35

Tej lus uas hais txog lub roob Xe‑i hauv Edoo

1Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Neeg tus tub, cia li tsom ntsoov tawm tsam lub roob Xe‑i thiab cev Vajtswv lus tawm tsam nws, 3thiab hais rau nws tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Lub roob Xe‑i, saib maj, kuv tawm tsam koj, thiab kuv yuav tsa kiag kuv txhais tes tawm tsam koj, thiab kuv yuav ua rau koj raug muab tso tseg nyob do cuas cia. 4Kuv yuav ua rau koj tej moos liamsim tag, mas koj yuav nyob do cuas cia, mas koj thiaj li paub tias kuv yog Yawmsaub. 5Vim koj ua yeeb ncuab rau cov Yixayee thiab cib nyeej ib txwm los, thiab muab lawv cob rau hniav ntaj lub hwjchim rau thaum lawv raug vij sub vij sw, yog thaum lawv raug txim zaum kawg. 6Vim li no, Vajtswv Yawmsaub hais tias, Kuv yeej muaj txojsia nyob, kuv yuav npaj koj cia raug txim los ntshav thiab ntshav yuav caum cuag koj. Vim koj tsis ntxub qhov uas ua rau neeg los ntshav, vim li no ntshav thiaj caum koj qab mus. 7Kuv yuav ua rau lub roob Xe‑i raug muab tso tseg nyob do cuas cia, thiab kuv yuav muab cov uas mus mus los los txiav tu nrho ntawm nws. 8Kuv yuav ua kom saum koj tej roob muaj neeg raug tua tuag puv nkaus. Cov uas raug hniav ntaj tua tuag yuav ntog rau saum koj tej pov roob thiab hauv koj tej kwj ha thiab hauv koj tej hav dej huvsi. 9Kuv yuav ua rau koj nyob do cuas cia mus ib txhis, thiab yuav tsis muaj neeg nyob hauv koj tej moos. Mas koj yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.
10“ ‘Txawm yog Yawmsaub nyob qhov ntawd, los koj tseem hais tias, “Ob haiv neeg thiab ob lub tebchaws ntawd yuav ua kuv li, thiab peb yuav muab lawv los ua peb tug.” 11Vim li no, Vajtswv Yawmsaub thiaj hais tias, Kuv yeej muaj txojsia nyob, kuv yuav ua rau koj raws li koj txojkev chim thiab raws li koj txojkev khib uas koj ua tshwm los vim yog koj ntxub lawv. Thaum kuv txiav txim rau koj, kuv yuav qhia kuv rau lawv paub. 12Mas koj yuav paub tias kuv uas yog Yawmsaub tau hnov koj tej lus phem huvsi uas koj hais saib tsis taus Yixayee tej roob hais tias, “Lawv raug muab tso tseg nyob do cuas, lawv raug muab rau peb noj lawm.” 13Koj lub qhov ncauj khav theeb heev tawm tsam kuv, thiab hais tawm tsam kuv tsis txawj tag li. Kuv twb hnov lawm. 14Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Kuv yuav ua rau koj nyob do cuas cia, kom thoob ntiajteb thiaj xyiv fab. 15Thaum cov Yixayee tej qub txeeg qub teg nyob do cuas cia koj zoo siab xyiv fab li cas, kuv yuav ua rau koj ib yam li ntawd. Lub roob Xe‑i thiab tag nrho Edoo huvsi, nej yuav nyob do cuas cia. Mas lawv yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.’ ”