44

Tej haujlwm hauv lub tuam tsev

1Mas nws coj kuv rov los rau ntawm lub tshav puam tuam tsev sab nraud ntawm lub rooj loog uas nyob sab hnub tuaj. Lub rooj loog ntawd kaw qas nrees. 2Thiab nws hais rau kuv tias, “Lub rooj loog no yuav kaw mus li, yuav tsis kheev qheb thiab yuav tsis muaj leejtwg nkag mus li, rau qhov Yawmsaub, uas yog Yixayee tus Vajtswv twb mus lub rooj loog no rau hauv lawm. Vim li no thiaj muab kaw mus li. 3Tsuas yog tus thawj thiaj tau nyob ntawm lub rooj loog no noj tej nqaij no rau ntawm Yawmsaub lub xubntiag. Nws yuav nkag lub qab khav ntawm lub rooj loog ntawd rau hauv thiab tawm tib txojkev ntawd mus.”
4Thiab nws coj kuv mus hla lub rooj loog sab ped mus rau sab nraud ntawm lub tuam tsev hauv ntej. Kuv tsa muag ntsia ua ciav Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab puv nkaus hauv Yawmsaub lub tuam tsev, kuv thiaj khwb nkaus ua lub plhu ti nkaus av.
5Mas Yawmsaub hais rau kuv tias, “Neeg tus tub, cia tsa koj lub qhov muag saib thiab tig koj lub qhov ntsej mloog thiab ua tib zoo khaws txhua yam uas kuv yuav qhia koj txog tej kab ke thiab tej kevcai huvsi uas siv rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev, thiab ua tib zoo saib qhov uas nkag los rau hauv lub tuam tsev thiab qhov uas tawm hauv lub chaw pe hawm kuv mus. 6Cia li hais rau haiv neeg Yixayee uas pheej fav xeeb tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Cov Yixayee 'e, nej cia li ua rau nej tej kev qias vuab tsuab ploj ntais mus, 7yog qhov uas nej kheev lwm haiv neeg uas tsis ua kevcai txiav ntawm lub siab thiab ntawm cev nqaij nkag los rau hauv qhov chaw uas pe kuv thiaj ua rau kuv lub chaw qias puas tsuas, rau thaum uas nej xyeem qhov txhia chaw noj rau kuv, yog tej roj thiab ntshav. Nej twb rhuav tshem kuv tej lus cog tseg vim yog tim nej tej kev qias vuab tsuab huvsi. 8Thiab nej tsis tau saib xyuas thiab tu tej uas dawb huv rau kuv, tiamsis nej tsa lwm haiv neeg nyob nej chaw saib xyuas thiab tu qhov chaw uas pe hawm kuv.
9“ ‘Vim li no, Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Lwm haiv neeg uas tsis ua kevcai txiav ntawm lub siab thiab ntawm cev nqaij, yog lwm haiv neeg huvsi uas nrog cov Yixayee nyob, tsis pub ib tug twg mus rau hauv qhov chaw uas pe hawm kuv. 10Tiamsis cov Levi uas khiav deb ntawm kuv, yuam kev mus raws ncuj nciav lawv tej dab mlom rau thaum cov Yixayee yuam kev ntawd, mas cov Levi yuav tau ris lawv lub txim. 11Lawv yuav ua koom tu kuv rau hauv qhov chaw uas pe kuv. Lawv yuav zov tej qhov rooj ntawm lub tuam tsev thiab ua haujlwm hauv lub tuam tsev. Lawv yuav tua tej tsiaj uas cov pejxeem coj tuaj ua kevcai xyeem thiab ua kevcai hlawv xyeem. Lawv yuav tos nrhw cov pejxeem thiab ua haujlwm rau lawv. 12Vim lawv twb coj cov pejxeem pe lawv tej dab mlom thiab lawv ua rau cov Yixayee dawm ntog rau txojkev ua txhaum, vim li no kuv cog lus tawv txog lawv tias lawv yuav tau ris lawv lub txim. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag. 13Tsis kheev lawv txav los ze kuv tuaj ua pov thawj tej haujlwm ua koom tu kuv lawm, thiab tsis kheev lawv tuaj ze tej uas dawb huv rau kuv thiab tej uas dawb huv kawg nkaus. Lawv yuav raug txaj muag vim tej kev qias vuab tsuab uas lawv tau ua lawm. 14Txawm li ntawd los kuv tsa lawv saib xyuas thiab tu lub tuam tsev thiab ua txhua yam haujlwm uas yuav tsum ua hauv lub tuam tsev.
