24

Yuav pojniam rau Yiha

1Nimno Aplahas laus heev, hnub nyoog nchav lawm. Thiab Yawmsaub tau foom koob hmoov rau Aplahas txhua yam. 2Aplahas hais rau nws tus tub qhe uas hnub nyoog laus dua tej hauv nws tsev, yog tus uas saib xyuas txhua yam uas Aplahas muaj, hais tias, “Muab koj txhais tes los tso rau hauv kuv txhais ncej qab. 3Mas kuv yuav kom koj tuav Yawmsaub uas yog Vajtswv kav saum ntuj thiab hauv lub ntiajteb lub npe cog lus twv tias, koj yuav tsis yuav cov neeg Khana‑as uas kuv nrog nyob no tej ntxhais ua kuv tus tub pojniam. 4Tiamsis koj yuav mus rau kuv lub qub tebchaws thiab rau kuv cov kwvtij, thiab yuav ib tug pojniam rau kuv tus tub Yiha.” 5Tus tub qhe hais rau nws tias, “Yog tus ntxhais tsis kam nrog kuv los rau lub tebchaws no, ces kuv yuav coj koj tus tub mus rau hauv lub tebchaws uas koj tsiv tawm los ntawd lov?”
6Aplahas hais rau nws tias, “Ceev faj tsis txhob coj kuv tus tub rov qab mus rau qhov ntawd. 7Yawmsaub uas yog Vajtswv saum ntuj, yog tus uas coj kuv tawm hauv kuv txiv tsev los thiab tawm hauv lub tebchaws uas yug kuv, thiab cog lus tseg ruaj rau kuv hais tias, ‘Kuv yuav pub lub tebchaws no rau koj caj ces,’ mas Vajtswv yuav tso nws tus tubtxib saum ntuj mus ua koj ntej, mas koj thiaj yuav yuav ib tug pojniam hauv lub tebchaws ntawd rau kuv tus tub. 8Yog tus pojniam tsis kam nrog koj los koj yuav dim tej lus uas cog twv rau kuv no. Tsuav yog koj tsis txhob coj kuv tus tub rov qab mus rau lub tebchaws ntawd xwb.” 9Tus tub qhe thiaj muab nws txhais tes tso rau hauv qab nws tus lospav Aplahas txhais ncej qab, thiab cog lus twv tias yuav ua raws li ntawd.
10Tus tub qhe txawm coj nws tus lospav kaum tus ntxhuav tawm mus, thiab coj ntau yam qhov txhia chaw tsim txiaj ntawm nws tus lospav mus. Nws taug kev mus rau Alas Nahala‑i tebchaws, mus txog Nahau lub moos. 11Nws ua kom cov ntxhuav txhos caug rau ntawm ntug qhov dej nraum lub moos, yog lub sijhawm yuav tsaus ntuj uas cov pojniam tawm tuaj ntaus dej. 12Nws hais tias, “Au Yawmsaub, uas yog kuv tus tswv Aplahas tus Vajtswv, thov koj coj kuv txoj hauv kev kom tiav rau hnub no, thiab qhia txojkev hlub uas ruaj khov rau kuv tus tswv Aplahas. 13Kuv tabtom sawv ntsug ntawm ntug qhov dej txhawv thiab cov neeg hauv lub moos tej ntxhais tabtom tawm tuaj ntaus dej. 14Tus ntxhais uas kuv hais rau nws tias, ‘Thov txo koj lub taub dej rau kuv haus,’ ces nws hais tias ‘Haus maj thiab kuv yuav ntaus dej rau koj cov ntxhuav haus huvsi,’ mas thov cia tus ntawd yog tus uas koj tau teem cia ua koj tus tub qhe Yiha tus pojniam. Yog li no kuv thiaj paub tseeb tias koj qhia koj txojkev hlub uas ruaj khov rau kuv tus tswv Aplahas.”
