11

Yawmsaub tej lus cog tseg

1Tej lus uas Yawmsaub hais tuaj rau Yelemi. 2“Koj cia li mloog tej lus cog tseg no thiab hais rau cov Yuda thiab cov uas nyob hauv Yeluxalees. 3Koj cia li hais rau lawv tias, Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, ‘Tus uas tsis mloog tej lus cog tseg no yuav raug foom tsis zoo, 4yog tej lus cog tseg uas kuv twb hais rau nej tej poj koob yawm txwv rau thaum kuv coj lawv tawm hauv Iyi tebchaws los, yog tawm hauv cub thee nchuav hlau los.’ Kuv hais tias, ‘Cia li mloog kuv lub suab thiab ua txhua yam uas kuv hais kom nej ua, nej thiaj ua tau kuv haiv neeg thiab kuv yuav ua nej tus Vajtswv, 5kom kuv thiaj ua tau tiav raws li tej lus uas kuv cog tseg khov kho rau nej tej poj koob yawm txwv tias yuav muab lub tebchaws uas muaj kua mis thiab zib ntab ntws nto rau lawv,’ yam li uas muaj niaj hnub nimno.” Mas kuv thiaj teb tias, “Yawmsaub cia ua li uas koj hais.”
6Mas Yawmsaub thiaj hais rau kuv tias, “Cia li tshaj tawm tej lus no huvsi rau hauv Yuda tej moos thiab rau hauv Yeluxalees tej kev hais tias, ‘Cia li mloog tej lus cog tseg no thiab ua raws li ntawd. 7Kuv twb ntuas nej tej poj koob yawm txwv rau thaum kuv coj lawv tawm hauv Iyi tebchaws los, kuv ntuas tsis tu ncua los txog niaj hnub nimno tias, “Cia li mloog kuv lub suab.” 8Txawm li ntawd los lawv tsis mloog lus tsis tig ntsej mloog, lawv txhua tus tawv ncauj ua raws li lawv lub siab phem nyiam. Tim li no kuv thiaj coj txhua yam raws li tej lus uas kuv kom lawv ua los lawv tsis ua, los poob rau saum lawv.’ ”
9Thiab Yawmsaub hais rau kuv tias, “Cov Yuda thiab cov uas nyob hauv Yeluxalees ntaus tswvyim fav xeeb. 10Lawv twb thim rov qab mus ua lawv tej poj koob yawm txwv tej kev txhaum txim, yog cov uas tsis yeem mloog kuv tej lus. Lawv mus raws ncuj nciav luag tej dab thiab ua koom tu tej dab ntawd. Cov Yixayee thiab cov Yuda twb rhuav tej lus cog tseg uas kuv cog rau lawv tej poj koob yawm txwv. 11Vim li ntawd, Yawmsaub thiaj hais li no tias, ‘Saib maj, kuv yuav coj kev puam tsuaj los raug lawv, lawv yuav khiav tsis dim. Txawm yog lawv quaj thov kuv los kuv yuav tsis mloog lawv. 12Mas tej moos hauv Yuda thiab cov uas nyob hauv Yeluxalees yuav mus quaj thov tej dab uas lawv hlawv xyab teev, tiamsis thaum lawv raug kev txom nyem ceeblaj tej dab ntawd pab tsis tau lawv dim. 13Yuda 'e, nej tej dab coob npaum li nej tej moos, thiab tej thaj uas nej txua teev tej dab phem qias mas ntau npaum li tej kev hauv Yeluxalees, yog tej thaj hlawv xyab rau dab Npa‑as.’
14“Vim li no koj tsis txhob thov kuv pab haiv neeg no, lossis tsa suab hu thov pab lawv, rau qhov kuv yuav tsis mloog lawv tej lus thov rau thaum lawv raug kev txom nyem ceeblaj. 15Tus uas kuv hlub thaum nws ua kev phem kev qias lawm muaj feem dabtsi rau hauv kuv lub tuam tsev? Nws tej lus yeem tseg thiab tej tsiaj uas tua xyeem yuav tshem tau nws lub khuab lov? Yog zoo li no lawm nej tseem yuav xyiv fab thiab lov? 16Yawmsaub twb txeev hu koj hais tias, tsob txiv ntoo aulib ntsuab tsaus nti uas txi txiv ncw, tiamsis nws yuav muab koj hlawv cig nrov voog yam li cua daj cua dub thiab tej ceg yuav kub hnyiab tag huvsi. 17Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus uas cog koj, tau hais tseg kom kev puam tsuaj yuav raug koj vim txhua yam kev phem uas cov Yixayee thiab cov Yuda tau ua, yog qhov uas lawv hlawv xyab teev dab Npa‑as zes ua rau kuv chim.”

Ntaus tswvyim txov Yelemi

  18Yawmsaub qhia tej uas lawv
   ntaus tswvyim rau kuv, kuv thiaj paub,
   koj qhia lawv tej kev phem rau kuv.
  19Kuv zoo yam li tus menyuam yaj seej seej
   uas raug coj mus tua.
  Kuv tsis paub tias lawv ntaus tswvyim
   txov kuv ntag,
  lawv hais tias, “Cia peb muab tsob ntoo
   thiab tej txiv ua kom puam tsuaj,
  cia peb muab nws txiav tawm
   hauv cov neeg ciaj, kom thiaj tsis nco txog
   nws lub npe dua li lawm.”
  20Au Yawmsaub uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus,
   koj yog tus uas txiav txim ncaj ncees,
  koj yog tus uas tshuaj saib neeg lub siab
   thiab tej uas lawv xav.
  Thov cia kuv pom tej uas koj ua pauj rau lawv,
   rau qhov kuv twb muab kuv tshaj plaub
   cob rau koj lawm.
21Vim li no, Yawmsaub hais txog cov neeg hauv Anathau uas xav txov koj txojsia thiab hais tias, “Tsis txhob tuav Yawmsaub lub npe cev nws tej lus, yog koj tsis mloog, koj yuav tuag hauv peb tes.” 22Vim li no Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, “Saib maj, kuv yuav rau txim rau lawv, cov tub hluas yuav tuag hniav ntaj, lawv tej tub tej ntxhais yuav tuag tshaib tuag nqhis. 23Yuav tsis tshuav ib tug li, rau qhov kuv yuav coj tej xwm txheej phem los rau cov neeg hauv Anathau, yog xyoo uas rau txim rau lawv.”