6

Tej lus uas hais txog Yixayee tej roob

1Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Neeg tus tub 'e, cia tsom ntsoov rau Yixayee tej roob, thiab cev Vajtswv tej lus rau lawv, 3thiab hais tias, ‘Yixayee tej roob, nej cia li mloog Vajtswv Yawmsaub tej lus. Vajtswv Yawmsaub hais li no rau tej roob thiab tej pov roob thiab tej kwj ha thiab tej ntsaw ha tias, Saib maj, yog kuv ntag kuv yuav coj hniav ntaj los raug nej, thiab kuv yuav rhuav nej tej chaw uas teev dab saum tej roob pov tseg. 4Nej tej thaj yuav raug muab tso tseg nyob do cuas, thiab nej tej thaj hlawv xyab yuav raug muab tsoo pob tag. Kuv yuav muab nej cov neeg raug tua tuag pov rau ntawm nej tej dab mlom xubntiag. 5Kuv yuav muab cov Yixayee tej cev tuag tso rau ntawm lawv tej dab mlom xubntiag, thiab kuv yuav ua rau lawv tej pob txha ri sua rau ib ncig nej tej thaj. 6Nej nyob rau qhovtwg los nej tej moos yuav raug muab tso tseg nyob do cuas thiab nej tej chaw uas teev dab saum tej roob yuav puam tsuaj tag, nej tej thaj thiaj yuav nyob do cuas thiab raug puam tsuaj, nej tej dab mlom yuav raug muab tsoo thiab raug puam tsuaj, nej tej thaj hlawv xyab yuav raug muab txiav pov tseg, thiab tej uas nej tsim yuav raug muab sau zog pov tseg huvsi. 7Thiab cov uas raug tua tuag yuav ntog nplawg ntia rau hauv nej nruab nrab, mas nej yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.
8“ ‘Tiamsis kuv yuav tseg nej tshuav nyob qee leej. Thaum nej qee leej khiav dim hniav ntaj mus nyob rau hauv ib tsoom tebchaws thiab thaum nej khiav ri sua mus nyob rau hauv luag tej tebchaws, 9mas nej cov uas khiav dim mus tau ntawd yuav nco txog kuv rau hauv ib tsoom tebchaws uas nej raug ntes coj mus, rau thaum kuv rhuav lawv lub siab phem tsis paub txaj muag uas ncaim ntawm kuv mus, thiab rhuav lawv lub qhov muag uas tig mus deev tej dab mlom lawm. Mas lawv yuav rov ntxub lawv tus kheej vim tej kev phem uas lawv tau ua thiab tej kev qias vuab tsuab uas lawv ua huvsi lawm. 10Lawv yuav paub tias kuv yog Yawmsaub. Kuv tsis tau lam hais tias kuv yuav ua tej xwm txheej phem no rau lawv.
11“ ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Cia li npuaj teg ntaug taw hais tias, “Txom nyem kawg lauj,” vim cov Yixayee tej kev phem kev qias vuab tsuab huvsi. Lawv yuav raug hniav ntaj thiab kev tshaib kev nqhis thiab mob kis tuag tag. 12Cov uas nyob deb yuav tuag mob kis, cov uas nyob ze yuav tuag hniav ntaj, cov uas tseem tshuav nyob los yuav tuag tshaib tuag nqhis. Ua li no mas kuv txojkev npau taws rau lawv thiaj li nqeg. 13Thaum uas lawv cov uas raug tua tuag nyob pawg lug hauv nruab nrab lawv tej dab mlom thiab ib ncig tej thaj, thiab saum tej pov roob siab txhua qhov thiab saum tej ncov roob huvsi, thiab hauv txhua tsob qab ntoo ntsuab thiab txhua tsob ntoo xeeb uas nplooj tsaus nti, thiab txhua qhov uas lawv hlawv xyab rau lawv tej dab mlom txhua tus, mas nej yuav paub tias kuv yog Yawmsaub. 14Kuv yuav tsa kiag kuv txhais tes tawm tsam lawv, thiab ua rau lub tebchaws raug muab tso tseg nyob do cuas thoob plaws lawv tej zej zog, txij ntua tebchaws moj sab qhua mus txog lub moos Linpla. Mas thaum ntawd lawv yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.’ ”