15

Yawmsaub cog lus rau Aplas

1Dhau ntawd Aplas ua yog toog pom Yawmsaub hais rau nws tias, “Aplas, koj tsis txhob ntshai, kuv yog daim hlau uas thaiv koj, kuv yuav pub tshav ntuj ntau kawg rau koj.” 2Aplas nug tias, “Au Vajtswv Yawmsaub, koj yuav pub dabtsi rau kuv? Vim tias kuv tseem tsis tau muaj menyuam li, mas Eliyexaw uas yog neeg Damaxaka yuav ua tus uas saws kuv qub txeeg qub teg.” 3Thiab Aplas hais tias, “Koj tsis tau pub menyuam rau kuv, mas ib tug tub qhe uas yug hauv kuv tsev yuav ua tus saws kuv qub txeeg qub teg.” 4Mas Yawmsaub hais lus tuaj rau Aplas tias, “Tus kod tsis yog tus uas saws koj qub txeeg qub teg. Koj tus tub uas koj yug yuav ua tus uas saws ntag.” 5Yawmsaub txawm coj Aplas tawm rau sab nraud mas hais tias, “Cia li saib saum ntuj, yog koj suav txheeb tej hnub qub cia li suav mus.” Mas Yawmsaub hais rau nws tias, “Koj caj ces yuav coob ib yam nkaus li ntawd.” 6Aplas kuj ntseeg Yawmsaub. Yawmsaub suav tias qhov uas Aplas ntseeg ntawd yog txojkev ncaj ncees rau Aplas.
7Mas Yawmsaub hais rau Aplas tias, “Kuv yog Yawmsaub uas coj koj tawm hauv cov Kheedia lub moos Aw, thiaj li pub tau lub tebchaws no rau koj ua koj tug.” 8Aplas hais rau nws tias, “Au Vajtswv Yawmsaub kuv yuav ua li cas paub tias kuv yuav tau lub tebchaws no ua kuv tug?” 9Yawmsaub hais rau Aplas tias, “Cia li coj ib tug maum nyuj muaj peb xyoos, thiab ib tug maum tshis muaj peb xyoos thiab ib tug txiv yaj muaj peb xyoos, thiab ib tug nquab taug thiab ib tug rhaws nquab nyeg tuaj rau kuv.” 10Aplas thiaj coj tej tsiaj no tuaj, thiab muab cov tsiaj phua ua ob sab tso ua ob leej sib ncaj, tiamsis cov noog ntawd mas tsis phua. 11Thaum tej liaj dav ya los rau ntawm cov nqaij ntawd, Aplas muab ntiab khiav mus.
12Thaum hnub yuav poob qho, dab ntub txawm laum Aplas tsaug zog heev, txojkev ntshai thiab kev tsaus ntuj dub nciab los tsuam nws. 13Mas Yawmsaub hais rau Aplas tias, “Koj cia li paub tseeb tias koj caj ces yuav poob tebchaws mus nyob rau hauv lub tebchaws uas tsis yog lawv teb lawv chaw, thiab lawv yuav ua luag qhev thiab raug tsim txom plaub puas xyoo rau qhov ntawd. 14Tiamsis kuv yuav rau txim rau lub tebchaws uas lawv ua qhev ntawd, mas dhau ntawd lawv yuav tawm los muaj nyiaj txiag qhov txhia chaw ntau. 15Tiamsis koj mas koj yuav mus nrog koj tej poj koob yawm txwv nyob siab tus yees, koj yuav laus heev li tuag thiab muab log. 16Mas tiam uas plaub koj caj ces yuav rov los rau ntawm no, vim yog cov Amaulai tej kev phem kev qias tsis tau txaus.”
17Thaum hnub poob qho thiab tsaus ntuj dub lawm, txawm muaj ib cub hluavtaws pa ncho auv niab thiab ib teg tsau cig lam lug mus hauv nruab nrab ob leej nqaij ntawd. 18Hnub ntawd Yawmsaub cog lus rau Aplas tias, “Kuv muab lub tebchaws no rau koj caj ces, txij ntua tus dej Iyi mus txog tus dej loj uas yog tus dej Yufeti, 19uas yog cov Khenai, cov Khena, cov Khamaunai, 20cov Hithai, cov Pelixai, cov Lefa‑i, 21cov Amaulai, cov Khana‑as, cov Kawkasi thiab cov Yenpu li tebchaws.”