26

Yiha thiab Anpimelej

1Tom qab no tebchaws Khana‑as rov raug kev tshaib plab, ib yam li tiam uas thaum Aplahas tseem ua neej nyob, mas Yiha thiaj tsiv mus cuag cov Filixatee tus vajntxwv Anpimelej nram lub moos Kelas. 2Yawmsaub thiaj tshwm los rau Yiha pom thiab hais tias, “Tsis txhob mus nyob nram Iyi tebchaws, cia li nyob hauv lub tebchaws uas kuv qhia rau koj xwb. 3Nyob hauv lub tebchaws no ib ntus xwb, kuv thiaj li nrog koj nyob thiab foom koob hmoov rau koj. Kuv yuav muab tej tebchaws no huvsi pub rau koj thiab koj caj ces. Kuv yuav ua kom tej lus uas kuv twb cog tseg ruaj rau koj txiv Aplahas lawd tiav huvsi. 4Kuv yuav ua rau koj caj ces huaj vam coob yam li cov hnub qub saum nruab ntug thiab yuav muab tej tebchaws no huvsi pub rau lawv. Ib tsoom tebchaws hauv lub ntiajteb yuav tau koob hmoov ntawm koj caj ces los 5vim yog Aplahas mloog kuv lus thiab ua raws li kuv hais thiab tuav rawv kuv tej lus nkaw thiab kuv tej kab ke thiab kuv tej kevcai huvsi.”
6Yiha thiaj nyob ntawm Kelas. 7Thaum cov txivneej hauv lub moos ntawd nug txog nws tus pojniam nws txawm teb lawv tias, “Yog kuv li muam xwb,” rau qhov nws ntshai, nws tsis kam lees tias “Yog kuv pojniam.” Nws xav tias tsam cov txivneej ntawd ho muab nws tua vim yog lawv xav yuav Lenpekha rau qhov nws zoo nkauj kawg li. 8Thaum Yiha nyob qhov ntawd tau ntev loo mas cov Filixatee tus vajntxwv Anpimelej xauj qhov rais pom Yiha tawb tawb Lenpekha uas yog nws pojniam. 9Ces Anpimelej txawm hu Yiha tuaj cuag nws thiab hais tias, “Lenpekha twb yog koj li pojniam nev, ua cas koj dag hais tias, yog koj li muam no?” Yiha teb vajntxwv hais tias, “Rau qhov kuv xav tias tsam luag ho muab kuv tua vim xav yuav nws.” 10Anpimelej txawm hais tias, “Koj ua dabtsi li no rau peb 'os? Tsam muaj ib tug twg ho nkag kiag mus nrog koj pojniam pw ces kuj yog koj coj txim los rau peb.” 11Anpimelej thiaj hais tawv rau cov pejxeem sawvdaws tias, “Yog leejtwg ua li cas rau tus yawg no thiab nws tus pojniam mas yuav raug muab tua pov tseg xwb.”
12Yiha cog qoob cog loo hauv tebchaws ntawd mas xyoo ntawd nws sau tej qoob tau ib puas npaug los, vim yog Yawmsaub foom koob foom hmoov rau nws. 13Yiha muaj txiag vam meej zuj zus ciaj tuam lospav nplua nuj heev. 14Nws muaj tej niag pab tshis tej pab yaj tej pab nyuj thiab muaj tub mab tub qhe coob mas cov Filixatee khib siab heev rau nws. 15Cov Filixatee twb muab av txhub txhua lub qhov dej uas thaum ub nws txiv Aplahas tseem ua neej nyob es Aplahas tej tub qhe khawb cia lawd huvsi. 16Anpimelej txawm hais rau Yiha tias, “Koj cia li khiav ntawm peb mus vim koj muaj zog dua peb lawm.”
17Yiha thiaj tawm qhov ntawd khiav mus tsuam chaw nyob rau ntawm lub hav Kelas ces nws txawm nyob ntawd. 18Yiha thiaj muab tej qub qhov dej uas thaum ub nws txiv Aplahas tseem ua neej nyob es khawb cia lawd khawb dua, vim yog thaum Aplahas tuag lawd cov Filixatee muab tej qhov dej ntawd txhub tag lawm. Mas Yiha thiaj tis npe rau tej qhov dej ntawd raws li uas thaum nws txiv twb tis cia lawd. 19Thaum Yiha cov tub qhe khawb ntawm hav Kelas mas khawb tau ib lub qhov dej txhawv zoo heev. 20Tiamsis cov neeg Kelas uas yug tsiaj txawm nrog Yiha cov tub qhe yug tsiaj sib cav hais tias, “Lub qhov dej yog peb li hos.” Yiha thiaj tis npe rau lub qhov dej ntawd hu ua Exe vim lawv nrog nws sib cav.
21Lawv rov khawb dua ib lub qhov dej mas cov Kelas kuj nrog lawv sib cav txog lub qhov dej ntawd thiab. Yiha thiaj tis npe rau lub qhov dej ntawd hu ua Xina. 22Nws kuj tsiv tawm qhov ntawd mus khawb dua ib lub qhov dej mas tsis muaj neeg sib cav txog lub qhov dej ntawd, nws thiaj tis npe rau lub qhov dej ntawd hu ua Lehaunpau, mas nws hais tias, “Nimno Yawmsaub pub chaw rau peb nyob lawm mas peb yuav vam meej rau hauv lub tebchaws no lauj.”
23Yiha kuj tawm qhov ntawd mus rau pem Npe‑awsenpa. 24Hmo ntawd Yawmsaub tshwm los rau Yiha pom thiab hais rau nws tias, “Kuv yog koj txiv Aplahas tus Vajtswv, koj tsis txhob ntshai rau qhov kuv yeej nrog nraim koj nyob thiab kuv yuav foom koob hmoov rau koj thiab kuv yuav ua rau koj caj ces huaj vam coob vim yog kuv saib rau kuv tus tub qhe Aplahas.” 25Yiha txawm tib ib lub thaj rau qhov ntawd thiab nws tuav Yawmsaub lub npe thov Yawmsaub. Nws tsa tsev ntaub nyob qhov ntawd thiab nws cov tub qhe kuj khawb dua ib lub qhov dej rau ntawd thiab.

