46

Tej lus hais txog Iyi

1Yawmsaub tej lus uas hais tuaj rau Yelemi uas yog xibhwb cev Vajtswv lus ntsig txog ib tsoom tebchaws.
2No yog tej uas hais txog Iyi tebchaws, hais txog Iyi tus vajntxwv Falau Nekhau pab tub rog uas nyob ntawm ntug dej Yufeti hauv lub moos Khakhemi, uas vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo ntaus yeej, rau xyoo plaub uas Yauxiya tus tub Yehauyakhi ua vajntxwv kav Yuda.
  3“Cia li npaj daim hlau tiv thaiv loj
   thiab daim uas me, thiab tawm mus ua rog.
  4Cia li nog eeb rau nees,
   cia li nce kiag caij nees.
  Cia li ntoo nej tej mom hlau
   mus sawv ntawm nej lub chaw ua rog
  thiab hov nej rab hmuv
   thiab hnav nej lub tsho hlau.
  5Kuv pom dabtsi?
   Lawv ntshai kawg li, lawv tig loo khiav rov qab.
  Lawv tej tub rog raug muab ntaus ntog
   thiab khiav sai kawg li lawm.
  Lawv tsis tig saib qab li.
   Kev txhawj kev ntshai muaj rau txhua fab.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  6“Tus uas nrawm kuj khiav tsis taus,
   tub rog kuj khiav tsis dim,
  lawv dawm thiab ntog tag
   rau sab qaum teb ped ntawm ntug dej Yufeti.

  7“No yog leejtwg nev,
   nyab kiag tuaj zoo yam nkaus li tus dej Nai,
   zoo yam nkaus li tej dej sab siv ntws ceev?
  8Iyi nyab kiag tuaj zoo yam nkaus li tus dej Nai,
   zoo yam nkaus tej dej sab siv ntws ceev.
  Nws hais tias, ‘Kuv yuav sawv,
   kuv yuav nyab lub ntiajteb.
  Kuv yuav ua rau tej moos thiab tej neeg
   puam tsuaj tag.’
  9Tej nees 'e, cia li sawv kev mus,
   tej tsheb nees ua rog 'e,
   cia dhia nrawm nroos.
  Cia cov tub rog tawm mus, yog cov neeg Khuj
   thiab cov neeg Phuj uas tuav daim hlau thaiv,
   thiab cov neeg Lus uas txawj tua hneev.
  10Hnub ntawd yog Vajtswv Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg hnub,
  yog hnub uas ua pauj,
   yog hnub uas nws yuav ua pauj
   rau nws cov tshawj chim.
  Rab ntaj yuav noj kom tsau,
   thiab haus lawv cov ntshav kom pov khawv,
  vim yog Vajtswv Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   ua kevcai tua xyeem
  rau hauv sab qaum teb ped
   ntawm ntug dej Yufeti.
  11Iyi tus ntxhais uas dawb huv 'e,
   cia li nce mus rau Kile‑a, mus muab tshuaj.
  Koj twb siv tshuaj ntau kawg lawm
   tsis tau qabhau, mas koj kho tsis tau kom zoo.
  12Tej tebchaws twb hnov txog koj txojkev txaj muag,
   koj lub suab quaj mus thoob ntiajteb,
  vim yog cov tub rog sib dawm,
   lawv ib txhij ntog tag.”

