2

Vajtswv hu Exekhee

1Mas nws hais rau kuv tias, “Neeg tus tub 'e, cia li sawv tsees, kuv yuav hais lus rau koj.” 2Thaum nws hais rau kuv, Vaj Ntsuj Plig tau los rau hauv kuv thiab muab kuv tsa sawv ntsug. Mas kuv hnov Vajtswv hais lus rau kuv.
3Nws hais rau kuv tias, “Neeg tus tub, kuv txib koj mus rau hauv cov neeg Yixayee, yog lub tebchaws uas pheej fav xeeb, lawv yog cov uas fav xeeb rau kuv. Lawv thiab lawv tej poj koob yawm txwv yeej tawm tsam kuv los txog niaj hnub nimno. 4Cov neeg ntawd tsis paub txaj muag thiab tawv ncauj. Kuv txib koj mus rau ntawm lawv, mas koj yuav hais rau lawv tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no.’ 5Lawv yuav mloog thiab tsis mloog kuj xij, vim yog lawv yeej yog haiv neeg uas pheej fav xeeb, lawv yuav paub tias muaj ib tug cev Vajtswv lus nyob rau hauv lawv nruab nrab lawm. 6Neeg tus tub 'e, koj tsis txhob ntshai lawv, thiab tsis txhob ntshai tej lus uas lawv hais, txawm yog pos kaus ntsaj pos kaus ntsim nyob vij koj thiab koj nyob hauv nruab nrab cov raub ris teb, koj tsis txhob ntshai lawv tej lus, thiab tsis txhob poob siab rau lawv tej ntsej muag, rau qhov lawv yeej yog haiv neeg uas pheej fav xeeb. 7Koj cia li hais kuv tej lus rau lawv mloog, lawv yuav mloog thiab tsis mloog kuj xijpeem, rau qhov lawv yeej yog haiv neeg uas pheej fav xeeb. 8Neeg tus tub, koj cia li mloog tej uas kuv hais rau koj. Koj tsis txhob ua neeg fav xeeb yam li cov neeg uas pheej fav xeeb ntawd. Cia li rua ncauj thiab noj yam uas kuv muab rau koj.”
9Thaum kuv tsa muag ntsia ua ciav muaj ib txhais tes cev tuaj rau kuv, thiab muaj ib thooj ntawv nyob hauv txhais tes ntawd. 10Nws muab thooj ntawv ntawd nthuav rau kuv saib, mas muaj npe ntawv sau rau ob sab huvsi, muaj tej lus quaj ntsuag thiab quaj lwj siab thiab tej lus txom nyem sau rau hauv.