18

Vajtswv cog lus qhov uas yug Yiha

1Yawmsaub los tshwm rau Aplahas ntawm cov ntoo xeeb hauv Male, rau thaum Aplahas tseem zaum ntawm qhov rooj tsev ntaub thaum tshav ntuj kub heev. 2Nws tsa muag ntsia pom peb tug txivneej sawv tom nws hauv ntej. Thaum nws pom dheev lawv nws dhia loo ntawm qhov rooj mus tos lawv thiab pe rau hauv av, 3thiab hais tias, “Kuv tus tswv, yog koj txaus siab rau kuv, koj tsis txhob hla kiag ntawm koj tus qhev mus. 4Cia kuv coj mentsis dej tuaj rau nej ntxuav kotaw, thiab so hauv qab tus ntoo no. 5Vim nej twb tuaj txog nej tus qhev lawm, kuv yuav nqa mentsis zaub mov rau nej noj kom nej thiaj tau so los siav mam li mus.” Lawv teb hais tias, “Mus ua raws li koj hais.” 6Aplahas maj nroos nkag mus rau hauv tsev ntaub hais rau Xala tias, “Kavtsij mus muab peb xe‑a hmoov zoo zoo los zuaj ua ncuav.” 7Thiab Aplahas dhia loo mus rau hauv pab tsiaj, muab kiag ib tug thav nyuj mos zoo zoo cob rau tus tub qhe maj nroos ua zaub. 8Aplahas muab tej kua mis nyeem thiab nyuj mis thiab tej nqaij nyuj uas ua siav lawm los rau rau ntawm lawv xubntiag. Thaum lawv noj nws sawv ntsug ntawm lawv ib sab hauv tsob qab ntoo.
9Lawv nug nws tias, “Koj tus pojniam Xala nyob qhovtwg?” Nws teb tias, “Nyob hauv tsev ntaub.” 10Yawmsaub hais tias, “Lwm xyoo kuv yuav rov tuaj saib koj tiag tiag li, mas koj tus pojniam Xala yuav muaj ib tug tub.” Xala nyob ntawm lub qhov rooj tsev ntaub ncaj ntawm tus ntawd nrob qaum mloog thiab. 11Aplahas thiab Xala hnub nyoog nchav thiab laus heev lawm, Xala twb tseg tsis ua pojniam lawm. 12Xala thiaj luag twjywm hauv lub siab thiab hais tias, “Kuv laus lawm, kuv tus txiv kuj laus heev lawm, kuv tseem yuav zoo siab thiab lov?” 13Yawmsaub hais rau Aplahas tias, “Ua cas Xala luag thiab hais tias, ‘Kuv twb laus lawm, tseem yuav yug tau menyuam tiag tiag li lov?’ 14Muaj ib yam dabtsi uas Yawmsaub ua tsis tau lov? Txog sijhawm uas teem cia lawm kuv yuav rov tuaj cuag koj lwm xyoo, mas Xala yuav tau ib tug tub.” 15Tiamsis Xala tsis lees, nws hais tias, “Kuv tsis luag,” vim nws ntshai. Yawmsaub hais tias, “Tsis txhob dag, koj twb luag tiag tiag li.”

