22

Aplahas muab Yiha xyeem rau saum thaj

1Dhau ntawd los Vajtswv sim Aplahas lub siab mas hais rau nws tias, “Aplahas.” Aplahas teb tias, “Kuv nyob no 'os.” 2Vajtswv hais tias, “Cia li coj koj tus tub Yiha, yog koj tib tug tub uas koj hlub, mus rau Mauliya tebchaws thiab muab nws hlawv xyeem rau saum ib lub roob uas kuv yuav qhia koj.” 3Aplahas txawm sawv ntxov tsees nog eeb rau saum nees luav thiab coj nws ob tug tub qhe uas tseem hluas thiab nws tus tub Yiha nrog nws mus. Nws txiav taws siv hlawv xyeem, thiab taug kev mus rau lub chaw uas Vajtswv hais rau nws. 4Thaum mus tau peb hnub lawm Aplahas tsa muag ntsia pom lub chaw nyob deb deb. 5Aplahas thiaj hais rau ob tug tub qhe tias, “Neb nrog nees luav nyob ntawm no, kuv thiab kuv tus tub yuav mus rau tim ub, mus pe hawm Vajtswv tag, ib mam li rov los rau ntawm neb no.” 6Aplahas muab cov taws uas yuav siv hlawv xyeem ntawd rau nws tus tub Yiha kwv, thiab nws coj hluavtaws thiab riam hauv nws txhais tes. Ces ob tug thiaj ua ke mus. 7Yiha hais rau nws txiv Aplahas tias, “Txiv.” Aplahas teb tias, “Metub, koj hais dabtsi?” Yiha thiaj hais tias, “Muaj hluavtaws thiab muaj taws rauv tiamsis tus menyuam yaj uas yuav muab hlawv xyeem nyob qhovtwg?” 8Aplahas hais tias, “Metub, Vajtswv nws yuav npaj thiab pub tus menyuam yaj uas siv hlawv xyeem ntawd.” Mas ob tug thiaj ua ke taug kev mus.
9Thaum ob tug mus txog qhov chaw uas Vajtswv tau hais rau nws lawm, Aplahas txawm ua ib lub thaj rau qhov ntawd thiab muab cov taws tib twb zoo rau saud. Nws muab nws tus tub Yiha khi los tso rau saum cov taws saum lub thaj. 10Ces Aplahas txawm cev tes muab riam los yuav tua nws tus tub. 11Tiamsis Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj hu saum ntuj tuaj rau nws thiab hais tias, “Aplahas, Aplahas.” Aplahas teb tias, “Kuv nyob no 'os.” 12Tus tubtxib saum ntuj hais tias, “Tsis txhob kov tus menyuam tub thiab tsis txhob ua li cas rau nws kiag li, rau qhov nimno kuv paub tseeb lawm tias koj hwm thiab paub ntshai Vajtswv vim qhov uas koj sev nyog muab koj tus tub, uas yog koj tib tug tub pub rau kuv.” 13Aplahas tsa muag ntsia ua ciav pom muaj ib tug txiv yaj nyob tom nws qab uas txwm kub khaub zig rau ib xyuv ntoo ntom ntom. Aplahas thiaj mus muab tus txiv yaj ntawd los xyeem ua kevcai hlawv xyeem theej nws tus tub chaw. 14Aplahas thiaj hu qhov chaw ntawd tias Yawmsaub yuav npaj thiab pub, yam li uas hais lus txog niaj hnub nimno tias “Yuav npaj thiab pub rau saum Yawmsaub lub roob.”
15Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj hu saum ntuj tuaj rau Aplahas zaum ob, 16thiab hais tias, “Yawmsaub hais tias, Kuv tuav kuv lub npe cog lus ruaj tias, vim qhov uas koj ua li no es sev nyog koj tus tub, uas yog koj tib tug tub, 17mas kuv yeej yuav foom koob hmoov rau koj tiag tiag li, kuv yuav ua rau koj caj ces huaj vam coob heev yam li tej hnub qub saum ntuj thiab yam li tej xuab zeb ntawm ntug hiavtxwv. Koj caj ces yuav tau yeeb ncuab tej rooj loog ua lawv tug. 18Ib tsoom tebchaws hauv lub ntiajteb yuav tau koob hmoov ntawm koj caj ces, vim koj mloog kuv tej lus.” 19Aplahas thiaj rov qab mus ntsib nws ob tug tub qhe hluas, thiab lawv ua ke mus rau Npe‑awsenpa. Aplahas kuj nyob ntawm Npe‑awsenpa.

Nahau caj ces

20Dhau ntawd los muaj neeg hais rau Aplahas tias, “Meekha yug tau menyuam rau koj tus kwv Nahau. 21Us yog tus hlob, Npub yog tus kwv, thiab muaj Khemu‑ee uas yog Alas txiv, 22thiab Khexe, Haxo, Pida, Yila thiab Npethu‑ee.” 23Npethu‑ee yog Lenpekha txiv. Meekha yug tau yim leej tub no rau Nahau uas yog Aplahas tus kwv. 24Tsis tag li ntawd Nahau tus niam yau uas npe hu ua Le‑uma yug tau Thenpa, Kahas, Thahas thiab Ma‑akha.