koj, kuv yuav ua rau koj rov hais tau lus mas koj yuav hais rau lawv tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.’ Tus uas yeem mloog kuj cia nws mloog, tus uas tsis yeem mloog kuj cia nws tsis txhob mloog, rau qhov lawv yeej yog haiv neeg uas pheej fav xeeb.”