13

Cem cov cuav xibhwb

1Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Neeg tus tub, cia li cev lus tawm tsam Yixayee cov xibhwb uas cev Vajtswv lus. Cia li cev lus hais rau cov uas cev lus raws li lawv lub siab xav xwb hais tias, ‘Cia li mloog Yawmsaub tej lus. 3Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Cov xibhwb ruam uas cev Vajtswv lus raug txom nyem lauj, yog cov uas nws hais raws nws tus plig xwb, tsis pom dabtsi li. 4Cov Yixayee 'e, nej cov xibhwb cev Vajtswv lus ces zoo ib yam li tej hma uas nyob hauv tej qub moos uas pob tag. 5Nej tsis tau nce mus txog tej phab ntsa loog uas pob to qhov lawm, thiab tsis tau kho cov Yixayee tej ntsa loog kom lawv thiaj tiv tau kev ua rog rau hnub uas Yawmsaub teem cia lawm. 6Lawv ua yog toog cuav thiab cev tej lus hais txog tom hauv ntej dag ntxias. Lawv hais tias, “Yawmsaub hais li no,” tiamsis qhov tseeb Yawmsaub tsis tau txib lawv mus hais, txawm yog li ntawd los lawv tseem vam tias lawv tej lus yuav tiav. 7Thaum nej hais tias, “Yawmsaub hais li no,” tiamsis kuv twb tsis tau hais, tsis yog nej pom tej yog toog cuav thiab cev tej lus hais txog tom hauv ntej dag ntxias lov?
8“ ‘Vim li no, Vajtswv Yawmsaub thiaj hais li no tias, Vim nej cev lus cuav thiab ua yog toog dag, Yawmsaub hais tias, vim li no kuv tawm tsam nej. 9Kuv txhais tes yuav tawm tsam cov xibhwb cev lus uas ua yog toog cuav thiab cev lus hais txog tom hauv ntej dag ntxias. Lawv yuav tsis tau nyob hauv kuv cov neeg lub chaw sablaj thiab tsis tau nce npe rau hauv haiv neeg Yixayee, thiab lawv yuav tsis tau nkag rau hauv Yixayee tebchaws. Mas nej thiaj paub tias kuv yog Vajtswv Yawmsaub. 10Vim lawv yeej coj kuv haiv neeg yuam kev thiab hais tias, “Muaj kev thaj yeeb,” rau thaum uas twb tsis muaj kev thaj yeeb li, thiab thaum muaj neeg ua lub ntsa loog cov xibhwb ntawd cia li pleev hmoov zeb sib dawb paug rau, 11vim li no, cia li hais rau cov uas pleev hmoov zeb sib dawb tias lub ntsa loog yuav pob. Yuav muaj nag los hlob hlob, thiab yuav los lawg loj, thiab cua daj cua dub yuav ntsawj hlob. 12Thaum lub ntsa loog pob lawm, luag yeej yuav hais rau nej tias, “Tej hmoov zeb sib dawb uas nej pleev ntawd dua twg tag lawm?” 13Vim li no Vajtswv Yawmsaub thiaj hais li no tias, Kuv txojkev npau taws yuav ua rau cua daj cua dub ntsawj, thiab kuv txojkev chim yuav ua rau nag los hlob hlob, thiab kuv txojkev npau taws yuav ua rau los lawg loj ua kom ntsa loog puam tsuaj. 14Kuv yuav muab lub ntsa loog uas nej pleev hmoov zeb sib dawb ntawd ua kom tawg thiab pob tag rau hauv pem teb, thiaj pom ntsoov lub taw loog. Thaum lub ntsa loog pob tag, nej yuav puam tsuaj rau hauv plawv loog. Nej thiaj paub tias kuv yog Yawmsaub. 15Kuv yuav ua kom kuv txojkev npau taws tiav li no rau lub ntsa loog thiab rau cov uas pleev hmoov zeb sib dawb rau lub ntsa loog. Thiab kuv yuav hais rau nej tias, “Lub ntsa loog tsis muaj li lawm, thiab cov uas pleev hmoov zeb sib dawb kuj tsis muaj li lawm, 16yog Yixayee cov xibhwb cev lus uas hais txog Yeluxalees thiab ua yog toog pom Yeluxalees muaj kev thaj yeeb rau thaum yeej tsis muaj kev thaj yeeb. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.” ’
17“Neeg tus tub, koj cia li tsom ntsoov tawm tsam koj cov neeg tej ntxhais uas cev lus raws li lawv lub siab xav xwb. Cia li cev Vajtswv lus tawm tsam lawv 18thiab hais tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Cov pojniam uas xaws pluaj ntaub txheev dab qhwv txhua tus txhais tes thiab xaws txoj phuam kauv taubhau uas hum txhua tus thiaj muab tau luag tej plig, yuav raug txom nyem lauj! Nej yuav muab kuv haiv neeg tej plig es yuav tsom kwm luag lwm tus tej plig kom muaj txojsia nyob xwv nej thiaj tau nqe ntau lov? 19Nej ua qias puas tsuas kuv rau hauv kuv haiv neeg xwv thiaj tau ob peb teg qeb thiab tau ob peb daim ncuav. Nej hais tej lus dag rau kuv haiv neeg uas ntseeg tej lus dag ntawd mas tus uas tsis tsim nyog tuag nej kuj muab ua kom tuag, thiab tus uas tsis tsim nyog tseg siav nyob nej kuj tseg nws siav nyob.
20“ ‘Yog li no Vajtswv Yawmsaub thiaj hais li no tias, Kuv tawm tsam nej pluaj ntaub txheev dab uas nej cuab neeg tej plig ib yam li cuab noog. Kuv yuav muab pluaj ntaub ntawd dua ntawm nej txhais tes mus, thiab kuv yuav tso tej plig uas nej muab ib yam li muab noog ntawd dim mus. 21Nej txoj phuam kauv kuv yuav muab dua pov tseg, thiab yuav cawm kuv haiv neeg dim hauv nej txhais tes mus, lawv yuav tsis mag khi rau hauv nej txhais tes lawm. Mas nej thiaj paub tias kuv yog Yawmsaub. 22Vim nej dag ua rau cov uas ncaj ncees poob siab rau thaum kuv tsis tau ua rau lawv poob siab, thiab vim nej txhawb cov neeg phem ua kom lawv tsis tig ntawm lawv txojkev phem rov los tau txojsia, 23vim li no nej yuav tsis tau pom tej yog toog cuav thiab yuav tsis tau hais txog tom hauv ntej dua li lawm. Kuv yuav cawm kuv haiv neeg dim hauv nej txhais tes. Mas nej thiaj paub tias kuv yog Yawmsaub.’ ”