3

Neeg tsis mloog Vajtswv lus

1Tej tsiaj qus uas Vajtswv Yawmsaub tsim mas nab ntse dua huvsi. Nab thiaj nug tus pojniam ntawd tias, “Vajtswv hais tias tsis txhob noj txhua yam txiv ntoo hauv lub vaj no tiag lov?” 2Tus pojniam thiaj teb nab tias, “Wb noj tau tej txiv ntoo hauv lub vaj no huvsi, 3tiamsis Vajtswv hais tias, ‘Neb tsis txhob noj tsob txiv ntoo uas nyob hauv plawv vaj, thiab tsis txhob kov kiag li, tsam ces neb tuag.’ ” 4Nab txawm hais rau tus pojniam ntawd tias, “Neb yeej yuav tsis tuag li. 5Vajtswv hais li ntawd vim nws paub tias neb noj tsob txiv ntoo ntawd thaum twg ces neb lub qhov muag yuav pom tseeb thaum ntawd mas neb yuav zoo ib yam li Vajtswv, yog paub qhov zoo qhov phem.” 6Thaum tus pojniam ntawd pom tias tsob txiv ntoo ntawd ntxim noj thiab ntsia ntsoov liab siab kawg li, thiab pom tias tsob txiv ntoo ntxim ntshaw vim ua kom muaj tswvyim plab plaws, nws thiaj de los noj thiab cev rau nws tus txiv mas nws tus txiv kuj noj. 7Mas ob tug ob leeg lub qhov muag txawm pom tseeb tuaj, thiab ob tug xam pom tias ob tug nyob liab qab. Ob tug thiaj muab nplooj txiv cev los xaws ua tsoos hnav.
8Thaum tshav ntuj laj lawm ob tug txawm hnov Vajtswv Yawmsaub tuaj ncig rau hauv lub vaj, mas tus txiv thiab nws tus pojniam thiaj mus khiav nraim rau hauv cov ntoo hauv lub vaj kom dhau Vajtswv Yawmsaub lub xubntiag. 9Ces Vajtswv Yawmsaub hu tus txiv ntawd thiab hais rau nws tias, “Koj nyob qhovtwg?” 10Tus txiv teb tias, “Kuv hnov koj tuaj rau hauv lub vaj mas kuv ntshai vim yog kuv nyob liab qab, kuv thiaj mus khiav nraim lawm.” 11Vajtswv hais tias, “Leejtwg hais rau koj tias koj liab qab? Koj noj tsob txiv ntoo uas kuv txiv tsis pub koj noj lawm lov?” 12Tus txivneej hais tias, “Twb yog tus pojniam uas koj pub nrog kuv nyob ua ke muab tej txiv ntawd rau kuv mas kuv thiaj noj.” 13Vajtswv Yawmsaub hais rau tus pojniam tias, “Koj ua dabtsi li no?” Tus pojniam teb tias, “Nab ntxias kuv, kuv thiaj li noj.” 14Vajtswv Yawmsaub thiaj hais rau nab tias,
  “Vim qhov uas koj ua li no,
   koj yuav raug foom tsis zoo
   heev dua tej tsiaj nyeg tsiaj qus huvsi.
  Koj yuav xuas lub plab tshiav av,
   thiab yuav noj hmoov av
   mus tag koj sim neej.
  15Kuv yuav ua rau koj thiab tus pojniam no
   ua yeeb ncuab,
  koj caj ces thiab tus pojniam caj ces
   yuav ua yeeb ncuab mus li.
  Tus pojniam caj ces
   yuav tsoo koj taubhau kom ntsoog,
   thiab koj yuav tom nws luj taws.”
16Vajtswv hais rau tus pojniam tias,
  “Kuv yuav tsav kev mob ntau rau koj
   rau thaum koj suab menyuam,
  koj yuav mob heev
   rau thaum koj yug menyuam,
  txawm li ntawd los koj tseem xav
   nrog koj tus txiv ua txij ua nkawm,
   thiab koj tus txiv yuav tswjhwm koj.”
17Vajtswv hais rau Adas tias,
  “Vim koj mloog koj tus pojniam lus
   es noj tsob txiv ntoo uas kuv hais tias,
   ‘Koj tsis txhob noj,’
  mas tej av raug foom tsis zoo
   vim yog tim koj,
  koj yuav nrhiav noj khwv khwv li
   tag koj sim neej.
  18Cov av yuav tuaj pos
   thiab tuaj nroj tsuag rau koj,
  thiab koj yuav noj tej qoob loo
   hauv daim teb.
  19Koj yuav khwv nto hws lug
   thiaj tau noj
  mus txog thaum koj rov qab
   mus rau hauv av,
   vim yog tsim koj tawm hauv av los.
  Koj yog hmoov av,
   mas koj yuav rov mus ua hmoov av.”
20Adas hu nws tus pojniam lub npe tias Eva, vim nws yog ib tsoom neeg uas muaj txojsia nyob leej niam. 21Vajtswv Yawmsaub muab tawv tsiaj ua tsoos tsho rau Adas thiab nws tus pojniam thiab muab rau ob tug hnav.
22Mas Vajtswv Yawmsaub hais tias, “Saib maj, tus neeg ntawd los ua zoo li peb lawm thiab txawj paub qhov zoo qhov phem. Nimno tsis kheev nws cev tes de tsob txiv uas pub txojsia los noj es muaj txojsia ntev mus ib txhis tsis kawg.” 23Vim li no Vajtswv Yawmsaub thiaj ntiab nws tawm hauv lub vaj Edee mus ua liaj ua teb rau hauv cov av uas Vajtswv tsim nws tawm los. 24Vajtswv ntiab tus neeg ntawd tawm mus thiab tsa cov Khelunpee nyob ntawm lub vaj Edee sab hnub tuaj thiab tsa ib rab ntaj nplaim taws uas txawj tig rau txhua fab zov txojkev uas nkag rau ntawm tsob ntoo uas pub txojsia.