15“ ‘Tiamsis cov pov thawj uas yog xeem Levi uas yog Xadau caj ces, yog cov uas tseem saib xyuas thiab tu qhov chaw uas pe kuv rau thaum cov Yixayee yuam kev ntawm kuv lawm, kheev lawv txav los ze kuv ua koom tu kuv, thiab tos nrhw ua kuv tej haujlwm uas yuav xyeem tej roj thiab ntshav rau kuv. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag. 16Lawv tuaj tau rau hauv qhov chaw uas pe kuv thiab txav los ze kuv lub rooj ua koom tu kuv, thiab lawv yuav ua raws li tej kevcai uas kuv hais cia lawm. 17Thaum lawv nkag lub qhov rooj los rau hauv lub tshav puam sab hauv, lawv yuav hnav tsoos tsho ntaub mag. Lawv tsis txhob hnav ib yam uas muaj plaub yaj kiag li rau thaum lawv ua haujlwm ntawm qhov rooj lub tshav puam sab hauv thiab nyob sab hauv. 18Lawv yuav ntoo phuam ntaub mag saum taubhau thiab hnav ris ntaub mag luv rau ntawm duav. Lawv tsis txhob muab dabtsi los npua lub cev kom nto hws. 19Thaum lawv tawm mus cuag cov pejxeem rau lub tshav puam sab nraud, lawv yuav hle tej tsoos tsho uas ua haujlwm thiab muab cia rau hauv chav uas dawb huv li hnav dua lwm cev tsoos tsho tawm mus, tsam ces lawv tej tsoos tsho dawb huv ho mus rhuav tshem cov pejxeem.
20“ ‘Lawv tsis txhob chais plaubhau do cuas thiab tsis txhob tseg plaubhau ntev. Lawv yuav txiav kom hum rau saum taubhau xwb. 21Thaum tus pov thawj twg mus rau hauv lub tshav puam sab hauv, tsis txhob haus cawv txiv hmab li. 22Lawv tsis txhob yuav tej poj ntsuam lossis tej poj nrauj ua pojniam, cia lawv yuav tej hluas nkauj uas tsis tau deev hluas nraug uas yog Yixayee caj ces, lossis tej poj ntsuam pov thawj xwb. 23Lawv yuav qhuab qhia kuv cov neeg paub txog tej uas dawb huv thiab tej uas tsis dawb huv txawv li cas, thiab qhia rau lawv txawj pom tias yam twg qias tsis huv yam twg huv. 24Yog muaj plaub muaj ntug lawv yuav ua tus uas tu plaub, thiab lawv yuav tu plaub raws li kuv txoj kevcai. Txhua zaus uas muaj tej kevcai noj haus uas kuv teem cia, lawv yuav ua raws li kuv tej kevcai thiab kuv tej kab ke, thiab lawv yuav tuav rawv kuv hnub Xanpatau kom dawb huv. 25Lawv tsis txhob mus ze tej tuag ua rau lawv qias puas tsuas. Tsuas yog lawv niam lawv txiv, lawv tus tub tus ntxhais, lossis ib tug kwvtij, lossis ib tug muam uas tsis muaj txiv, lawv thiaj mus ze ua qias puas tsuas tau. 26Thaum nws ua kevcai ntxuav tag lawm nws yuav caiv xya hnub. 27Hnub uas nws nkag mus rau hauv lub chaw pe kuv ntawm lub tshav puam sab hauv, yog mus ua haujlwm rau hauv lub chaw uas dawb huv, nws yuav tsum ua kevcai xyeem daws nws lub txim. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.
28“ ‘Lawv yuav tsis muaj qub txeeg qub teg, kuv yuav ua lawv li qub txeeg qub teg. Nej tsis txhob tu teb rau lawv ua lawv tug hauv Yixayee tebchaws, kuv yog lawv tug. 29Lawv yuav noj tej qoob loo uas muab xyeem, thiab tej tsiaj uas muab xyeem daws txim thiab tej uas xyeem ntxuav kev txaug kev txhaum, thiab txhua yam uas muab cais pub rau Yawmsaub hauv Yixayee tebchaws mas yog lawv li feem. 30Thiab thawj phaum txiv ntoo txhua yam uas zoo kawg nkaus, thiab txhua yam uas nej coj tuaj xyeem, yog cov pov thawj li feem. Nej yuav muab nej thawj phaum hmoov qeb hmoov mog rau cov pov thawj, kom thiaj muaj koob hmoov rau nej tsev neeg. 31Cov pov thawj yuav tsis noj tej nqaij uas nws tuag nws lossis lwm tus tsiaj tom tuag, tsis hais noog thiab tsiaj txhu.’ ”