15Thaum nws hais lus tsis tau xaus, ua ciav Lenpekha uas yog Npethu‑ee tus ntxhais kwv nws lub taub dej saum xub pwg tawm tuaj. Npethu‑ee niam yog Meekha, txiv yog Nahau uas yog Aplahas tus kwv. 16Tus hluas nkauj ntawd zoo nkauj heev, yog ib tug ntxhais dawb huv tsis tau muaj ib tug deev li. Nws nqes mus rau ntawm lub qhov dej txhawv ntaus dej puv lub taub thiab nce rov los. 17Aplahas tus qhev dhia loo mus tos thiab hais tias, “Thov koj hliv mentsis dej hauv koj lub taub rau kuv haus.” 18Nws teb tias, “Yawg hlob, haus maj,” ces nws txawm txo plhuav nws lub taub dej cev rau haus. 19Thaum cev rau haus tag lawm, nws txawm hais tias, “Kuv yuav ntaus dej rau koj cov ntxhuav haus kom tsau huvsi.” 20Nws maj nroos hliv dej hauv nws lub taub rau hauv lub dab thiab dhia rov mus ntaus dej ntawm lub qhov dua, thiab nws ntaus dej rau cov ntxhuav haus huvsi. 21Aplahas tus qhev saib twjywm tus hluas nkauj ntawd xav paub tias Yawmsaub coj nws txojkev uas tuaj tiav lawm los tsis tau.
22Thaum cov ntxhuav haus dej tag lawm, tus yawg ntawd txawm muab ib lub khawb kub ntawm qhov ntswg hnyav ib nrab sekhee thiab ib nkawg tooj npab kub hnyav kaum sekhee rau Lenpekha coj ntawm txhais tes, 23thiab hais tias, “Thov qhia kuv saib koj yog leejtwg tus ntxhais. Hauv koj txiv tsev muaj chaw rau peb so los tsis muaj?” 24Nws teb tias, “Kuv yog Npethu‑ee li ntxhais, kuv yawg yog Nahau, kuv pog yog Meekha.” 25Thiab nws hais ntxiv tias, “Peb muaj quav nyab thiab mov noj txaus thiab muaj chaw so.” 26Tus yawg ntawd txawm nyo hau thiab pe Yawmsaub, 27thiab nws hais tias, “Qhuas Yawmsaub uas yog kuv tus tswv Aplahas tus Vajtswv, nws tsis tso nws txojkev hlub ruaj khov tseg thiab nws yeej ua raws li nws cog lus tseg rau kuv tus tswv. Kuv mas Yawmsaub tau coj kuv taug kev tuaj txog kuv tus tswv tsev kwvtij.”
28Mas tus hluas nkauj thiaj dhia mus hais rau nws niam tsev neeg paub txog tej no. 29Lenpekha muaj ib tug nus hu ua Lanpas. Lanpas thiaj dhia loo mus saib tug yawg ntawd tom qhov dej txhawv. 30Thaum nws pom lub khawb ntswg thiab tej tooj npab ntawm nws tus muam txhais tes thiab hnov tej lus uas nws tus muam Lenpekha hais tias tus yawg tau hais rau nws, Lanpas txawm mus saib tug yawg ntawd mas pom nws sawv ntsug ua ke nrog cov ntxhuav ntawm qhov dej. 31Nws hais tias, “Koj yog tus uas tau Yawmsaub li hmoov zoo, cia li los tsev. Koj nyob nraum no ua dabtsi? Kuv twb npaj vaj tse thiab npaj chaw rau koj cov ntxhuav lawm.” 32Tus yawg ntawd thiaj los rau hauv tsev, mas Lanpas daws tej ntxhuav thiab muab quav nyab thiab zaub rau cov ntxhuav noj, thiab muab dej rau nws thiab cov uas nrog nws tuaj ntxuav kotaw, 33thiab rau zaub mov rau tus yawg ntawd noj. Tiamsis nws hais tias, “Kuv yuav tsis noj mus txog thaum kuv hais tej lus uas kuv yuav hais tag tso.” Lanpas kuj hais tias, “Cia li hais.”
