4

  1Yawmsaub hais tias,
   “Yixayee 'e, yog koj yuav rov los
   kuj tsim nyog koj rov los cuag kuv lawm.
  Yog koj muab tej dab mlom qias vuab tsuab
   pov tseg kom dhau kuv lub xubntiag,
   thiab tsis txhob ua ywj fab ywj fwj,
  2thiab yog tuav Yawmsaub uas
   muaj txojsia nyob lub npe
   cog lus twv tseeb thiab ncaj tiag tiag li,
  mas ib tsoom tebchaws
   yuav tau koob hmoov hauv Yawmsaub
   thiab lawv yuav qhuas ntxhias nws.”
3Rau qhov Yawmsaub hais li no rau cov neeg Yuda thiab cov uas nyob hauv Yeluxalees hais tias,
  “Cia li laij daim teb
   uas twb tso tseg ntev los lawm,
  tsis txhob tseb noob
   rau hauv nruab nrab tej hav pos.
  4Cov neeg Yuda
   thiab cov uas nyob hauv Yeluxalees 'e,
  cia li muab nej ua kevcai txiav xyeem rau Yawmsaub,
   cia li txiav nej lub siab tawv tseg,
  ntshai tsam kuv txojkev npau taws
   yuav tawm hlawv nej yam li hluavtaws hlawv,
  thiab yuav kub tsis muaj leejtwg tua tau,
   vim yog tim nej tej kev phem uas nej ua.”

Yuav ua rog rau Yuda

5Cia li tshaj tawm rau hauv Yuda thiab qhia rau hauv Yeluxalees hais tias,
  “Cia li tshuab raj kub yaj
   mus thoob lub tebchaws,
  qw piav nrov nrov hais tias,
   ‘Cia li tuaj txoos ua ke,
  cia peb nkag mus rau hauv tej moos
   uas muaj ntsa loog ruaj khov.’
  6Cia li tsa chij mus rau hauv Xi‑oo,
   cia li khiav kom dim, tsis txhob tos,
  rau qhov kuv coj tej xwm txheej phem
   sab ped tuaj thiab coj kev puam tsuaj loj kawg tuaj.”
  7Tus tsov ntxhuav twb tawm hauv
   nws lub chaw nkaum mus lawm,
  tus uas ua rau tej tebchaws puam tsuaj
   twb sawv kev tuaj lawm.
  Nws tau tawm hauv nws lub chaw mus lawm,
   yuav ua rau nej lub tebchaws piam tag.
  Nej tej moos yuav pob tag
   tsis muaj leejtwg nyob.
  8Vim li no nej cia li muab khaub seev tsaj los hnav,
   cia li quaj ntsuag thiab quaj nyiav,
  rau qhov Yawmsaub txojkev chim kub heev
   tsis thim rov qab ntawm peb li.

9Yawmsaub hais tias, “Hnub ntawd tej vajntxwv thiab cov thawj yuav qaug zog poob siab tag, cov pov thawj los yuav ceeb nkaus thiab cov xibhwb cev Vajtswv lus los yuav xav tsis thoob.” 10Mas kuv thiaj hais tias, “Au Vajtswv Yawmsaub, yeej yog koj dag haiv neeg no thiab lub nroog Yeluxalees xwb tiag, koj hais tias, ‘Nej yuav tau noj qab nyob zoo,’ tiamsis qhov tseeb hniav ntaj twb los txog peb txojsia lawm.”
11Thaum ntawd yuav muaj lus hais rau haiv neeg no thiab Yeluxalees tias, “Muaj cua kub ntsawj saum tej roob do hau hauv ntuj nrag teb do tuaj raug kuv haiv neeg, tsis yog tuaj ntxuaj tej npluag lossis tuaj cheb. 12Nthwv cua uas kuv tso tuaj hlob dhau tej ntawd. Tus uas hais tej lus txiav txim rau lawv no yog kuv ntag.”
  13Saib maj, yeeb ncuab sawv tuaj
   yam nkaus li huab sawv,
  lawv tej tsheb ua rog
   zoo yam li khaub zeeg cua,
   lawv tej nees nrawm dhau li dav ya.
  Peb raug txom nyem lauj,
   rau qhov peb puam tsuaj lawm.
  14Yeluxalees 'e, cia li muab tej kev limhiam
   hauv koj lub siab ntxuav pov tseg
   kom koj thiaj li dim.
  Yuav cia tej kev phem uas koj xav
   nyob hauv koj lub siab mus ntev li cas?
  15Rau qhov muaj suab tshaj tawm tuaj
   pem lub moos Daj thiab saum lub roob Efa‑i
   hais txog tej xwm txheej phem uas tuaj.
  16“Cia li ntuas ib tsoom tebchaws tias
   lawv tabtom tuaj lawm,
  cia li hais rau Yeluxalees tias,
   ‘Cov uas vij lub nroog tabtom tuaj deb deb tuaj,
   lawv qw nrov nrov tawm tsam Yuda tej moos.
  17Lawv vij nkaus Yeluxalees
   ib yam nkaus li cov uas zov daim teb,
  vim nws tau fav xeeb rau kuv.’ ”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  18“Koj txojkev thiab tej uas koj ua los lawm
   coj tej no los raug koj.
  Tej no yog koj lub khuab thiab tej no
   iab kawg li thoob plaws rau hauv koj nruab siab.”

