5

Adas caj ces

1Ntawm no mus yog hais txog Adas caj ces. Thaum Vajtswv tsim neeg, nws tsim raws li Vajtswv tus yam ntxwv. 2Nws tsim kom muaj txivneej thiab pojniam, thiab foom koob hmoov rau lawv, thiab nws tis npe hu ua Neeg rau hnub uas nws tsim lawv. 3Thaum Adas muaj ib puas peb caug xyoo, nws muaj ib tug tub zoo li nws thiab raws li nws tus yam ntxwv, thiab tis npe hu ua Xej. 4Thaum Adas muaj tus tub Xej lawm nws nyob tau yim pua xyoo ntxiv, mas nws tseem muaj tub muaj ntxhais ntxiv. 5Adas li hnub nyoog huvsi muaj cuaj pua peb caug xyoo nws li tuag.
6Xej hnub nyoog muaj ib puas tsib xyoo li muaj tus tub Enaus. 7Thaum Xej muaj tus tub Enaus lawm nws tseem nyob tau yim pua xya xyoo, thiab muaj tub muaj ntxhais ntxiv. 8Xej li hnub nyoog huvsi muaj cuaj pua kaum ob xyoos nws li tuag.
9Enaus hnub nyoog muaj cuaj caum xyoo li muaj tus tub Khenas. 10Thaum Enaus muaj tus tub Khenas lawm nws tseem nyob tau yim pua kaum tsib xyoos, thiab muaj tub muaj ntxhais ntxiv. 11Enaus li hnub nyoog huvsi muaj cuaj pua tsib xyoo nws li tuag.
12Khenas hnub nyoog muaj xya caum xyoo li muaj tus tub Mahalalee. 13Thaum Khenas muaj tus tub Mahalalee lawm nws tseem nyob tau yim pua plaub caug xyoo, thiab muaj tub muaj ntxhais ntxiv. 14Khenas li hnub nyoog huvsi muaj cuaj pua kaum xyoo nws li tuag.
15Mahalalee hnub nyoog muaj rau caum tsib xyoos li muaj tus tub Yale. 16Thaum Mahalalee muaj tus tub Yale lawm nws tseem nyob tau yim pua peb caug xyoo, thiab muaj tub muaj ntxhais ntxiv. 17Mahalalee li hnub nyoog huvsi muaj yim pua cuaj caum tsib xyoos nws li tuag.
18Yale hnub nyoog muaj ib puas rau caum ob xyoos li muaj tus tub Enauj. 19Thaum Yale muaj tus tub Enauj lawm nws tseem nyob tau yim pua xyoo, thiab muaj tub muaj ntxhais ntxiv. 20Yale li hnub nyoog huvsi muaj cuaj pua rau caum ob xyoos nws li tuag.
21Enauj hnub nyoog muaj rau caum tsib xyoos li muaj tus tub Methuxela. 22Thaum Enauj muaj tus tub Methuxela lawm nws tseem nrog nraim Vajtswv tau peb puas xyoo, thiab muaj tub muaj ntxhais ntxiv. 23Enauj li hnub nyoog huvsi muaj peb puas rau caum tsib xyoos. 24Enauj nrog nraim Vajtswv mas cia li ploj ntais lawm rau qhov yog Vajtswv coj nws mus lawm.
25Methuxela hnub nyoog muaj ib puas yim caum xya xyoo li muaj tus tub Lame. 26Thaum Methuxela muaj tus tub Lame lawm nws tseem nyob tau xya pua yim caum ob xyoos, thiab muaj tub muaj ntxhais ntxiv. 27Methuxela li hnub nyoog huvsi muaj cuaj pua rau caum cuaj xyoos nws li tuag.
28Lame hnub nyoog muaj ib puas yim caum ob xyoos li muaj ib tug tub. 29Nws tis tus tub npe hu ua Nau‑a thiab nws hais tias, “Tus no yuav coj txojkev tau so ntawm peb tej haujlwm thiab tau so ntawm tej uas peb txhais tes ua khwv khwv li hauv cov av uas raug Yawmsaub foom tsis zoo lawm.” 30Thaum Lame muaj tus tub Nau‑a lawm nws tseem nyob tau tsib puas cuaj caum tsib xyoos, thiab muaj tub muaj ntxhais ntxiv. 31Lame li hnub nyoog huvsi muaj xya pua xya caum xya xyoo nws li tuag.
32Nau‑a hnub nyoog muaj tsib puas xyoo li muaj peb tug tub hu ua Xeeb thiab Has thiab Yafe.