13Yawmsaub tej lus uas hais rau Yelemi uas yog xibhwb cev Vajtswv lus hais txog qhov uas vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo tuaj ntaus Iyi tebchaws.
  14“Cia li tshaj tawm hauv Iyi,
   thiab piav hauv lub moos Midoo,
  cia li piav hauv lub moos Meefi
   thiab lub moos Thapahe, hais tias,
  ‘Sawv ntsug thiab npaj kom txhij,
   rau qhov rab ntaj yuav noj puag ncig nej.’
  15Ua cas tus dab Api khiav lawm?
   Ua cas nej tus dab mlom txiv nyuj nyob tsis ruaj?
   Vim yog Yawmsaub muab nws thawb ntog.
  16Nej cov neeg coob coob
   kuj dawm thiab ntog,
   thiab lawv ib leeg hais rau ib leeg tias,
  ‘Cia li sawv tsees nawj,
   cia peb rov qab mus
   rau ntawm peb haiv neeg,
  mus rau lub tebchaws uas yug peb,
   vim yog tim tus uas quab yuam rab ntaj.’
  17Cia li hu cov Iyi tus vajntxwv Falau lub npe
   hais tias, ‘Tus uas tshoob hawb tso
   tej sijhawm tag dawb.’ ”
  18Tus vajntxwv uas lub npe hu ua Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias,
  “Kuv yeej muaj txojsia nyob,
   mas yuav muaj ib tug tuaj
  zoo ib yam li lub roob Thanpau
   uas nyob hauv nruab nrab tej roob
  thiab zoo yam li lub roob Khamee
   ntawm ntug hiavtxwv.
  19Cov neeg Iyi 'e, cia li hwbxwm
   tej qhov txhia chaw siv
   rau thaum nej raug ntes coj mus,
  rau qhov lub moos Meefi yuav pob tag,
   nyob do cuas cia, tsis muaj neeg nyob.

  20“Iyi yog tus xyuas nyuj uas zoo nkauj,
   tiamsis ib tug yoov nyuj
   sab qaum teb ped tuaj tom nws.
  21Txawm yog nws cov tub rog
   uas ntiav nrog nws nyob zoo yam nkaus li
   tej menyuam nyuj rog rog,
  los lawv cia li tig kiag khiav tag mus ua ke,
   lawv tsis tiv rog kiag li,
  vim yog hnub uas lawv raug puam tsuaj
   twb los txog lawv lawm,
   yog lub sijhawm uas rau txim rau lawv.
  22Nws ua lub suab zoo yam li tus nab
   uas tabtom ntaug leev mus,
  vim yog nws cov yeeb ncuab
   tuaj ua ib pab coob coob,
  thiab coj taus tuaj tawm tsam nws
   zoo yam li cov neeg uas tuaj ntov ntoo.”
  23Yawmsaub hais tias,
   “Txawm yog nws lub hav zoov ntom nti
   los lawv yuav muab ntov tag huvsi,
  rau qhov lawv cov coob dua
   tej kooj txig twb suav tsis txheeb.
  24Iyi tus ntxhais yuav raug txaj muag,
  nws yuav raug muab cob rau hauv ib haiv neeg
   uas nyob sab qaum teb ped txhais tes.”

25Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus uas yog Yixayee tus Vajtswv hais tias, “Saib maj, kuv yuav coj kev rau txim rau tus dab Asmoo hauv lub moos Thenpe, thiab rau Falau thiab rau Iyi thiab Iyi tej dab thiab nws tej vajntxwv, yog rau txim rau Falau thiab cov uas tso siab rau nws. 26Kuv yuav muab lawv cob rau hauv cov uas nrhiav txov lawv txojsia txhais tes, yog vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo thiab nws cov thawj rog txhais tes. Dhau yav tom qab Iyi mam li muaj neeg nyob, ib yam li thaum ub.” Yawmsaub hais li no ntag.
  27“Kuv tus qhev Yakhauj 'e, tsis txhob ntshai,
   Yixayee 'e, tsis txhob poob siab nthav,
  rau qhov, saib maj, kuv yuav cawm neb dim
   hauv lub chaw uas deb los,
  thiab pab neb tej tub ki xeeb ntxwv tawm
   hauv lub tebchaws uas lawv raug ntes los.
  Yakhauj yuav rov los thiab nyob kaj siab lug
   thiab noj qab nyob zoo,
   tsis muaj leejtwg yuav ua rau nws ntshai.”
  28Yawmsaub hais tias,
   “Kuv tus qhev Yakhauj 'e, tsis txhob ntshai
   vim kuv nrog nraim koj nyob.
  Kuv yuav muab txhua lub tebchaws
   uas kuv tau ntiab nej mus nyob hauv lawd
   rhuav kom puam tsuaj tag huvsi,
  tiamsis kuv tsis ua rau nej puam tsuaj tag.
   Kuv yuav nplawm qhuab qhia nej
   raws li uas tsim nyog ua.
  Kuv yeej yuav tsis tseg qhov uas
   rau txim rau nej.”