21

Yeluxalees yuav puam tsuaj

1No yog tej lus uas Yawmsaub hais tuaj rau Yelemi, yog thaum vajntxwv Xedekhiya txib Makhia tus tub Pasaw thiab Ma‑axeya tus tub Xefaniya uas ua pov thawj mus cuag Yelemi, hais tias, 2“Cia li thov nug Yawmsaub rau peb, vim Nenpukhanexa uas ua vajntxwv hauv Npanpiloo tabtom ua rog rau peb. Tej zaum Yawmsaub yuav ua nws tej haujlwm phimhwj huvsi pab peb raws li yav thaum ub thiab yuav ua rau Nenpukhanexa thim tub rog ntawm peb rov qab.”
3Mas Yelemi hais rau ob tug tias, 4“Neb cia li hais li no rau Xedekhiya tias, ‘Yawmsaub, uas yog Yixayee tus Vajtswv, hais li no tias, Saib maj, kuv yuav ua rau tej cuab yeej ua rog hauv nej txhais tes tig rov los raug nej, yog tej uas nej siv tawm tsam Npanpiloo tus vajntxwv thiab cov Kheedia uas vij nkaus nej lub ntsa loog. Thiab kuv yuav sau zog lawv tuaj rau hauv nruab nrab lub nroog no. 5Yog kuv ua rog rau nej ntag. Kuv yuav tsa hlo kuv txhais tes thiab siv kuv txhais npab uas muaj zog ntaus nej npau taws vog thiab chim heev thiab npau taws ceev. 6Thiab kuv yuav ntaus cov uas nyob hauv lub nroog no, tsis hais neeg thiab tsiaj txhu huvsi, mas yuav muaj mob kis loj tuag tag. 7Yawmsaub hais tias, Tom qab ntawd kuv yuav muab Yuda tus vajntxwv Xedekhiya thiab nws cov tub teg tub taws thiab cov neeg hauv lub nroog no uas tsis tuag mob kis thiab hniav ntaj thiab kev tshaib nqhis, cob rau hauv vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo txhais tes thiab rau hauv lawv cov yeeb ncuab txhais tes, yog muab rau hauv cov uas txov lawv txojsia txhais tes. Mas Nenpukhanexa yuav xuas ntaj tua lawv, nws yuav tsis khuvleej lawv, tsis tseg ib tug siav li, tsis tab ncuab lawv kiag li.’
8“Thiab koj yuav hais rau cov pejxeem tias, ‘Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, kuv muab txojkev ciaj thiab txojkev tuag txawb rau ntawm nej xubntiag. 9Tus uas nyob hauv lub nroog no yuav tuag hniav ntaj hniav riam thiab tuag tshaib tuag nqhis thiab tuag mob kis, tiamsis tus uas tawm mus zwm rau cov Kheedia uas vij lub nroog no lawm yuav dim txojsia, nws yuav tau txojsia ua nqe zog hauv tshav rog los. 10Kuv tsom ntsoov ua xwm txheej phem rau lub nroog no tsis yog ua zoo. Lub nroog no yuav raug muab cob rau tus vajntxwv hauv Npanpiloo txhais tes mas nws yuav muab hlawv pov tseg.’ Yawmsaub hais li no ntag.”

Tej lus hais txog Yuda tej vajntxwv

11“Cia li hais rau Yuda tus vajntxwv caj ces tias, ‘Cia li mloog Yawmsaub tej lus, 12Davi caj ces 'e, Yawmsaub hais li no tias,
  “ ‘Cia li txiav txim ncaj txhua tagkis
   thiab pab tus uas raug tub sab lws kom dim
   hauv tus uas quab yuam nws txhais tes,
  tsam ces kuv txojkev npau taws
   yuav tawm plaws yam li hluavtaws kub
  tsis muaj leejtwg tua tau,
   yog tim tej kev phem uas nej ua.
  13Yawmsaub hais tias, Yeluxalees 'e,
   uas nyob saum tej hauv hav,
  thiab yog lub pob zeb uas nyob nram tiaj,
   saib maj, kuv tawm tsam koj.
  Nej hais tias, “Leejtwg yuav los tawm tsam peb
   thiab leejtwg yuav nkag rau hauv
   peb tej chaw nyob?”
  14Kuv yuav rau txim rau nej
   raws li uas nej tau ua lawm.
  Kuv yuav zes taws rau nej lub hav zoov
   mas hluavtaws yuav kub txhua yam ib ncig ntawd huvsi.’ ”
   Yawmsaub hais li no ntag.