  19Kuv lwj siab, kuv lwj siab kawg li.
   Kuv ntswj ib ce vim mob heev.
  Kuv lub siab, kuv lub siab ntshai nrov pig poog.
   Kuv nyob tsis tau twjywm,
  vim kuv hnov suab raj kub yaj
   thiab hnov lub suab txhib rog.
  20Kev puam tsuaj ib yam tag ib yam tuaj,
   lub tebchaws huvsi
   kuj raug muab tso tseg piam tag.
  Tib ntsais muag xwb
   kuv tej tsev ntaub puam tsuaj tag,
  tib pliag ntshis xwb
   tej ntaub vov tsev tsis muaj tag.
  21Kuv yuav tsa muag ntsia tug chij ua rog
   thiab mloog lub suab raj kub yaj ntev li cas?
  22“Kuv haiv neeg ruam, lawv tsis paub kuv,
   lawv yog tej menyuam uas ruam kawg,
   lawv tsis to taub dabtsi.
  Lawv txawj ua phem xwb,
   lawv tsis paub ua qhov zoo.”

  23Kuv tsa muag ntsia rau lub ntiajteb,
   ua ciav raug muab tso tseg piam tag
   tsis muaj ib yam dabtsi li,
  thiab ntsia rau lub ntuj
   kuj tsis muaj ib qho kaj li.
  24Kuv tsa muag ntsia rau tej roob,
   ua ciav tabtom ntseeg ua zog kais,
  thiab tej pov roob txhua lub
   kuj yoj mus yoj los.
  25Kuv tsa muag ntsia,
   ua ciav tsis muaj ib tug neeg li,
  thiab tej noog saum nruab ntug huvsi
   kuj ya khiav tag lawm.
  26Kuv tsa muag ntsia,
   ua ciav lub tebchaws uas zoo ua qoob loo
   twb ua ntuj nrag teb do lawm
  thiab txhua lub moos kuj pob ntsoog tag
   rau ntawm Yawmsaub lub xubntiag
   uas nws chim heev kawg.
  27Yawmsaub hais li no tias,
   “Lub tebchaws huvsi
   yuav raug nyob do cuas cia,
  tiamsis kuv yuav tsis muab
   ua puam tsuaj tag nrho.
  28Vim tej no lub ntiajteb yuav quaj ntsuag,
   thiab lub ntuj saud yuav tsaus nti,
  rau qhov kuv twb hais cia lawm,
   kuv twb hom cia lawm,
  kuv yuav tsis hloov dua siab
   thiab tsis thim rov qab.”

  29Thaum hnov cov tub rog caij nees
   thiab cov uas txawj tua hneev lub suab,
   txhua lub moos kuj khiav tag,
  lawv khiav nkaum hauv tej hav zoov uas fab fab
   thiab nce tsiv nraim saum tej kem tsua.
  Txhua lub moos kuj raug muab tso tseg,
   tsis muaj ib tug neeg nyob
   hauv tej moos ntawd kiag li.
  30Tus uas nyob do cuas 'e,
   ua li cas koj hnav tej tsoos uas liab ploog
  thiab koj muab tej hlaws tej saw kub los coj
   thiab koj muab qhov muag sau ua kaim zees?
  Koj tseev zam ntxiag zoo nkauj do.
   Tej uas koj nyiam saib tsis taus koj,
   lawv xav txov koj txojsia.
  31Kuv hnov ib lub suab zoo
   yam li tus pojniam mob plab qw,
  yog ntsaj cuag nkaus li
   uas yug thawj tug menyuam,
  yog Xi‑oo tus ntxhais lub suab quaj uas yuav tu siav,
   tsa kiag nws txhais tes quaj hu hais tias,
  “Kuv raug txom nyem lauj!
   Kuv qaug zog ntshaus ntsho
   rau ntawm tus uas tua neeg lub xubntiag.”