34Nws thiaj hais tias, “Kuv yog Aplahas li tub qhe. 35Yawmsaub tau foom koob hmoov rau kuv tus tswv ntau heev, thiab nws kuj vam meej. Yawmsaub pub tej niag pab yaj pab tshis tej pab nyuj, nyiaj thiab kub, tub qhe nkauj qhev, tej ntxhuav thiab nees luav rau nws. 36Xala uas yog kuv tus tswv tus pojniam yug tau ib tug tub rau nws thaum nws laus lawm, mas kuv tus tswv muab kiag txhua yam uas nws muaj rau nws tus tub. 37Kuv tus tswv kom kuv cog lus twv thiab hais tias, ‘Koj tsis txhob yuav cov neeg Khana‑as uas kuv nrog nyob no tej ntxhais ua kuv tus tub pojniam. 38Tiamsis koj yuav rov qab mus rau kuv txiv tsev neeg thiab rau kuv cov kwvtij, thiab yuav ib tug pojniam rau kuv tus tub.’ 39Kuv hais rau kuv tus tswv tias, ‘Tsam tus pojniam ntawd tsis kam nrog kuv los.’ 40Tiamsis nws hais rau kuv tias, ‘Yawmsaub uas kuv nrog nraim yuav tso nws tus tubtxib saum ntuj nrog koj mus thiab ua rau txojkev uas koj mus tiav. Koj yuav yuav tau pojniam ntawm kuv cov kwvtij thiab hauv kuv txiv lub tsev rau kuv tus tub. 41Thaum koj mus txog kuv cov kwvtij, koj thiaj dim tej lus uas koj cog twv rau kuv lawm. Yog lawv tsis yeem pub tus ntxhais ntawd rau koj, koj kuj yuav dim tej lus uas koj cog twv rau kuv.’
42“Hnub no kuv tuaj txog ntawm lub qhov dej txhawv thiab hais tias, ‘Au Yawmsaub, uas yog kuv tus tswv Aplahas tus Vajtswv, thov koj coj kuv txoj hauv kev kom tiav nimno. 43Kuv tabtom sawv ntsug ntawm ntug qhov dej no, mas tus ntxhais uas tuaj ntaus dej uas kuv hais rau nws tias, “Thov muab mentsis dej ntawm koj lub taub rau kuv haus,” 44ces nws hais tias “Haus maj thiab kuv yuav ntaus dej rau koj cov ntxhuav haus,” mas thov cia tus ntawd yog tus uas Yawmsaub tau teem cia ua kuv tus tswv tus tub pojniam.’
45“Thaum kuv hais hauv lub siab tsis tau tag, ua ciav Lenpekha kwv nws lub taub dej saum xub pwg tawm tuaj thiab nqes mus ntaus dej ntawm lub qhov dej txhawv. Kuv hais rau nws tias, ‘Thov mentsis dej rau kuv haus.’ 46Nws txawm maj nroos txo lub taub dej saum xub pwg los thiab hais tias, ‘Haus maj. Kuv tseem yuav muab dej rau koj cov ntxhuav haus thiab.’ Ces kuv txawm haus, thiab nws kuj ntaus dej rau cov ntxhuav haus thiab. 47Mas kuv thiaj nug nws tias, ‘Koj yog leejtwg li ntxhais?’ Nws teb tias, ‘Kuv yog Npethu‑ee li ntxhais, kuv yawg yog Nahau kuv pog yog Meekha.’ Kuv thiaj muab lub khawb khawm rau nws qhov ntswg thiab muab tooj npab rau nws coj ntawm txhais tes. 48Thiab kuv nyo hau pe Yawmsaub thiab qhuas Yawmsaub uas yog kuv tus tswv Aplahas tus Vajtswv, yog tus uas coj kuv taug txojkev uas raug lawm thiaj tau kuv tus tswv cov txheeb ze tus ntxhais rau nws tus tub. 49Nimno yog nej kam ua zoo ua ncaj rau kuv tus tswv, los thov hais rau kuv paub. Txawm tsis ua li ntawd los hais rau kuv paub, xwv kuv thiaj txawj mus rau sab xis lossis sab laug.”
