38

Yuda thiab Thama

1Thaum ntawd Yuda ncaim nws cov kwvtij tsiv mus nrog ib tug neeg Adulas uas npe hu ua Hila nyob lawm. 2Yuda txawm pom cov Khana‑as ib tug ntxhais qhov ntawd. Tus ntxhais ntawd txiv hu ua Sua. Yuda txawm yuav tus ntxhais ntawd ua pojniam thiab mus nrog nws pw ua ke. 3Tus pojniam ntawd thiaj xeeb tub mas yug tau ib tug tub muab tis npe hu ua Ws. 4Nws rov qab xeeb tub mas yug tau ib tug tub muab tis npe hu ua Auna. 5Nws yug tau dua ib tug tub muab tis npe hu ua Sela. Thaum yug tus tub no yog nws nyob ntawm lub moos Khexib. 6Yuda thiaj yuav ib tug nyab hu ua Thama rau Ws uas yog nws tus tub hlob. 7Yawmsaub pom tias Ws uas yog Yuda tus tub hlob ua phem, Yawmsaub thiaj muab nws tua lawm. 8Yuda txawm hais rau Auna tias, “Koj cia li yuav koj niam tij raws li txoj kev txojcai es mus nrog nws pw kom thiaj muaj tub ki rau koj tus tijlaug thiab.” 9Auna paub hais tias nws cov noob yuav tsis ua nws caj ces ces nws nrog nws tus niam tij pw thaum twg los nws pheej muab cov noob ua poob rau pem teb. Nws txhob txwm ua li ntawd kom thiaj tsis muaj menyuam ua nws tus tijlaug feem. 10Yawmsaub pom tias qhov uas Auna ua li ntawd kuj yog ua txhaum mas Yawmsaub thiaj muab nws tua pov tseg lawm thiab. 11Ces Yuda txawm hais rau Thama uas yog nws tus nyab tias, “Koj cia li rov qab mus nyob ua poj ntsuam rau hauv koj txiv tsev mus txog thaum kuv tus tub Sela hlob tiav txiv tso,” vim Yuda ntshai tsam nws tus tub ntawd ho tuag li ob tug tijlaug thiab. Ces Thama thiaj rov qab mus nrog nws niam nws txiv nyob lawm.
12Nyob ntev loo ces Yuda tus pojniam uas yog Sua tus ntxhais txawm tuag lawm. Thaum Yuda rov zoo siab mentsis lawm nws txawm nrog nws tus phoojywg Hila uas yog neeg Adulas ua ke mus saib nws cov tub zog txiav plaub yaj pem lub zos Thinaj. 13Muaj neeg hais rau Thama tias, “Koj sim saib, koj txiv yawg tabtom tuaj mus txiav plaub yaj pem Thinaj.” 14Ces Thama txawm hloov kiag cev tsoos poj ntsuam cia txawm muab ib daim ntaub nyias nyias kauv kiag nws ntsej muag mus nyob ntawm kev tshuam uas yuav nkag rau hauv lub zos Ena‑i thiab yuav mus pem Thinaj, rau qhov nws yeej paub tias Sela hlob tiav txiv lawm los nws tseem tsis tau mus ua Sela pojniam. 15Thaum Yuda pom Thama mas xav hais tias yog ib tug poj muag cev xwb, vim yog Thama muab ib daim ntaub kauv ntsej muag lawm. 16Yuda thiaj txav zog mus hais rau nws tom ntug kev tias, “Los es kuv yuav nrog koj pw ua ke,” rau qhov nws twb tsis paub tias yog nws tus nyab. Thama txawm hais tias, “Yog koj nrog kuv pw saib koj yuav muab dabtsi rau kuv.” 17Yuda teb tias, “Kuv yuav xa kuv li ib tug menyuam tshis tuaj rau koj.” Thama txawm hais tias, “Muab ib yam dabtsi ua puav pheej cia mus txog thaum koj xa tus menyuam tshis tuaj puas tau?” 18Yuda txawm nug hais tias, “Yog li es koj xav yuav dabtsi los ua puav pheej cia?” Thama teb tias, “Thov muab lub nplhaib nrog saw uas koj siv txam txwm thiab koj tus pas nrig ua puav pheej cia.” Yuda kuj muab rau nws thiab mus nrog nws pw ces Thama txawm xeeb menyuam. 19Nws sawv tsees rov mus tsev muab daim ntaub kauv ntsej muag yaws kiag cia muab cev tsoos poj ntsuam los hnav kiag.
20Yuda muab tus menyuam tshis rau nws tus phoojywg uas yog neeg Adulas coj mus txhiv tej uas nws muab nias cia ntawm tus pojniam ntawd txhais tes los, tiamsis mus nrhiav tsis pom tus pojniam ntawd. 21Nws thiaj nug cov txivneej uas nyob qhov ntawd tias, “Tus poj muag cev uas nyob ntawm ntug kev hauv Ena‑i no mus dua twg lawm?” Lawv teb tias, “Ntawm no yeej tsis muaj ib tug poj muag cev li.” 22Yuda tus phoojywg thiaj rov mus hais rau Yuda tias, “Kuv nrhiav tsis pom li. Cov txivneej uas nyob ntawd hais tias yeej tsis muaj ib tug poj muag cev nyob ntawd li.” 23Yuda txawm hais tias, “Cia nws khaws tej qhov txhia chaw ntawd cia xwv luag thiaj tsis tau chaw luag wb. Kuv twb muab tus menyuam tshis no xa mus rau nws tiamsis koj nrhiav tsis tau nws xwb.”
24Kwvlam peb lub hlis tom qab muaj neeg hais rau Yuda tias, “Thama uas yog koj tus nyab mus ua poj muag cev muaj menyuam lawm.” Yuda thiaj hais tias, “Cia li coj nws tawm mus, muab nws hlawv pov tseg.” 25Thaum lawv tabtom coj Thama tawm mus, Thama txawm tso neeg mus hais rau txiv yawg hais tias, “Kuv plab menyuam no yog cov qhov txhia chaw no tus tswv li menyuam.” Thiab nws hais tias, “Thov koj sim ua tib zoo saib lub nplhaib nrog saw uas txam txwm thiab tus pas nrig no yog leejtwg li.” 26Yuda paub kiag tias yog nws li, nws thiaj hais tias, “Tus pojniam no ua ncaj dua kuv vim yog kuv tsis muab nws txis rau kuv tus tub Sela.” Yuda kuj tsis nrog Thama pw ua ke dua li lawm.
27Thaum txog caij yug menyuam ua ciav yog ib nkawg menyuam ntxaib nyob hauv plab. 28Thaum tabtom yug mas ib tug menyuam txawm cev tes tshwm los ua ntej. Tus pojniam uas pab yug menyuam muab ib txoj xov liab khi txhais tes mas hais tias, “Tus no xub yug.” 29Thaum uas tus menyuam ntawd nkaum tes lawm txawm yug tau dua ib tug ua ntej. Tus pojniam uas pab yug menyuam txawm qw hais tias, “Eb, txeem li cas los,” mas thiaj muab tis npe hu ua Peles. 30Dhau ntawd tus uas khi txoj xov liab ntawm txhais tes li yug los thiaj muab tis npe hu ua Xelag.