14

Teem txim cov uas pe dab mlom

1Yixayee cov kev txwj laus qee leej tuaj cuag kuv thiab los zaum ntawm kuv xubntiag. 2Mas Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 3“Neeg tus tub, cov neeg no tuav rawv lawv tej dab mlom rau hauv lawv lub siab lawm, thiab muab tej uas ua rau lawv dawm mus ua txhaum muaj txim cuab rau ntawm lawv xubntiag. Tsim nyog kuv yuav kheev lawv nug kuv lov? 4Yog li no, cia li hais rau lawv tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Cov Yixayee yog leejtwg tuav rawv nws tej dab mlom rau hauv lub siab thiab muab yam uas ua kom nws dawm mus ua txhaum muaj txim cuab rau ntawm nws xubntiag es tseem tuaj cuag tus xibhwb cev Vajtswv lus, mas kuv uas yog Yawmsaub yuav teb nws kom tsim nyog qhov uas nws muaj dab mlom ntau kawg, 5xwv kuv thiaj tuav tau cov Yixayee lub siab uas ncaim ntawm kuv lawm txhua tus, vim lawv tej dab mlom.’
6“Vim li no, cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Cia li ntxeev dua siab thiab tig ntawm nej tej dab mlom rov los, thiab fee plhu kiag ntawm nej tej kev qias vuab tsuab huvsi. 7Cov Yixayee lossis lwm haiv neeg uas nrog cov Yixayee nyob, yog leejtwg tawm ntawm kuv mus tuav rawv nws tej dab mlom rau hauv lub siab, thiab muab yam uas ua kom nws dawm mus ua txhaum muaj txim cuab rau ntawm nws xubntiag, es tseem tuaj cuag tus xibhwb cev Vajtswv lus ua nug rau kuv txog nws, mas kuv uas yog Yawmsaub yuav teb nws ntag. 8Kuv yuav tsom ntsoov tawm tsam tus ntawd. Kuv yuav ua rau nws ua tus yam ntxwv rau luag pom thiab tiag luag ncauj luag lo, thiab muab nws txiav tawm hauv kuv haiv neeg mus. Mas nej thiaj paub tias kuv yog Yawmsaub. 9Thiab yog tus xibhwb cev lus twg raug ntxias lo lus twg, kuj yog kuv uas yog Yawmsaub ntxias tus xibhwb ntawd, mas kuv yuav tsa kuv txhais tes tawm tsam nws, thiab yuav ua kom nws puam tsuaj hauv kuv haiv neeg Yixayee mus. 10Lawv yuav ris lawv lub txim, tus xibhwb thiab tus uas mus ua nug yuav raug txim ib yam nkaus, 11kom cov Yixayee thiaj tsis yuam kev ntawm kuv mus, thiab tsis ua tej kev txhaum txim huvsi ua rau lawv qias puas tsuas dua li lawm, tiamsis lawv yuav ua kuv haiv neeg thiab kuv yuav ua lawv tus Vajtswv. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.’ ”

Yeluxalees yuav raug txim kom tau

12Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 13“Neeg tus tub, yog lub tebchaws twg fav xeeb ua txhaum rau kuv, es kuv tsa kuv txhais tes tawm tsam lub tebchaws ntawd thiab txiav nws tej zaub mov noj kom tu nrho, thiab tso kev tshaib nqhis los rau nws, thiab rhuav tshem tej neeg thiab tej tsiaj txhu hauv lub tebchaws ntawd, 14mas txawm yog peb tug neeg no, uas yog Nau‑a, Daniyee thiab Yauj, nyob rau hauv lub tebchaws ntawd, los qhov uas lawv ua ncaj ncees tsuas yog pab tau lawv txojsia dim xwb. Vajtswv Yawmsaub hais li no.
15“Lossis yog kuv ua rau tsiaj nyaum los rau hauv lub tebchaws ntawd ua rau neeg tuag tag thiab ua rau lub tebchaws nyob do cuas cia, neeg thiaj hla tsis tau mus rau hauv li lawm vim yog muaj tej tsiaj nyaum ntawd, 16Vajtswv Yawmsaub hais tias, kuv yeej muaj txojsia nyob, mas txawm yog peb tug neeg ntawd nyob rau hauv lub tebchaws ntawd, los lawv yuav pab tsis tau tej tub tej ntxhais dim kiag li, tsuas yog lawv tus kheej dim xwb, mas lub tebchaws yuav nyob do cuas cia.
17“Lossis yog kuv coj ntaj los rau hauv lub tebchaws ntawd, thiab hais tias, ‘Cia hniav ntaj mus thoob plaws lub tebchaws,’ thiab kuv rhuav tshem tej neeg thiab tsiaj txhu hauv lub tebchaws ntawd, 18Vajtswv Yawmsaub hais tias, kuv yeej muaj txojsia nyob, mas txawm yog peb tug neeg ntawd nyob rau hauv lub tebchaws ntawd, los lawv yuav pab tsis tau tej tub tej ntxhais dim kiag li, tsuas yog lawv tus kheej dim xwb.
19“Lossis yog kuv tso mob kis los rau hauv lub tebchaws ntawd, thiab nchuav kuv tej kev npau taws uas ua kom los ntshav rau hauv, thiaj rhuav tshem tau tej neeg thiab tsiaj txhu hauv lub tebchaws ntawd, 20Vajtswv Yawmsaub hais tias, kuv yeej muaj txojsia nyob, mas txawm yog Nau‑a, Daniyee thiab Yauj nyob rau hauv, los lawv yuav pab tsis tau tej tub tej ntxhais dim kiag li, qhov uas lawv ua ncaj ncees tsuas yog pab tau lawv dim xwb.
21“Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Yuav yimhuab raug kev txom nyem loj dua li ntawd, rau thaum kuv tso kuv plaub yam kev teem txim uas hnyav heev los rau Yeluxalees, yog hniav ntaj, kev tshaib nqhis, tsiaj nyaum thiab mob kis, thiaj rhuav tshem tej neeg thiab tsiaj txhu hauv lub tebchaws ntawd. 22Txawm yog li ntawd los yog yuav muaj qee leej dim txojsia hauv lub tebchaws ntawd coj lawv tej tub tej ntxhais tawm los, mas thaum lawv tawm los cuag nej thiab nej pom lawv lub neej thiab tej uas lawv twb ua lawm, nej yuav tsis hnyav siab rau tej xwm txheej phem uas kuv tau ua rau Yeluxalees thiab txhua yam uas kuv coj los raug lub nroog ntawd. 23Lawv cov yuav ua rau nej tsis hnyav siab rau thaum nej pom lawv lub neej thiab tej uas lawv twb ua lawm mas nej yuav paub tias txhua yam uas kuv ua rau hauv lub nroog ntawd tsis yog kuv lam ua tsis muaj keeb puam. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.”