13

Txoj siv sia uas po

1Yawmsaub hais li no rau kuv tias, “Cia li mus yuav ib txoj siv sia ntaub mag, thiab muab sia kiag ntawm koj lub duav, tsis txhob muab raus dej.” 2Kuv thiaj yuav ib txoj siv sia raws li Yawmsaub hais, thiab muab sia kuv lub duav. 3Mas Yawmsaub hais dua zaum ob tuaj rau kuv tias, 4“Cia li coj txoj siv uas koj yuav los sia ntawm koj lub duav, es sawv tsees, mus rau ntawm niag dej Yufeti thiab muab txoj siv ntawd zais rau hauv ib kem zeb.” 5Kuv kuj mus thiab muab zais rau ntawm ntug dej Yufeti raws li Yawmsaub tau qhia rau kuv. 6Dhau ntau hnub lawm, Yawmsaub hais rau kuv tias, “Cia li sawv tsees, mus rau ntawm tus dej Yufeti es muab txoj siv uas kuv kom koj muab zais rau ntawd coj los.” 7Ces kuv thiaj li mus rau ntawm tus dej Yufeti, mus khaws txoj siv sia hauv lub chaw uas kuv muab zais ntawd los. Ua ciav, txoj siv sia ntawd twb lwj tag siv tsis tau kiag li lawm.
8Ces Yawmsaub thiaj hais tuaj rau kuv tias, 9“Yawmsaub hais li no tias, ‘Kuv yuav ua kom cov Yuda txojkev khav theeb thiab Yeluxalees txojkev khav theeb heev kawg lwj tag ib yam li txoj siv ntawd. 10Haiv neeg phem no uas tsis yeem mloog kuv tej lus thiab tawv ncauj ua raws li lawv lub siab thiab mus raws ncuj nciav ua koom pe luag tej dab, yuav zoo li txoj siv sia no uas siv tsis tau kiag li lawm. 11Rau qhov txoj siv sia ntawm neeg lub duav li cas, kuv kuj ua rau Yixayee caj ces thiab Yuda caj ces sawvdaws npuab kuv ib yam li ntawd, kom lawv thiaj ua tau ib haiv neeg rau kuv thiab ua koob meej rau kuv thiab ua chaw uas luag qhuas kuv thiab ua meej mom rau kuv. Tiamsis lawv tsis yeem mloog.’ Yawmsaub hais li no ntag.”

Hub cawv txiv hmab

12“Koj cia li hais tej lus no rau lawv, ‘Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, Txhua lub hub yuav tsum muaj cawv txiv hmab puv nkaus.’ Mas lawv yuav hais rau koj tias, ‘Peb tsis paub tias txhua lub hub yuav tsum muaj cawv txiv hmab puv nkaus lov?’ 13Mas koj yuav hais rau lawv tias, ‘Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, kuv yuav ua rau cov neeg hauv lub tebchaws no txhua tus qaug cawv tag huvsi, tsis hais tej vajntxwv uas nyob saum Davi lub zwm txwv, cov pov thawj, cov xibhwb cev Vajtswv lus thiab cov neeg hauv Yeluxalees txhua tus huvsi. 14Yawmsaub hais tias, Kuv yuav muab lawv laim ib tug tsoo ib tug, cov txiv yuav nraum cov tub. Kuv yuav tsis khuvleej lossis tseg lawv txojsia, kuv yuav tsis tab ncuab lawv li rau thaum kuv ua kom lawv puam tsuaj tag.’ ”

Yuda yuav raug ntes coj mus

  15Nej cia li mloog, cia li tig ntsej mloog,
   tsis txhob tsab ua loj,
   rau qhov Yawmsaub tau hais tseg cia lawm.
  16Cia li ua rau Yawmsaub
   uas yog nej tus Vajtswv tau koob meej
   ua ntej uas nws yuav coj kev tsaus ntuj los,
  ua ntej uas nej txhais kotaw yuav dawm
   saum tej roob uas pom kev txoog,
  thiab thaum nej tabtom nrhiav txojkev kaj,
   nws muab ntxeev ua duab tsaus
   thiab muab ntxeev ua tsaus ntuj dub nciab heev.
  17Tiamsis yog nej tsis mloog,
   kuv lub siab yuav quaj twjywm
   vim nej txojkev khav theeb.
  Kuv lub qhov muag yuav quaj heev
   ua kua muag ntws nto ntawm lub plhu,
  vim yog Yawmsaub pab yaj
   raug ntes coj mus lawm.
  18Cia li hais rau vajntxwv thiab nws niam
   hais tias, “Cia li los nyob lub rooj qes,
  rau qhov koj lub mom vajntxwv uas zoo nkauj
   twb poob saum koj lub taubhau los lawm.”
  19Tej moos hauv Neke raug muab kaw lawm
   tsis muaj leejtwg qheb tau.
  Yuda raug ntes coj mus
   poob tebchaws huvsi lawm,
   raug coj mus tag nrho huvsi lawm.

  20Cia li tsa koj lub qhov muag
   saib lawv cov uas tuaj sab ped tuaj.
  Pab yaj uas muab cob rau koj lawm nyob qhovtwg,
   yog pab yaj uas zoo zoo nkauj?
  21Thaum lawv tsa cov neeg
   uas koj tau qhia kom nrog koj sib raug zoo
   ua loj kav koj, koj yuav hais li cas?
  Tsis mob koj yam li tus pojniam
   mob plab yug menyuam lov?
  22Yog koj hais rau hauv koj lub siab tias,
   “Ua cas tej no tshwm los raug kuv?”
  Kuj yog tim koj tej kev phem uas loj kawg
   luag thiaj muab koj daim tiab yaws
   thiab yuam koj.
  23Tus neeg Khuj hloov tau nws daim tawv dub
   lossis tsov pom txwv hloov tau
   daim tawv txaij lov?
  Yog tau, mas nej cov uas pheej ua qhov phem
   yuav ua qhov zoo tau.
  24“Kuv yuav ua rau nej tawg ua sab ua sua
   zoo yam nkaus li tej npluag qoob uas raug
   cua hauv ntuj nrag teb do ntsawj ya mus.
  25No yog koj li feem,
   yog tej uas kuv muab tu tseg rau koj lawm,
  rau qhov koj tsis nco qab kuv lawm
   thiab tso siab rau tej lus dag.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  26“Vim li no kuv yuav muab koj daim tiab yaws
   npog koj lub ntsej muag
   ua kom pom koj kev txaj muag.
  27Kuv twb pom koj tej kev qias vuab tsuab,
   qhov uas koj hee laws nrhiav ua nkauj ua nraug
  thiab qhov uas koj ua poj muag cev
   phem qias kawg li saum tej roob
   thiab nram tej tiaj.
  Yeluxalees 'e, koj yuav raug txom nyem lauj!
   Yuav ntev li cas koj thiaj ua tau dawb huv?”