30

Cov uas poob tebchaws yuav rov los

1Yawmsaub hais lus tuaj rau Yelemi tias, 2“Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, ‘Cia li sau tej lus uas kuv tau hais rau koj lawd huvsi rau hauv ib phau ntawv.’ 3Yawmsaub hais tias, ‘Saib nawj, lub caij lub nyoog tabtom los yuav txog mas kuv yuav pub kuv haiv neeg Yuda thiab Yixayee rov vam meej li qub, thiab kuv yuav coj lawv rov los rau lub tebchaws uas kuv muab rau lawv tej poj koob yawm txwv, mas lawv yuav tau lub tebchaws ntawd ua lawv teej lawv tug.’ Yawmsaub hais li no ntag.”
4Ntawm no mus yog tej lus uas Yawmsaub hais txog cov Yixayee thiab cov Yuda.
  5Yawmsaub hais li no tias,
   “Peb tau hnov lub suab quaj ras zom zaws
   yog lub suab ntshai kawg, tsis tau nyob tiaj tus.
  6Cia li nug thiab tshuaj saib,
   tus txivneej yuav yug tau menyuam lov?
  Ua cas kuv pom txhua tus txivneej
   muab tes npuab ntawm duav yam li
  cov pojniam uas mob plab yuav yug menyuam?
   Ua cas txhua tus lub ntsej muag thim xem tag?
  7Hnub ntawd yuav txaus ntshai kawg li lauj!
   Tsis muaj ib hnub twg
   yuav thooj li hnub ntawd,
  yog hnub uas Yakhauj
   txom nyem lwj siab kawg,
   tiamsis nws yuav dim tau hnub ntawd.”
  8Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   hais tias, “Txog hnub ntawd
   kuv yuav lov tus quab ntawm lawv caj qwb,
  thiab kuv yuav muab tej saw hlau
   uas khi lawv tu pov tseg,
  thiab lwm haiv neeg yuav tsis muab
   lawv ua qhev dua li lawm.
  9Mas lawv yuav ua koom tu Yawmsaub
   uas yog lawv tus Vajtswv
  thiab tu lawv tus vajntxwv Davi
   tus uas kuv yuav tsa sawv los
   ua vajntxwv kav lawv.”
  10Yawmsaub hais tias,
   “Kuv tus qhev Yakhauj 'e, tsis txhob ntshai,
   Yixayee 'e, tsis txhob poob siab,
  rau qhov kuv yuav cawm nej dim deb deb li los,
   thiab cawm nej tej tub ki hauv lub tebchaws
   uas lawv raug ntes coj mus nyob.
  Yakhauj yuav rov los
   thiab nyob siab tus yees noj qab nyob zoo,
  thiab yuav tsis muaj leejtwg
   ua rau nws ntshai.”
  11Yawmsaub hais tias,
   “Kuv nrog nraim koj thiab yuav cawm koj dim.
  Kuv yuav ua rau txhua lub tebchaws
   uas kuv ntiab nej ri sua mus nyob ntawd
   puam tsuaj tag nrho huvsi,
  tiamsis kuv yuav tsis ua rau koj
   puam tsuaj tag.
  Kuv yuav nplawm koj
   npaum li uas tsim nyog xwb,
  thiab kuv yuav tsis tso
   qhov uas rau txim rau koj tseg.”

  12Yawmsaub hais li no tias,
   “Qhov uas koj mob kho tsis tau li,
   koj lub kiav txhab sab sab li.
  13Tsis muaj leejtwg yuav pab hais koj tshaj plaub,
   tsis muaj tshuaj kho koj lub kiav txhab,
   tsis muaj ncauj kev kho tau koj zoo li.
  14Cov uas koj nyiam sawvdaws
   tsis nco qab koj lawm,
   lawv tsis mob siab koj kiag li.
  Kuv tau nplawm koj
   ib yam li yeeb ncuab nplawm,
  thiab rau txim rau koj ib yam li
   neeg limhiam ntais ntuj rau,
  rau qhov koj ua txhaum ntau kawg,
   koj muaj txim loj.
  15Ua cas koj yuav quaj qhov uas mob?
   Qhov uas koj mob kho tsis tau li.
  Vim koj ua txhaum ntau kawg
   thiab koj muaj txim loj,
   kuv thiaj ua tej no rau koj.
  16Vim li no txhua tus uas noj koj
   nws yuav raug luag noj,
  txhua tus uas ua tshawj chim rau koj
   yuav raug muab ntes coj mus.
  Cov uas lws koj lawv yuav raug luag lws,
   thiab txhua tus uas quab yuam koj
   yuav raug luag quab yuam.
  17Kuv yuav kho kom koj cev nqaij rov zoo li qub
   thiab kuv yuav kho koj tej qhov txhab kom zoo,
  vim lawv hu koj tias yog tus uas tsis muaj tswv,
   yog Xi‑oo uas tsis muaj leejtwg mob siab.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  18Yawmsaub hais li no tias,
  “Kuv yuav pub Yakhauj tej tsev ntaub
   rov vam meej li qub,
   thiab khuvleej nws tej chaw nyob.
  Lub nroog yuav raug muab tsim dua tshiab
   rau saum nws lub roob,
  thiab vajntxwv lub tsev
   yuav nyob lub qub chaw.
  19Yuav muaj suab hu nkauj ua tsaug
   thiab suab xyiv fab tawm qhov chaw ntawd tuaj.
  Kuv yuav ua rau lawv huaj vam coob tuaj,
   lawv yuav tsis tsawg.
  Kuv yuav ua kom lawv muaj koob meej,
   lawv yuav tsis raug luag saib tsis taus.
  20Lawv tej tub ki yuav zoo ib yam li thaum ub,
   thiab lawv haiv neeg yuav raug muab tsa
   nyob ruaj rau ntawm kuv xubntiag.
  Kuv yuav rau txim rau txhua tus
   uas quab yuam lawv.
  21Lawv tus thawj yeej yuav yog
   ib tug hauv lawv cov neeg,
  tus uas kav lawv yuav tawm
   hauv lawv nruab nrab los ntag.
  Kuv yuav coj tus ntawd txav los ze
   thiab nws yuav tuaj cuag kuv.
  Leejtwg yuav muaj cuabkav tuaj cuag kuv?”
   Yawmsaub hais li no.
  22“Nej yuav ua kuv haiv neeg,
   thiab kuv yuav ua nej tus Vajtswv.”

  23Cia li saib Yawmsaub tej cua daj cua dub.
   Txojkev npau taws tawm mus lawm,
   yog cua daj cua dub ntsawj hlob kawg,
  yuav tshwm plaws ntsawj raug
   cov neeg limhiam lub taubhau.
  24Yawmsaub txojkev chim heev
   yuav tsis thim rov qab mus txog thaum
   nws ua tej uas nws xav hauv lub siab tiav.
  Nej yuav nkag siab tej no
   rau yav tom hauv ntej.