9

  1Ntuj 'e, kheev kuv lub taubhau yog qhov dej
   thiab kuv lub qhov muag yog qhov dej txhawv
  kuv thiaj li quaj tau nruab hnub hmo ntuj
   txog kuv cov neeg tus ntxhais uas raug tua.
  2Ntuj 'e, kheev yog kuv muaj ib lub chaw so
   hauv ntuj nrag teb do rau cov neeg taug kev,
  kuv thiaj li tau ncaim ntawm kuv cov neeg
   thiab khiav kom dhau lawv mus,
  vim lawv sawvdaws yog cov ua nkauj ua nraug,
   thiab yog pab neeg uas ntxeev siab.
  3“Lawv ua lawv tus nplaig nkhaus rawv li
   ib yam li tus qhaub nee,
  txojkev dag tsis yog txojkev tseeb
   uas vam meej rau hauv lub tebchaws.
  Lawv ua ib qho phem tag
   kuj mus ua ib qho phem thiab,
  lawv tsis paub kuv.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  4“Cia sawvdaws ceev faj nws tej kwvtij phoojywg,
   thiab tsis txhob tso siab rau tus kwvtij twg li,
  rau qhov tias txhua tus kwvtij
   puavleej dag ntxias,
  thiab txhua tus phoojywg
   puavleej mus xyav luag.
  5Txhua tus dag ntxias nws tej kwvtij phoojywg,
   tsis muaj ib tug hais tseeb kiag li.
  Lawv qhia lawv tus nplaig hais lus dag.
   Lawv ua txhaum muaj txim txog siav kawg.
  6Lawv quab yuam tag los rov quab yuam thiab,
   lawv dag ntxias tag los rov dag ntxias thiab,
  lawv tsis kam lees paub kuv.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  7Vim li no, Yawmsaub uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus hais li no tias,
  “Kuv yuav muab lawv nchuav li nchuav nyiaj
   thiab muab lawv sim.
  Vim kuv haiv neeg ua txhaum,
   kuv yuav ua tau lwm yam dabtsi rau lawv?
  8Lawv tus nplaig yog xib xub
   uas tua tau neeg tuag, thiab hais tej lus dag.
  Txhua tus lub ncauj hais lus zoo
   rau nws tej kwvtij kwvluag,
  tiamsis hauv nws lub siab
   caws yej caws ntxiab cuab lawv.”
  9Yawmsaub hais tias, “Lawv twb ua tej no
   los kuv yuav tsis rau txim rau lawv lov?
  Kuv yuav tsis ua pauj
   rau haiv neeg uas zoo li no lov?”

  10Cia li quaj thiab quaj nyiav tej roob
   thiab quaj ntsuag tej tshav zaub
   hauv tebchaws moj sab qhua,
  vim yog raug muab tso tseg piam tag
   tsis muaj leejtwg hla mus hla los,
   tsis hnov tej tsiaj nyeg ua suab sab li.
  Tej nas noog saum nruab ntug
   thiab tej tsiaj qus khiav ploj tag lawm.
  11“Kuv yuav ua kom Yeluxalees pob
   ua tej niag pawg cia, ua chaw rau hma nkaum.
  Thiab kuv yuav ua kom Yuda tej moos
   nyob do cuas cia tsis muaj neeg nyob hauv.”

