36

Yixayee yuav rov vam meej

1“Neeg tus tub, koj cia li cev kuv tej lus rau Yixayee tej roob hais tias, ‘Yixayee tej roob 'e, cia li mloog Yawmsaub tej lus. 2Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Vim koj cov yeeb ncuab hnyos koj hais tias, “Tej roob siab uas ib txwm muaj nyob poob ua peb tug lawm lauj.” ’ 3Vim li no cia li cev Vajtswv lus hais tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Vim yog lawv ua rau nej nyob do cuas cia thiab tsuam nej txhua fab, ua rau nej poob mus ua luag tej tebchaws teej tug, thiab nej tiag luag ncauj luag lo thiab raug ib tsoom neeg thuam luag saib tsis taus, 4Yixayee tej roob 'e, vim li no, cia li mloog Vajtswv Yawmsaub tej lus. Vajtswv Yawmsaub hais li no rau tej roob thiab tej pov roob, tej hav dej thiab tej kwj ha, thiab tej chaw uas raug muab tso tseg nyob do cuas cia thiab tej moos uas tsis muaj neeg nyob, yog tej chaw uas raug luag lws thiab raug ib tsoom tebchaws uas nyob ib ncig thuam luag. 5Vim li no, Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Kuv khib xeeb siab kub lug hais tej lus tawm tsam luag tej tebchaws, thiab tawm tsam Edoo huvsi, yog tus uas zoo siab xyiv fab kawg muab kuv lub tebchaws ua nws tug thiab saib tsis taus heev kawg, xwv nws thiaj tau lub tebchaws ntawd ua nws tug thiab lws tau huvsi mus.’ 6Vim li no cia li cev lus hais txog Yixayee tebchaws thiab hais rau tej roob thiab tej pov roob, tej hav dej thiab tej kwj ha tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, kuv hais ntawm kuv txojkev khib xeeb thiab npau taws, vim nej raug ib tsoom tebchaws thuam thiab saib tsis taus. 7Vim li no Vajtswv Yawmsaub thiaj hais tias, kuv cog lus ruaj khov tias tej tebchaws uas nyob ib ncig ntawm nej kuj yuav raug thuam thiab raug saib tsis taus.
8“ ‘Yixayee tej roob 'e, nej yuav ncau ceg nthuav thiab txi txiv rau kuv haiv neeg Yixayee, rau qhov tsis ntev lawv yuav tau rov los. 9Saib maj, kuv tuaj nej tog, kuv yuav tig rov los rau ntawm nej, yuav muab nej laij thiab muab nej cog. 10Thiab kuv yuav ua kom neeg huaj vam coob rau hauv nej, yog tag nrho cov Yixayee huvsi. Yuav muaj neeg nyob hauv tej moos, thiab tej chaw uas muab tso tseg nyob do cuas yuav raug tsim dua tshiab. 11Kuv yuav ua kom tsiaj txhu thiab neeg huaj vam coob rau hauv nej, lawv yuav muaj menyuam huaj vam coob. Kuv yuav ua kom muaj neeg nyob hauv nej ib yam li yav thaum ub, thiab kuv yuav ua zoo rau nej ntau dua yav thaum ub. Mas nej thiaj yuav paub tias kuv yog Yawmsaub. 12Kuv yuav pub kom muaj neeg taug kev saum nej, yog kuv haiv neeg Yixayee ntag, thiab lawv yuav tau nej ua lawv tug, thiab nej yuav ua lawv li qub txeeg qub teg, thiab nej yuav tsis rhuav tshem lawv tej menyuam dua li lawm.
13“ ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Vim yog luag tej hais rau nej tias, “Nej noj neeg, thiab nej rhuav tshem tej menyuam tawm hauv nej lub tebchaws mus,” 14vim li no, Vajtswv Yawmsaub hais tias, nej yuav tsis noj neeg thiab yuav tsis rhuav tshem tej menyuam tawm hauv nej lub tebchaws mus dua li lawm. 15Kuv yuav tsis pub kom nej tau hnov ib tsoom tebchaws tej lus thuam luag dua li lawm, thiab nej yuav tsis txaj muag rau ib tsoom neeg dua li lawm, thiab nej yuav tsis ua rau nej lub tebchaws dawm li lawm. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.’ ”
16Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 17“Neeg tus tub, thaum cov Yixayee nyob hauv lawv lub tebchaws, lawv lub neej thiab tej uas lawv ua, qias puas tsuas lub tebchaws. Tej uas lawv ua, kuv saib mas qias tsis huv ib yam li tej pojniam uas tseem ua pojniam raws lub caij qias tsis huv. 18Vim li no kuv thiaj nchuav kuv txojkev npau taws los vim yog tim tej ntshav uas lawv tua los rau hauv lub tebchaws, thiab tim tej dab mlom uas lawv ua qias puas tsuas lub tebchaws. 19Kuv thiaj ua rau lawv khiav ri sua mus rau hauv ib tsoom tebchaws, thiab lawv raug muab ntiab mus rau luag tej tebchaws. Kuv txiav txim rau lawv raws li lawv lub neej thiab tej uas lawv ua. 20Tiamsis thaum lawv mus rau hauv luag tej tebchaws, tsis hais lub tebchaws twg, lawv tau ua puas tsuas kuv lub npe uas dawb huv, rau qhov tej neeg pheej hais txog lawv tias, ‘Cov neeg no yog Yawmsaub haiv neeg lov? Txawm yog li ntawd los lawv raug tawm hauv nws lub tebchaws.’ 21Tiamsis kuv txhawj txog kuv lub npe uas dawb huv, uas cov Yixayee muab ua qias puas tsuas rau hauv tej tebchaws uas lawv mus txog.
