15

Yuda yuav puam tsuaj

1Yawmsaub hais rau kuv tias, “Txawm yog Mauxe thiab Xamuyee los sawv ntawm kuv lub xubntiag los kuv lub siab yuav tsis tig mus hlub cov neeg no. Cia li ntiab lawv tawm kom dhau ntawm kuv lub qhov muag mus, thiab tso lawv mus. 2Mas thaum lawv nug koj tias, ‘Peb yuav mus rau qhovtwg?’ koj hais rau lawv tias, ‘Yawmsaub hais li no tias,
  “ ‘Cov neeg uas twb npaj rau kev mob kis,
   cia li mus raug kev mob kis.
  Cov uas twb npaj rau hniav ntaj hniav riam,
   cia li mus raug hniav ntaj hniav riam,
  cov uas twb npaj rau kev tshaib kev nqhis,
   cia li mus raug kev tshaib kev nqhis,
  cov uas twb npaj rau luag ntes mus,
   cia li mus raug luag ntes.’ ”
3Yawmsaub hais tias, “Kuv yuav npaj plaub yam kev puam tsuaj los rau lawv, yog raug ntaj tua, raug dev tom dev dua, raug liaj dav saum nruab ntug thiab tej tsiaj qus hauv ntiajteb muab tom noj puam tsuaj tag. 4Kuv yuav ua rau lawv ua lub chaw uas ib tsoom tebchaws hauv ntiajteb huvsi ceeb thiab ntshai vim tej uas Hexekhiya tus tub Manaxe uas yog Yuda tus vajntxwv tau ua rau hauv Yeluxalee.”

  5“Yeluxalees 'e, leejtwg yuav khuvleej koj,
   leejtwg yuav mob siab koj,
  leejtwg yuav tig los xauj nug txog
   koj kev noj qab nyob zoo?”
  6Yawmsaub hais tias, “Koj tsis lees yuav kuv,
   koj pheej thim rov qab.
  Kuv thiaj tsa tes tawm tsam koj
   thiab ua rau koj puam tsuaj.
   Kuv dhuav qhov uas zam koj lawm.
  7Kuv twb xuas ntxuam ntxuaj lawv
   ntawm tej rooj loog hauv lub tebchaws no
  Kuv ua rau lawv tej menyuam tuag,
   kuv muab kuv haiv neeg ua kom puam tsuaj.
   Lawv tsis tig ntawm lawv tej kev phem rov los.
  8Kuv ua rau lawv cov poj ntsuam
   coob dua tej xuab zeb ntawm hiavtxwv.
  Thaum tav su kuv coj tus uas ua kom puam tsuaj
   tuaj txog cov tub hluas leej niam.
  Ib pliag ntshis xwb kuv ua kom
   kev lwj siab kev txhawj kev ntshai
   poob rau saum lawv.
  9Tus uas muaj xya tus menyuam
   nws kuj qaug zog tag, feeb hlo lawm.
  Nws lub hnub poob qho
   thaum tseem nruab hnub.
  Nws raug kev txaj muag
   thiab raug rhuav ntsej muag.
  Kuv yuav muab cov uas tseem tshuav nyob
   cob rau hniav ntaj hniav riam
   tab meeg lawv cov yeeb ncuab.”
  Yawmsaub hais li no ntag.

  10Kuv niam, qhov uas koj yug kuv
   ua rau kuv txom nyem lauj.
  Kuv yog tus uas xeeb kom muaj
   kev sib cav sib faib thoob tebchaws.
  Kuv tsis tau qev rau luag
   thiab kuv tsis tau qev luag li,
   los lawv sawvdaws tsawm foom kuv.
  11Yawmsaub hais tias,
   “Kuv yeej yuav pab koj dim
   kom noj qab nyob zoo,
  kuv yeej yuav ua rau koj cov yeeb ncuab
   taij thov koj rau thaum
   lawv raug kev txom nyem thiab kev nyuaj siab.
  12Muaj leejtwg lov tau hlau,
   yog tej hlau uas tuaj sab ped tuaj,
   thiab lov tau tooj liab?
  13Nej tej nyiaj txiag cuab txhiaj cuab tam
   kuv yuav pub rau luag txeeb tau tsis yuav nqe,
  vim nej tej kev txhaum txim huvsi uas muaj
   thoob plaws hauv nej lub tebchaws.
  14Kuv yuav ua rau nej mus
   ua nej cov yeeb ncuab qhev rau hauv l
   ub tebchaws uas nej tsis tau paub dua li,
  vim yog kuv chim kuv thiaj zes taws
   kom kub mus ib txhis li.”
  15Au Yawmsaub, koj yeej paub,
   thov koj nco txog kuv thiab los xyuas kuv.
  Thov koj pab kuv thiab ua pauj
   rau cov uas tsim txom kuv.
  Vim yog koj ua tau lub siab ntev,
   mas thov tsis txhob muab kuv coj mus.
  Thov nco txog qhov uas kuv raug luag thuam
   vim yog saib rau koj.
  16Thaum uas ntsib koj tej lus lawm
   kuv cia li muab noj kiag,
  mas koj tej lus ua rau kuv zoo siab xyiv fab
   thiab yog tej uas kuv lub siab nyiam kawg li.
  Au Vajtswv Yawmsaub uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus, kuv raug hu raws li koj lub npe.
  17Kuv tsis nrog cov neeg uas ua lomzem
   zaum ua ke thiab kuv tsis nrog lawv zoo siab.
  Kuv nyob tib leeg xwb,
   vim yog koj txhais tes nyob saum kuv,
  thiab vim koj muab txojkev chim
   ntim puv nkaus rau hauv kuv.
  18Ua li cas kuv tej kev mob
   tseem mob tsis tu ncua li,
  kuv li kiav txhab kuj kho tsis tau zoo,
   nws tsis yeem zoo?
  Koj yuav zoo li lub hav dej uas dag kuv,
   zoo yam li lub hav dej qhuav lov?

  19Vim li no Yawmsaub hais li no tias,
   “Yog koj rov los, kuv yuav pub koj
   rov zoo li qub,
  thiab koj yuav tau sawv
   ntawm kuv lub xubntiag.
  Yog koj hais tej lus tseem ceeb
   tsis txhob hais tej lus tsis muaj qabhau,
   mas koj yuav zoo li kuv lub qhov ncauj.
  Lawv yuav tig rov los cuag koj,
   tiamsis koj tsis txhob tig mus cuag lawv.
  20Kuv yuav muab koj ua lub ntsa loog tooj liab
   uas ruaj khov rau haiv neeg no.
  Lawv yuav tawm tsam koj
   tiamsis lawv kov tsis yeej koj,
  vim yog kuv nrog koj nyob
   kom thiaj pab koj dim thiab cawm koj.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  21“Kuv yuav cawm koj dim
   hauv cov neeg limhiam txhais tes
  thiab txhiv koj hauv cov neeg
   ua nruj ua tsiv txhais tes.”