Yeluxalees yuav puam tsuaj thiab neeg yuav khiav tag

12Leejtwg muaj tswvyim txaus uas yuav nkag siab tau tej no? Thiab Yawmsaub tau hais rau leejtwg es tus ntawd thiaj tshaj tawm tau tej ntawd? Vim li cas lub tebchaws no raug puam tsuaj, muab tso tseg piam tag ib yam li tebchaws moj sab qhua, tsis muaj leejtwg hla mus hla los? 13Mas Yawmsaub hais tias, “Lawv tso kuv txoj kevcai uas kuv muab txawb rau ntawm lawv xubntiag tseg, thiab tsis mloog kuv lub suab thiab tsis ua lub neej raws li ntawd, 14thiab lawv tawv ncauj ua raws li lawv lub siab nyiam, thiab raws ncuj nciav tej dab Npa‑as ib yam li uas lawv tej poj koob yawm txwv qhia rau lawv lawm.” 15Vim li no, Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, yog Yixayee tus Vajtswv, hais li no tias, “Saib maj, kuv yuav muab zaub iab zaub daw rau haiv neeg no noj thiab muab dej muaj taug rau lawv haus. 16Kuv yuav ua kom lawv tawg ri sua mus nyob rau hauv tej tebchaws uas lawv thiab lawv tej poj koob yawm txwv tsis tau paub dua li, thiab kuv yuav tso ntaj caum lawv qab mus txog thaum kuv ua kom lawv puam tsuaj tag.”

  17Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   hais li no tias,
  “Cia li xam saib, thiab hu cov pojniam
   uas txawj quaj nyiav tuaj,
  cia li tso neeg mus hu
   cov uas txawj quaj nyiav tuaj.
  18Cia lawv maj nroos tsa suab quaj nyiav peb,
   kom peb tej qhov muag thiaj los kua muag,
  thiab peb daim tawv muag
   thiaj txhawv kua muag ntws nto.
  19Tau hnov lub suab quaj nyiav hauv Xi‑oo.
   ‘Peb puam tsuaj tag lauj!
   Peb txaj muag kawg li lauj!
  Rau qhov peb tau tawm
   hauv lub tebchaws lawm
  thiab lawv twb muab peb tej vaj tse
   rhuav pob tag lawm.’ ”
  20Cov pojniam 'e,
   cia li mloog Yawmsaub tej lus,
  thiab tig nej lub pob ntseg mloog tej lus
   uas nws lub qhov ncauj hais.
  Cia li qhia nej tej ntxhais paub quaj ntsuag,
   thiab nyias qhia zaj nkauj tuag
   rau nyias kwvtij kwvluag,
  21rau qhov txojkev tuag twb nce tuaj
   nkag peb qhov rais thiab nkag rau hauv
   peb tus vajntxwv tej vaj tse,
  thiab muab tej menyuam
   txiav ploj tag tom tej kev
  thiab muab tej tub hluas
   txiav ploj tag hauv tej tshav puam.
  22Cia li hais tias, “Yawmsaub hais li no tias,
   ‘Tej cev tuag yuav pawg lug
   ib yam li tej quav tsiaj tom tej teb
  thiab ib yam li cov teg qoob uas
   hlais tso pawg lug raws cov uas hlais qab,
   tsis muaj leejtwg khaws.’ ”
  23Yawmsaub hais li no tias,
  “Tus uas muaj tswvyim
   tsis txhob khav nws lub tswvyim,
   tus uas muaj zog
   tsis txhob khav nws lub zog,
  tus uas muaj tsis txhob khav
   qhov uas nws nplua nuj.
  24Cia tus uas khav tsuas khav txog qhov no,
   yog qhov uas nws nkag siab
   thiab paub kuv tias kuv yog Yawmsaub
  yog tus uas hlub ruaj khov mus li,
   txiav txim ncaj thiab ua ncaj ncees
   rau hauv ntiajteb,
  rau qhov kuv txaus siab rau tej uas hais no.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
25Yawmsaub hais tias, “Saib maj, lub caij lub nyoog tabtom los yuav txog, mas kuv yuav rau txim rau txhua tus uas lam ua kevcai txiav tsis yog ua tiag tiag, 26yog cov Iyi, cov Yuda, cov Edoo, cov Asmoo, cov Mau‑a thiab txhua tus uas nyob hauv ntuj nrag teb do uas chais plaubhau raws npoo nplooj ntseg. Cov neeg no tsis ua kevcai txiav, thiab cov Yixayee sawvdaws los kuj tsis yog ua kevcai txiav hauv lub siab.”