22“Vim li no, koj cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Cov Yixayee 'e, tej uas kuv tabtom yuav ua no tsis yog saib rau nej, tiamsis yog saib rau kuv lub npe uas dawb huv, uas nej tau muab ua puas tsuas rau hauv tej tebchaws uas nej mus txog ntawd. 23Kuv yuav ua kuv lub npe loj kawg qhov uas dawb huv tshwm los, yog kuv lub npe uas raug muab ua qias puas tsuas rau hauv ib tsoom tebchaws, twb yog nej ua qias puas tsuas hauv lawv nruab nrab. Mas ib tsoom tebchaws yuav paub tias kuv yog Yawmsaub rau thaum kuv ua kuv txojkev dawb huv tshwm rau hauv nej rau lawv pom.
24“ ‘Kuv yuav coj nej tawm hauv ib tsoom tebchaws thiab sau zog nej hauv txhua lub tebchaws los, thiab coj nej rov los rau hauv lub tebchaws uas yog nej li ntag. 25Kuv yuav muab cov dej huv nchos rau nej, nej thiaj li huv ntawm qhov uas nej qias tsis huv, thiab kuv yuav ntxuav kom nej huv ntawm qhov uas nej pe tej dab mlom huvsi. 26Kuv yuav pub lub siab tshiab rau nej thiab pub tus ntsuj plig tshiab rau nej. Kuv yuav muab lub siab pob zeb rho hauv nej lub cev mus thiab muab lub siab nqaij rau nej. 27Kuv yuav muab kuv tus ntsuj plig rau hauv nej, thiab kuv yuav ua kom nej ua raws li kuv tej kab ke thiab ua tib zoo coj raws li kuv tej kevcai. 28Nej yuav tau nyob rau hauv lub tebchaws uas kuv muab pub rau nej tej poj koob yawm txwv. Nej yuav ua kuv haiv neeg, thiab kuv yuav ua nej tus Vajtswv. 29Kuv yuav cawm nej dim nej tej kev qias tsis huv. Kuv yuav hu kom muaj qoob loo nplua mias rau nej thiab tsis kheev nej raug kev tshaib nqhis dua li lawm. 30Kuv yuav ua kom tej ntoo hauv teb txi txiv ntau thiab ua rau tej teb tau qoob loo nplua mias, kom nej thiaj tsis raug txaj muag rau ib tsoom tebchaws vim yog qhov uas muaj kev tshaib nqhis. 31Nej yuav nco txog nej tej kev phem, thiab nco txog tej uas nej ua tsis zoo, mas nej yuav ntxub nej tus kheej vim yog nej tej kev txhaum thiab nej tej kev qias vuab tsuab. 32Vajtswv Yawmsaub hais tias, qhov uas kuv yuav ua li ntawd tsis yog saib rau nej. Nej cia li paub tseeb qhov ntawd. Cov Yixayee 'e, nej cia li txaj muag thiab poob ntsej muag rau tej uas nej ua.
33“ ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Hnub uas kuv ntxuav nej kev txhaum ploj tag huvsi ntawd, kuv yuav ua kom muaj neeg nyob hauv tej moos, thiab tej chaw uas muab tso tseg nyob do cuas yuav muab tsim dua tshiab. 34Thiab yuav laij tej teb uas muab tso tseg nyob do cuas, yuav tsis nyob do cuas rau txhua tus uas dua kev pom. 35Luag yuav hais tias, “Lub tebchaws uas muab tso tseg no zoo yam nkaus li lub vaj Edee lawm, tej moos uas raug muab tso tseg nyob do cuas thiab pob tag, nimno muaj neeg nyob thiab muaj ntsa loog lawm.” 36Mas tej tebchaws uas tshuav nyob ib ncig nej yuav paub tias kuv uas yog Yawmsaub tau tsim tej chaw uas pob tag no dua tshiab thiab cog qoob loo rau tej teb uas nyob do cuas dua tshiab. Kuv uas yog Yawmsaub tau hais cia li no lawm, thiab kuv yuav ua li ntawd.’
37“Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Kuv yuav kheev cov Yixayee thov kuv ua yam no, yog thov pub kom neeg huaj vam coob ib yam li yaj thiab tshis. 38Tej pab yaj pab tshis uas siv ua kevcai tua xyeem, yog tej pab yaj pab tshis hauv Yeluxalees rau thaum ua kevcai raws sijhawm coob npaum li cas, mas tej moos uas raug muab tso tseg nyob do cuas yuav muaj tej pab neeg nyob coob puv nkaus ib yam li ntawd. Mas lawv yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.”