Yiha thiab Anpimelej cog lus sib raug zoo

26Anpimelej thiab nws tus tim xyoob Ahuxa thiab nws tus thawj rog Fikhau txawm tawm hauv Kelas tuaj tsham Yiha. 27Yiha nug lawv hais tias, “Ua cas nej ho yuav tuaj tsham kuv? Nej twb ntxub ntxub kuv es muab kuv ntiab khiav tawm mus nev?” 28Lawv teb hais tias, “Peb pom tseeb tias Yawmsaub nrog nraim koj nyob peb thiaj hais tias, Cia peb thiab koj sib cog lus twv tseg thiab nrog koj cog lus sib raug zoo hais tias 29koj yuav tsis ua phem li cas rau peb yam li uas peb twb tsis ua ib nyuag qhov phem rau koj li, peb tsuas yog ua zoo rau koj xwb thiab peb xa koj mus zoo tso siab lug. Nimno Yawmsaub twb foom koob hmoov rau koj lawm.” 30Ces Yiha txawm pam ib tsum mov los rau lawv mas lawv thiaj noj thiaj haus. 31Tagkis tom qab lawv sawv ntxov ntxov los sib cog lus twv tseg tag Yiha li xa lawv mus, lawv thiaj mus ua tso siab lug. 32Tib hnub ntawd Yiha cov tub qhe los hais rau nws txog lub qhov dej uas lawv khawb tau lawm hais tias, “Peb ntsib dej lawm.” 33Yiha muab lub qhov dej ntawd tis npe hu ua Sinpa, mas thiaj hu lub moos ntawd ua Npe‑awsenpa txog niaj hnub nimno.
34Thaum Exau hnub nyoog muaj plaub caug xyoo nws yuav Npe‑awli uas yog neeg Hithai tus ntxhais Yudi ua pojniam, thiab nws yuav Eloo uas yog neeg Hithai tus ntxhais Npaxema ua pojniam. 35Cov nyab no ua rau Yiha thiab Lenpekha ob tug lub neej nyuaj siab kawg li.