16

Hnub uas raug kev puam tsuaj

1Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Koj tsis txhob yuav pojniam, tsis txhob muaj tub muaj ntxhais rau ntawm lub chaw no.” 3Rau qhov Yawmsaub hais li no txog tej tub tej ntxhais uas yug ntawm lub chaw no thiab hais txog cov niam cov txiv uas yug lawv hauv lub tebchaws no tias, 4“Lawv yuav tuag rau tej mob phem. Yuav tsis muaj leejtwg quaj ntsuag lawv thiab muab lawv log. Lawv yuav zoo yam li tej quav tsiaj txhu nyob saum npoo av. Lawv yuav puam tsuaj vim raug hniav ntaj hniav riam thiab kev tshaib nqhis. Thiab tej liaj dav saum nruab ntug thiab tej tsiaj qus hauv ntiajteb yuav noj lawv tej cev tuag.”
5Yawmsaub hais li no tias, “Tsis txhob mus rau hauv tej tsev tuag, tsis txhob mus quaj ntsuag thiab nrog lawv mob siab, vim kuv twb muab kuv txojkev uas nyob kaj siab lug rho ntawm cov neeg no mus lawm, thiab rho kuv txojkev hlub uas ruaj khov thiab rho kuv txojkev khuvleej lawm.” Yawmsaub hais li no ntag. 6“Cov uas ua hlob thiab cov yau yuav tuag tag rau hauv lub tebchaws no. Yuav tsis muaj leejtwg muab lawv log tsis muaj leejtwg quaj ntsuag lawv thiab chais plaubhau thiab muab lub cev suam xyom cov tuag. 7Tsis muaj leejtwg ntais ib qho ncuav nplij tsev xyom cuab lub siab uas muaj tus tuag. Thiab tsis muaj leejtwg muab ib khob rau lawv haus nplij lawv lub siab vim lawv niam lawv txiv tuag. 8Koj tsis txhob mus zaum nrog lawv noj lawv haus hauv lub tsev uas pam noj pam haus. 9Rau qhov, Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, ‘Saib maj, kuv yuav ua kom lub suab luag lub suab zoo siab thiab nraug vauv nkauj nyab lub suab tu nrho hauv lub chaw no tab meeg nej rau thaum nej tseem ua neej ntag.’
10“Thaum koj hais tej lus no huvsi rau haiv neeg no, mas lawv yuav hais rau koj tias, ‘Ua cas Yawmsaub hais tseg kom tej xwm txheej phem loj li no raug peb? Peb tej kev txhaum txim yog dabtsi? Peb tau ua txhaum dabtsi rau Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv?’ 11Ces koj hais rau lawv tias, ‘Vim yog nej tej poj koob yawm txwv tau tso kuv tseg thiab mus raws ncuj nciav luag tej dab thiab ua koom tu thiab pe tej dab ntawd, thiab muab kuv tso pov tseg tsis ua raws li kuv txoj kevcai, 12thiab vim yog nej ua phem heev dua nej tej poj koob yawm txwv, nej txhua tus nyias ua raws li nyias lub siab phem uas tawv tsaig, tsis yeem mloog kuv. 13Vim li no kuv yuav muab nej laim tawm hauv lub tebchaws no mus rau lub tebchaws uas nej thiab nej tej poj koob yawm txwv tsis tau paub dua, mas nej yuav ua koom tu luag tej dab rau qhov ntawd nruab hnub hmo ntuj, vim kuv yuav tsis hlub nej lawm.’ ”
14Yawmsaub hais tias, “Vim li no, saib maj, lub caij lub nyoog tabtom los yuav txog mas tsis muaj leejtwg yuav cog lus twv hais tias, ‘Muaj Yawmsaub tus muaj txojsia nyob uas coj cov Yixayee tawm hauv Iyi tebchaws los pom,’ 15tiamsis yuav hais tias, ‘Muaj Yawmsaub tus muaj txojsia nyob uas coj cov Yixayee tawm hauv tebchaws sab ped thiab hauv txhua lub tebchaws uas nws muab lawv ntiab mus nyob lawm rov los pom.’ Vim kuv yuav coj lawv rov los rau hauv lawv lub tebchaws uas kuv twb muab pub rau lawv tej poj koob yawm txwv lawm.”
16Yawmsaub hais tias, “Saib maj, kuv tabtom hu cov neeg muab ntses tuaj coob mas lawv yuav ntes kuv haiv neeg. Dhau ntawd kuv yuav hu cov neeg tua nqaij tuaj coob coob, mas lawv yuav raws kuv cov neeg pem tej roob thiab tej pov roob txhua qhov thiab hauv tej qhov zeb qhov tsua. 17Kuv lub qhov muag ntsia ntsoov tej uas lawv ua huvsi, zais tsis tau ib yam uas kuv tsis pom li, thiab lawv tej kev txhaum txim yuav muab zais dhau kuv lub qhov muag tsis tau li. 18Kuv yuav ua pauj lawv tej kev txhaum txim ob npaug, vim lawv muaj tej niag dab mlom tsis muaj sia uas ntxim ntxub kawg li ua rau kuv lub tebchaws qias puas tsuas, thiab ua rau kev qias vuab tsuab puv nkaus rau kuv tej qub txeeg qub teg.”

  19Au Yawmsaub, uas yog kuv lub zog
   thiab kuv lub chaw ruaj khov,
  yog lub chaw uas kuv cawm siav
   rau hnub uas raug txom nyem,
  ib tsoom tebchaws yuav tuaj
   qab ntuj kawg tuaj cuag koj thiab hais tias,
  “Peb tej poj koob yawm txwv
   tsis tau qub txeeg qub teg dabtsi
   tsuas yog tau txojkev dag ntxias xwb,
  yog tej uas tsis muaj nuj nqes dabtsi li,
   pab tsis tau li.
  20Neeg yuav tsim tej timtswv rau nws tau lov?
   Tej uas zoo li ntawd tsis yog timtswv.”

21“Vim li no, saib maj, kuv yuav ua kom lawv paub, tib zaug no xwb kuv yuav ua kom lawv paub kuv lub hwjchim thiab kuv lub zog, mas lawv yuav paub tias kuv lub npe yog Yawmsaub.”