20

Aplahas thiab Anpimelej

1Aplahas tsiv qhov ntawd mus rau nram Neke tebchaws mas nws mus tsuam chaw nyob ntawm lub moos Khade thiab lub moos Su ntu nruab nrab. Nws mus nyob hauv lub moos Kelas ib ntus. 2Aplahas hais txog nws tus pojniam Xala hais tias, “Yog kuv li muam.” Anpimelej uas ua vajntxwv kav lub moos Kelas thiaj li txib neeg mus coj Xala los. 3Ces hmo ntuj Vajtswv txawm tshwm rau Anpimelej ua npau suav pom mas nws hais tias, “Koj yuav tuag tiag tiag li vim tus pojniam uas koj coj los no twb yeej muaj txiv lawm.” 4Tiamsis Anpimelej tsis tau mus ze Xala li mas nws thiaj hais tias, “Au tus Tswv, koj txawm yuav muab haiv neeg uas tsis txhaum tua pov tseg thiab lov? 5Vim Aplahas civ hais tias, ‘Nws yog kuv li muam,’ thiab tus pojniam no kuj hais tias ‘Aplahas yog kuv li nus,’ qhov uas kuv ua no kuv lub siab yeej ua ncaj ua ncees thiab kuv txhais tes yeej tsis tau ua txhaum li.” 6Mas Vajtswv thiaj hais rau nws hauv zaj npau suav hais tias, “Kuv yeej paub tias qhov uas koj ua li ntawd koj kuj ua ncaj tiag, mas kuv thiaj tav tsis kheev koj ua txhaum rau kuv. Vim li no kuv thiaj tsis kheev koj kov tus pojniam no. 7Cia li muab tus pojniam no thim rov qab rau nws tus txiv, vim tus txivneej ntawd yog ib tug uas cev Vajtswv lus mas nws yuav thov Vajtswv pab koj kom koj thiaj ciaj sia nyob. Tiamsis yog koj tsis thim tus pojniam no rau nws, koj cia li paub tseeb tias koj thiab koj cov neeg sawvdaws yuav tuag.”
8Anpimelej sawv ntxov ntxov los hu nws cov nom tswv sawvdaws tuaj cuag nws mas nws qhia txhua yam no rau lawv mloog mas lawv ntshai kawg li. 9Anpimelej txawm hu Aplahas tuaj cuag nws mas hais rau Aplahas tias, “Koj ua dabtsi li no rau peb? Kuv tau ua txhaum li cas rau koj es koj yuav coj lub niag tuam txim loj li no los rau kuv thiab kuv lub tebchaws. Tej uas koj ua rau kuv no twb tsis tsim nyog ua kiag li.” 10Anpimelej hais rau Aplahas tias, “Koj xav li cas es koj ua li no.” 11Aplahas teb hais tias, “Kuv xav tias hauv lub tebchaws no tsis muaj leejtwg paub ntshai Vajtswv kiag li ces tsam luag muab kuv tua vim yog xav yuav kuv pojniam. 12Qhov tseeb nws yog kuv li muam tiag rau qhov nws nrog kuv koom txiv tsis koom niam xwb mas nws thiaj tau los ua kuv pojniam. 13Thaum Vajtswv kom kuv tawm hauv kuv niam kuv txiv lub tsev tsiv mus rau ub rau no kuv thiaj hais rau kuv pojniam tias, ‘Wb txawm mus txog qhovtwg los xij koj yuav tsum hais rau luag tias kuv yog koj li nus, mas thiaj yog koj hlub kuv.’ ”
14Ces Anpimelej txawm muab yaj muab nyuj muab tub qhe nkauj qhev pub rau Aplahas thiab muab Aplahas tus pojniam Xala thim rov qab rau Aplahas. 15Thiab Anpimelej hais tias, “Saib maj, kuv lub tebchaws nyob ntawm koj xubntiag no mas yog koj xav mus nyob rau thaj twg los kuj mus nyob tau raws li koj lub siab nyiam.” 16Thiab nws hais rau Xala tias, “Kuv muab ib txhiab sekhee nyiaj rau koj tus nus ntxuav koj tab meeg cov neeg uas nrog koj nyob sawvdaws mas koj kuj dawb huv fim taus ib tsoom lawm.” 17Ces Aplahas txawm thov Vajtswv mas Vajtswv thiaj kho Anpimelej thiab Anpimelej pojniam thiab tej nkauj qhev sawvdaws zoo, lawv thiaj muaj taus menyuam. 18Vim yog Anpimelej coj Aplahas tus pojniam Xala los li ntawd mas Vajtswv thiaj kaw cov pojniam uas nyob hauv vajntxwv tsev tej plab tsis pub xeeb tub.