48

Yakhauj foom koob hmoov rau Efa‑i thiab Manaxe

1Dhau ntawd los muaj neeg hais rau Yauxej tias, “Koj txiv muaj mob.” Yauxej txawm coj nws ob tug tub yog Manaxe thiab Efa‑i nrog nws mus. 2Muaj neeg hais rau Yakhauj tias, “Koj tus tub Yauxej tuaj saib koj.” Yixayee thiaj siv zog sawv zaum saum txaj. 3Yakhauj thiaj hais rau Yauxej tias, “Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tau tshwm rau kuv pom ntawm lub moos Lu hauv Khana‑as tebchaws thiab foom koob hmoov rau kuv, 4thiab hais rau kuv tias, ‘Kuv yuav ua rau koj muaj tub ki huaj vam coob coob, thiab kuv yuav ua rau koj ua ntau haiv neeg thiab yuav muab lub tebchaws no rau koj caj ces ua lawv tug mus ib txhis.’ 5Koj ob tug menyuam uas koj yug hauv Iyi tebchaws ua ntej uas kuv tsis tau los txog koj hauv Iyi tebchaws no kuj yog kuv li thiab. Efa‑i thiab Manaxe yuav ua kuv li menyuam, ib yam li Lunpee thiab Xime‑oo. 6Hos cov yau uas koj yug tom qab li yog koj li menyuam. Lawv yuav raug hu raws ob tug tijlaug lub xeem thiaj tau qub txeeg qub teg ntawm ob tug. 7Thaum kuv tawm ntawm Pada los, mas kuv nyuaj siab kawg rau qhov uas Lachee tuag rau thaum taug kev hauv Khana‑as tebchaws rau ntawm lub chaw uas los yuav txog Efatha. Mas kuv muab nws log rau ntawm ntug kev uas mus rau Efatha, uas yog Npelehee.”
8Thaum Yixayee pom Yauxej ob tug tub nws thiaj hais tias, “No yog leejtwg?” 9Yauxej teb nws tias, “No yog kuv ob tug tub uas Vajtswv pub rau kuv hauv lub tebchaws no.” Yixayee thiaj hais tias, “Thov koj coj ob tug los es kuv yuav foom koob hmoov rau ob tug.” 10Yixayee qhov muag pom kev tsis tseeb lawm vim nws laus heev, saib dabtsi los tsis tshua pom. Yauxej thiaj coj ob tug txav los ze Yixayee, mas nws nwj thiab puag ob tug. 11Yixayee hais rau Yauxej tias, “Kuv xav tias kuv yuav tsis pom koj lub ntsej muag li lawm. Tiamsis Vajtswv tseem pub kuv pom koj cov menyuam thiab.” 12Yauxej tsaws menyuam ntawm Yixayee hauv caug los thiab pe ua lub plhu ti nkaus av. 13Yauxej tuav ob tug tub tes mus ti nkaus leej txiv, nws sab tes xis tuav rawv Efa‑i mus rau Yixayee sab tes laug, nws sab tes laug tuav rawv Manaxe mus rau Yixayee sab tes xis. 14Tiamsis Yixayee xyab sab tes xis mus tso rau saum Efa‑i uas yog tus yau lub taubhau, thiab nws muab nws sab tes laug tso rau saum Manaxe taubhau, txawm yog Manaxe yog tus hlob los nws xyab tes sib ris li no. 15Mas Yixayee foom koob hmoov rau Yauxej tias,
  “Thov Vajtswv uas kuv yawg
   Aplahas thiab kuv txiv Yiha hwm
  thiab yog tus Vajtswv
   uas coj kuv txoj hauv kev ib sim neej
   los txog niaj hnub nimno,
  16yog tus tubtxib uas pab kuv dim
   hauv txhua yam kev phem,
  thov tus Vajtswv ntawd
   foom koob hmoov rau ob tug tub no.
  Thov cia kuv lub npe thiab kuv yawg Aplahas
   thiab kuv txiv Yiha lub npe
   muaj nyob rau hauv lawv mus ib txhis.
  Thov cia ob tug huaj vam coob
   rau hauv lub ntiajteb.”
17Thaum Yauxej pom tias nws txiv muab txhais tes xis tso rau saum Efa‑i taubhau, nws tsis txaus siab, nws txawm ntsiab nkaus leej txiv txhais tes saum Efa‑i taubhau los tso rau saum Manaxe taubhau. 18Yauxej hais rau nws txiv tias, “Txiv, tsis yog ua li kod, tus no thiaj yog tus hlob, cia li muab koj txhais tes xis tso rau saum tus no taubhau.” 19Tiamsis leej txiv tsis kam, nws teb tias, “Kuv paub lawm. Tub, kuv paub lawm. Nws yuav ua ib haiv neeg thiab yuav ua loj. Txawm li cas los xij, tus kwv yuav ua loj dua tus tijlaug, thiab tus kwv caj ces yuav ua ntau haiv neeg.” 20Hnub ntawd Yixayee thiaj foom koob hmoov rau ob tug hais tias,
  “Cov Yixayee yuav tuav neb lub npe
   foom koob hmoov hais tias,
  Thov Vajtswv ua rau nej
   zoo ib yam li Efa‑i thiab Manaxe.”
Raws li uas hais no Yixayee thiaj tsa Efa‑i ua loj dua Manaxe.
21Yixayee hais rau Yauxej tias, “Kuv twb yuav tuag, tiamsis Vajtswv yuav nrog nraim nej thiab yuav coj nej rov mus rau nej tej poj koob yawm txwv lub tebchaws. 22Thiab kuv muab ib thaj teb ntawm toj siab uas kuv xuas ntaj xuas hneev txeeb tau ntawm cov neeg Amaulai rau koj xwb tsis muab rau koj cov kwvtij.”