39

Yauxej thiab Pautifa tus pojniam

1Yauxej raug coj mus rau nram Iyi tebchaws lawm mas Pautifa uas yog neeg Iyi uas yog Falau li ib tug thawj rog, yog tus thawj rog uas kav cov tub rog uas zov vajntxwv, yuav Yauxej ntawm cov neeg Yisama‑ee uas coj nws tuaj. 2Yawmsaub nrog nraim Yauxej nyob, Yauxej tej haujlwm thiaj vam meej. Nws nyob hauv nws tus lospav uas yog neeg Iyi lub tsev. 3Tus lospav pom tias Yawmsaub nrog nraim Yauxej thiab pom tias Yawmsaub pub txhua yam uas Yauxej txhais tes ua vam meej tuaj. 4Yauxej yog tus uas tiam tus lospav, mas nws txaus siab rau Yauxej, nws thiaj tsa Yauxej ua tus uas saib xyuas tag nrho lub cuab lub yig thiab nws tej qhov txhia chaw huvsi. 5Txij thaum nws tsa Yauxej ua tus uas saib xyuas nws lub cuab lub yig thiab nws tej qhov txhia chaw huvsi, Yawmsaub kuj foom koob hmoov rau tus neeg Iyi ntawd tsev neeg vim yog saib rau Yauxej. Yawmsaub foom koob hmoov rau nws tej qhov txhia chaw huvsi hauv nws lub vaj lub tsev thiab hauv tej liaj teb. 6Nws muab txhua yam uas nws muaj tso rau Yauxej saib xyuas. Txij thaum muaj Yauxej lawm nws tsis txhawj txog ib yam dabtsi li tsuas yog pluas mov uas nws noj xwb.
 Yauxej yog ib tug ntsej muag zuag plias zoo nraug ntxiag.
7Nyob tsis ntev lospav tus pojniam pheej saib saib Yauxej ces txawm thab tias, “Cia li los nrog kuv pw.” 8Tiamsis Yauxej tsis kam txawm teb lospav tus pojniam tias, “Sim xav saib maj, thaum muaj kuv lawm, lospav kuj tsis txhawj txog ib yam dabtsi hauv lub vaj lub tsev li, nws muab txhua yam uas nws muaj tso plhuav rau hauv kuv txhais tes. 9Hauv lub tsev no nws kuj tsis ua loj dhau kuv, nws tsis tseg ib yam dabtsi uas tsis muab tso rau kuv li tsuas yog tseg koj tus kheej xwb vim koj yog nws tus pojniam. Kuv yuav ua qhov phem loj no thiab ua txhaum rau Vajtswv tau li cas?” 10Txawm yog nws thab Yauxej ib hnub tag ib hnub thiab, los Yauxej kuj tsis quav ntsej li tsis kam nrog nws pw thiab nrog nws nyob.
11Muaj ib hnub Yauxej nkag mus ua haujlwm hauv lub tsev, tsis muaj ib tug tub qhe nyob hauv tsev li. 12Tus pojniam ntawd txawm ntsiab nkaus Yauxej lub tsho thiab hais tias, “Los nrog kuv pw.” Yauxej txawm nti ua lub tsho hle kiag rau hauv tus pojniam ntawd txhais tes thiab khiav tawm rau nraum zoov lawm. 13Thaum tus pojniam pom tias Yauxej tso plhuav lub tsho tseg rau hauv nws txhais tes khiav rau nraum zoov lawm, 14nws txawm qw hu cov tub qhe uas zov tsev los hais tias, “Saib maj, lospav coj tus neeg Henplais los cia ua saib tsis taus peb. Nws nkag los yuav nrog kuv pw, tiamsis kuv qw nrov. 15Thaum nws hnov kuv lub suab qw nws txawm tso plhuav nws lub tsho tseg rau ntawm kuv khiav tawm rau nraum zoov lawm.” 16Ces tus pojniam ntawd txawm khaws lub tsho ntawd cia mus txog thaum nws tus txiv los tsev, 17ces nws txawm hais zaj ntawd rau nws tus txiv tias, “Tus tub qhe uas yog neeg Henplais uas koj coj los nrog peb nyob ntawd, nkag los saib tsis taus kuv. 18Thaum kuv tsa suab qw nrov, nws txawm tso plhuav lub tsho tseg rau ntawm kuv khiav tawm rau nraum zoov lawm.”
19Thaum tus lospav hnov tej lus uas tus pojniam hais rau nws tias, “Koj tus qhev ua li no rau kuv,” nws kuj npau taws heev. 20Tus lospav thiaj muab Yauxej kaw rau hauv lub nkuaj uas kaw cov neeg uas vajntxwv rau txim. Yauxej thiaj raug kaw rau qhov ntawd. 21Tiamsis Yawmsaub kuj nrog nraim Yauxej nyob thiab ua txojkev hlub uas ruaj khov tshwm los rau nws, thiab pub kom tus uas saib lub nkuaj txaus siab rau nws. 22Tus uas saib lub nkuaj thiaj muab cov uas raug kaw huvsi hauv lub nkuaj tso rau Yauxej saib xyuas. Tej haujlwm huvsi uas ua hauv lub nkuaj Yauxej yog tus uas yuav tsum saib. 23Mas tus uas saib lub nkuaj tsis saib tej haujlwm uas muab tso rau Yauxej saib xyuas lawm, vim yog Yawmsaub nrog nraim Yauxej nyob. Txhua yam haujlwm uas nws ua Yawmsaub kuj pub kom ua tau tiav zoo heev.