50Lanpas thiab Npethu‑ee txawm teb tias, “Tej no yog los ntawm Yawmsaub los. Peb yuav hais siab hais qes rau koj tsis tau. 51Lenpekha twb nyob ntawm koj xubntiag no, cia li coj nws es mus, cia nws ua koj tus tswv tus tub li pojniam raws li Yawmsaub hais lawm.”
52Thaum Aplahas tus qhev tau hnov lawv tej lus lawm, nws txawm khoov ntshis hauv pem teb pe Yawmsaub. 53Nws rho tej saw nyiaj saw kub thiab tsoos tsho los muab rau Lenpekha. Nws tseem muab tej qhov txhia chaw tseem ceeb tsim txiaj rau tus nus thiab leej niam. 54Nws thiab cov neeg uas nrog nws tuaj thiaj noj thiaj haus thiab pw ib hmos ntawd. Thaum lawv sawv ntxov tsees, Aplahas tus qhev hais tias, “Thov tso kuv rov qab mus kom txog kuv tus tswv.” 55Tus nus thiab leej niam hais tias, “Cia peb tus ntxhais nrog peb nyob ib ntus, yam tsawg yog kaum hnub, nws li mus tau.” 56Tiamsis Aplahas tus qhev hais rau ob tug tias, “Tsis txhob cheem kuv, rau qhov Yawmsaub twb coj kuv txojkev tuaj tiav lawm. Thov cia kuv mus kuv thiaj tau rov mus txog kuv tus tswv.”
57Ob tug hais tias, “Cia ib hu tus ntxhais los nug saib.” 58Ob tug thiaj hu Lenpekha los, thiab hais rau nws tias, “Koj yuav nrog tus yawg no mus los tsis mus?” Nws teb tias, “Kuv mus thiab.” 59Lawv thiaj xa tus muam Lenpekha thiab tus nkauj qhev uas tu nws nrog Aplahas tus qhev thiab nws cov neeg mus. 60Lawv txawm foom koob hmoov rau Lenpekha hais tias,
  “Leej muam, thov koj tau ua qas txhiab
   qas vam neeg li niam.
  Thov kom koj caj ces
   tau yeeb ncuab lub rooj loog ua lawv tug.”
61Mas Lenpekha thiab nws cov nkauj qhev kuj sawv kev caij ntxhuav nrog Aplahas tus qhev mus. Tus qhev thiaj coj Lenpekha taug kev mus.
62Yiha twb tawm ntawm Npe‑aw Lahailai mus nyob nram Neke lawm. 63Thaum yuav tsaus ntuj Yiha tawm mus ncig ua si tom teb, nws tsa muag ntsia ua ciav pom ib pab ntxhuav taug kev los. 64Lenpekha tsa muag ntsia, mas thaum nws pom Yiha nws txawm nqes saum ntxhuav los, 65thiab hais rau Aplahas tus qhev tias, “Tus yawg tid uas tabtom taug kev tuaj ntsib peb yog leejtwg?” Tus qhev tias “Yog kuv tus tswv.” Lenpekha thiaj muab txoj phuam los npog nws ntsej muag. 66Aplahas tus qhev piav txhua yam uas nws ua lawm rau Yiha paub. 67Yiha txawm coj Lenpekha nkag rau hauv nws niam Xala lub tsev ntaub, thiab yuav Lenpekha ua nws pojniam, nws kuj nyiam Lenpekha. Nws niam txawm tuag lawm los Yiha thiaj rov zoo siab.