32

Yakhauj npaj yuav ntsib Exau

1Yakhauj txawm taug kev mus mas Vajtswv cov tubtxib saum ntuj los ntsib nws. 2Thaum Yakhauj pom lawv nws hais tias, “No yog Vajtswv pab tub rog.” Nws thiaj hu qhov chaw ntawd ua Mahana‑i.
3Yakhauj txib neeg tshaj xo ua nws ntej mus cuag nws tus tijlaug Exau hauv Xe‑i tebchaws uas yog Edoo tebchaws, 4Yakhauj hais rau lawv tias, “Cia li mus hais rau Exau uas ua hlob tias, ‘Koj tus qhev Yakhauj hais li no tias, Kuv nrog Lanpas nyob txog niaj hnub nimno. 5Kuv muaj nyuj muaj nees luav muaj tej pab yaj pab tshis muaj tub qhe nkauj qhev, mas kuv txib neeg tuaj sam hwm koj kom koj thiaj li txaus siab rau kuv.’ ”
6Cov uas tshaj xo ntawd rov los hais rau Yakhauj tias, “Peb mus cuag koj tus tijlaug Exau lawm, nws tabtom tuaj ntsib koj, thiab muaj plaub puas leej nrog nws tuaj.” 7Yakhauj ntshai thiab txhawj kawg li, thiaj muab cov neeg uas nrog nws thiab nws tej pab yaj pab tshis pab nyuj thiab tej ntxhuav faib ua ob pab. 8Nws xav tias, “Yog Exau tuaj muab ib pab ua puam tsuaj lawm, pab uas tseem tshuav yuav khiav dim.”
9Yakhauj thov Vajtswv hais tias, “Au kuv yawg Aplahas tus Vajtswv thiab kuv txiv Yiha tus Vajtswv, au Yawmsaub koj hais rau kuv tias, ‘Cia li rov qab mus rau koj teb koj chaw koj kw koj tig es kuv yuav ua zoo rau koj.’ 10Kuv tsis tsim nyog tau txojkev hlub uas ruaj khov thiab txojkev ncaj ncees uas koj tau ua tshwm rau koj tus qhev lawm ib nyuag qhov kiag li. Rau qhov tias kuv muaj tib tug pas nrig hla tus dej Yaladee mus xwb, mas nimno kuv muaj ob pab neeg. 11Thov koj cawm kuv dim hauv kuv tus tijlaug Exau txhais tes, vim kuv ntshai nws, tsam ces nws yuav muab kuv thiab pojniam menyuam tua pov tseg huvsi. 12Tiamsis koj twb hais cia lawm tias koj yuav ua zoo rau kuv thiab pab kom kuv caj ces zoo yam nkaus li tej xuab zeb ntawm ntug hiavtxwv suav tsis txheeb vim yog coob kawg.”
13Hmo ntawd Yakhauj so qhov ntawd, thiab xaiv nws tej qhov txhia chaw uas nws yuav pub ua tshav ntuj rau nws tus tijlaug Exau, 14yog ob puas tus maum tshis thiab nees nkaum tus txiv tshis, ob puas tus maum yaj thiab nees nkaum tus txiv yaj, 15peb caug tus maum ntxhuav thiab tej menyuam ntxhuav, plaub caug tus maum nyuj thiab kaum tus txiv nyuj, thiab nees nkaum tus maum nees luav thiab kaum tus txiv nees luav. 16Yakhauj muab cov no rau nws cov tub qhe saib kom ib pab nyob nrug deb ib pab, thiab hais rau nws cov tub qhe tias, “Cia li ua kuv ntej mus, thiab cia ib pab mus kom nrug deb zog ib pab.” 17Yakhauj hais rau tus tub qhe uas saib thawj pab tias, “Thaum kuv tus tijlaug Exau tuaj ntsib koj thiab nug koj tias, ‘Koj yog leejtwg li neeg? Koj mus qhovtwg? Thiab tej tsiaj txhu uas ua koj ntej ntawd yog leejtwg li?’ 18koj yuav tsum teb tias, ‘Tej no yog koj tus qhev Yakhauj li. Yog tej uas coj tuaj ua tshav ntuj pub rau Exau uas ua hlob. Thiab Yakhauj tseem raws peb qab los.’ ” 19Yakhauj hais rau tus uas saib pab ob thiab pab peb thiab txhua tus uas raws tej pab tsiaj tias, “Thaum nej ntsib Exau nej yuav hais ib yam nkaus li ntawd rau nws. 20Thiab nej yuav hais tias, ‘Thiab koj tus qhev Yakhauj tseem raws peb qab los.’ ” Vim yog Yakhauj xav tias, “Nyaj tej tsiaj uas kuv xa ua ntej mus ua tshav ntuj yuav tswj tau Exau kev npau taws, thiab thaum kuv mus pom nws tim ntsej tim muag nyaj nws yuav txais yuav kuv.” 21Yog li no nws thiaj muab tej tshav ntuj xa ua ntej mus, tiamsis hmo ntawd nws tus kheej nws tseem so qhov chaw ntawd.

Yakhauj nrog ib tug txivneej sib qhau ntawm Peni‑ee

22Hmo ntawd Yakhauj sawv tsees coj ob tug pojniam thiab ob tug nkauj qhev thiab kaum ib tug menyuam hla tus dej Yanpo. 23Yakhauj xa lawv hla tus dej mus thiab xa cuab txhiaj cuab tam huvsi hla mus. 24Yakhauj tib leeg tseem nyob qhov ntawd. Muaj ib tug txivneej nrog nws sib qhau ib hmos kaj ntug. 25Thaum tus yawg ntawd pom tias kov tsis yeej Yakhauj, nws txawm nias Yakhauj lub pob qej txha ntsag. Thaum Yakhauj nrog nws sib qhau Yakhauj lub pob qej txha thiaj txawv kiag. 26Tus yawg ntawd hais tias, “Cia li tso kuv mus rau qhov twb yuav kaj ntug.” Tiamsis Yakhauj hais tias, “Kuv yuav tsis tso koj mus txog thaum koj foom koob hmoov rau kuv tso.” 27Tus yawg ntawd hais rau nws tias, “Koj npe hu li cas?” Nws teb tias, “Kuv npe hu ua Yakhauj.” 28Tus yawg ntawd thiaj hais tias, “Yuav tsis hu koj ua Yakhauj lawm, yuav hu ua Yixayee rau qhov koj tau nrog Vajtswv thiab neeg sib ntsuas zog thiab kov yeej.” 29Yakhauj thiaj nug nws tias, “Thov koj qhia koj lub npe rau kuv.” Tus txivneej ntawd hais tias, “Ua cas koj nug kuv lub npe?” Ces nws txawm foom koob hmoov rau Yakhauj qhov ntawd. 30Yakhauj thiaj hu qhov chaw ntawd ua Peni‑ee thiab hais tias “Rau qhov kuv twb pom Vajtswv tim ntsej tim muag los nws tseem tseg kuv txojsia nyob.”
31Thaum Yakhauj hla Peni‑ee mus hnub tawm tuaj mas nws mus kev ceg tawv pluav vim yog nws ntsag txawv. 32Vim li no cov Yixayee thiaj tsis noj txoj leeg ntawm ntsag uas nyob ntawm pob qej txha txog niaj hnub nimno, vim yog Vajtswv nias ncaj txoj leeg ntawm Yakhauj lub pob qej txha ntsag.