42

Yelemi hais Vajtswv tej lus rau Yauhanas

1Cov thawj tub rog sawvdaws thiab Khale‑a tus tub Yauhanas thiab Hausaya tus tub Axaliya thiab cov pejxeem txij tus yau kawg mus txog tus loj kawg sawvdaws tau tuaj, 2thiab hais rau Yelemi uas yog xibhwb cev Vajtswv lus tias, “Thov koj mloog peb tej lus taij thov thiab koj thov Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv pab peb cov uas tseem tshuav nyob no sawvdaws, rau qhov peb tshuav tsawg kawg li raws li koj lub qhov muag pom ntsoov. 3Thov Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv qhia rau peb paub txojkev uas peb yuav tsum mus thiab qhia tej uas peb yuav tsum ua.” 4Yelemi uas cev Vajtswv lus hais rau lawv tias, “Kuv hnov nej hais lawm. Saib maj, kuv yuav thov Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv raws li nej tej lus taij thov. Yog Yawmsaub teb li cas rau nej kuv yuav hais rau nej. Kuv yuav tsis npog ib yam dabtsi li.” 5Mas lawv hais rau Yelemi tias, “Thov Yawmsaub ua timkhawv ncaj ncees thiab tseeb rau peb yog peb tsis ua raws li txhua lo lus uas Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv txib koj qhia peb. 6Txawm yog nws teb zoo thiab tsis zoo los peb yuav mloog Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv tej lus uas peb txib koj mus thov, mas thaum peb mloog Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv tej lus peb thiaj noj qab nyob zoo.”
7Thaum puv kaum hnub lawm Yawmsaub hais lus tuaj rau Yelemi. 8Mas nws thiaj hu Khale‑a tus tub Yauhanas thiab cov thawj tub rog sawvdaws uas nrog nws nyob thiab cov pejxeem sawvdaws txij tus yau kawg mus txog tus loj kawg tuaj, 9thiab hais rau lawv tias, “Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv uas nej tau txib kuv coj nej tej lus taij thov mus hais rau nws hais li no tias, 10‘Yog nej nyob hauv lub tebchaws no kuv yuav tsim tsa nej thiab tsis muab nej rhuav, kuv yuav muab nej cog tsis muab nej dob, rau qhov kuv tu siab tej xwm txheej phem uas kuv tso rau nej lawm. 11Tsis txhob ntshai tus vajntxwv hauv Npanpiloo uas nej yeej los ntshai ntawd.’ Yawmsaub hais tias, ‘Tsis txhob ntshai nws vim kuv twb nrog nej nyob lawm, yuav cawm nej thiab tso nej dim hauv nws txhais tes. 12Kuv yuav khuvleej nej xwv nws thiaj khuvleej nej thiab kheev nej nyob hauv nej lub tebchaws.’ 13Tiamsis yog nej tsis mloog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv tej lus, es nej hais tias, ‘Peb yuav tsis nyob hauv lub tebchaws no,’ 14thiab hais tias, ‘Peb tsis yeem, peb yuav mus rau hauv Iyi tebchaws, yog qhov chaw uas peb yuav tsis pom muaj kev ua rog thiab yuav tsis hnov suab raj txhib rog, thiab tsis tshaib plab thiab peb yuav nyob qhov ntawd,’ 15cov Yuda uas tseem tshuav nyob 'e, cia li mloog Yawmsaub tej lus. Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, ‘Yog nej npaj siab yuav mus rau hauv Iyi tebchaws thiab mus nyob qhov ntawd, 16mas rab ntaj uas nej ntshai yuav caum cuag nej rau hauv Iyi tebchaws, thiab tej kev tshaib nqhis uas nej ntshai ntawd yuav caum nej qab mus rau hauv Iyi tebchaws thiab nej yuav tuag rau qhov ntawd. 17Txhua tus uas npaj siab mus nyob rau hauv Iyi tebchaws yuav tuag hniav ntaj hniav riam thiab tuag tshaib tuag nqhis thiab tuag mob kis, yuav tsis tshuav ib tug nyob lossis dim tej xwm txheej phem uas kuv yuav tso los rau saum lawv.’
18“Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, ‘Kuv nchuav kuv txojkev chim kev npau rau saum cov uas nyob hauv Yeluxalees li cas, kuv kuj yuav nchuav kuv txojkev npau rau saum nej rau thaum nej mus txog Iyi tebchaws ib yam li ntawd thiab. Luag yuav tuav nej lub npe tsawm foom, nej yuav ua chaw rau luag ceeb thiab ntshai, thiab nej yuav ua lo lus tsawm foom thiab nej yuav raug luag thuam luag. Nej yuav tsis pom lub chaw no dua li lawm.’ 19Cov Yuda uas tseem tshuav nyob 'e, Yawmsaub tau hais rau nej tias, ‘Tsis txhob mus rau Iyi tebchaws.’ Nej cia li paub tseeb tias hnub no kuv twb ntuas nej tias 20nej tau yuam kev puas rau nej txojsia, vim yog nej txib kuv mus cuag Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv hais tias, ‘Thov koj pab peb thov Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv. Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv hais li cas, thov qhia rau peb mas peb yuav ua li ntawd.’ 21Mas hnub no kuv twb qhia Yawmsaub tej lus rau nej lawm, tiamsis nej tsis mloog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv tej lus ib qho li, yog tej uas Yawmsaub txib kuv los hais rau nej. 22Vim li no nimno cia li paub tseeb tias nej yuav tuag hniav ntaj thiab tuag tshaib tuag nqhis thiab tuag mob kis rau hauv lub chaw uas nej ntshaw mus nyob ntawd.”