Aplahas thov pab lub moos Xaudoo

16Peb tus txivneej ntawd txawm tawm qhov ntawd mus, lawv mus saib lub moos Xaudoo. Aplahas nrog lawv mus xa lawv. 17Yawmsaub hais tias, “Kuv yuav npog tej uas kuv yuav ua tsis qhia rau Aplahas paub lov? 18Rau qhov Aplahas yuav ua ib haiv neeg uas loj thiab muaj zog heev, thiab ib tsoom tebchaws hauv ntiajteb yuav tau koob hmoov ntawm nws los. 19Kuv twb xaiv nws lawm kom nws thiaj qhuab qhia nws tej tub ki thiab nws caj ces uas tshwm los tom qab kom ua raws li Yawmsaub txojkev uas yog ua raug cai thiab ua ncaj ncees kom Yawmsaub thiaj li pub tej uas nws cog lus cia lawm rau Aplahas.” 20Yawmsaub hais tias, “Lub suab uas kom lub moos Xaudoo thiab lub moos Kaumaula nrov heev thiab lawv lub txim kuj loj heev, 21mas kuv yuav nqes mus xyuas lawv puas tau ua txhua yam txhaum raws li lub suab uas kom tuaj txog kuv ntawd. Yog tsis muaj kuv thiaj paub.”
22Cov txivneej ntawd txawm tawm qhov ntawd ncaj nraim mus rau lub moos Xaudoo, tiamsis Aplahas tseem sawv ntsug ntawm Yawmsaub lub xubntiag. 23Aplahas txawm txav los ze Yawmsaub thiab hais tias, “Koj yuav ua rau cov uas ncaj ncees nrog cov neeg phem puam tsuaj ua ke tiag li lov? 24Piv tias yog muaj tsib caug leej ncaj ncees nyob hauv lub moos ntawd, koj yuav ua rau lub moos ntawd puam tsuaj kiag lov? Koj yuav tsis tseg lub moos ntawd nyob vim yog saib rau tsib caug leej ncaj ncees uas nyob hauv li lov? 25Thov tsis txhob ua li ntawd kiag li lauj! Tsis txhob tua cov neeg ncaj ncees nrog cov neeg phem ua ke, tsis txhob ua rau cov ncaj ncees ib yam li ua rau cov neeg phem. Tsis txhob ua li ntawd lauj! Tus uas txiav txim tag nrho hauv lub ntiajteb yuav tsis ua ncaj lov?”
26Yawmsaub hais tias, “Yog kuv pom muaj tsib caug leej ncaj ncees nyob hauv lub moos Xaudoo, kuv yuav tseg lub moos ntawd huvsi nyob vim yog saib rau tsib caug leej ntawd.” 27Aplahas teb tias, “Txawm yog kuv tsuas yog hmoov av thiab hmoov tshauv xwb, los kuv tseem muaj ntsej muag nrog tus tswv txuas lus. 28Piv tias yog tsib caug leej ntawd poob tsib leeg lawm, koj tseem yuav ua rau lub moos huvsi puam tsuaj vim yog tu ncua tsib leeg ntawd lov?” Yawmsaub hais tias, “Yog kuv ntsib plaub caug tsib leeg uas ncaj ncees nyob hauv, kuv yuav tsis ua kom puam tsuaj.” 29Nws rov hais dua rau Yawmsaub tias, “Yog tias ntsib plaub caug leej nyob hauv nev?” Yawmsaub teb tias, “Vim yog saib rau plaub caug leej kuv yuav tsis ua kom puam tsuaj.” 30Aplahas thiaj hais tias, “Thov tus tswv tsis txhob chim, kuv yuav hais ntxiv. Yog tias ntsib peb caug leej nyob hauv nev?” Yawmsaub teb tias, “Yog kuv ntsib peb caug leej nyob hauv kuv yuav tsis ua kom puam tsuaj.” 31Aplahas hais tias, “Kuv tseem muaj ntsej muag nrog tus tswv txuas lus. Yog tias ntsib nees nkaum leej nyob hauv nev?” Yawmsaub teb tias, “Vim yog saib rau nees nkaum leej kuv yuav tsis ua kom lub moos ntawd puam tsuaj.” 32Mas Aplahas hais tias, “Thov tus tswv tsis txhob chim, kuv yuav hais dua ib zaug xwb. Yog tias ntsib kaum leej nyob hauv nev?” Yawmsaub teb tias, “Vim yog saib rau kaum leej, kuv yuav tsis ua kom lub moos puam tsuaj.”
33Thaum Yawmsaub nrog Aplahas sib txuas lus tag lawm, Yawmsaub kuj mus lawm, mas Aplahas thiaj rov qab mus rau nws lub chaw nyob lawm.