17

Kevcai txiav ua lub hom thawj

1Thaum Aplas hnub nyoog muaj cuaj caum cuaj xyoos, Yawmsaub los tshwm rau Aplas thiab hais rau nws tias, “Kuv yog Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus. Cia li nrog nraim kuv thiab xyaum zoo kawg nkaus. 2Kuv yuav nrog koj sib cog lus, thiab kuv yuav ua rau koj caj ces huaj vam coob kawg nkaus.” 3Aplas txawm khwb nkaus rau hauv av, mas Vajtswv hais rau nws tias, 4“No yog kuv tej lus uas kuv cog rau koj, koj yuav ua ntau haiv neeg leej txiv. 5Koj lub npe yuav tsis hu ua Aplas li lawm, yuav hu ua Aplahas, vim kuv ua rau koj ua ntau haiv neeg leej txiv. 6Kuv yuav ua rau koj muaj tub ki xeeb ntxwv coob, thiab kuv yuav ua rau koj ua ntau haiv neeg thiab yuav muaj tej vajntxwv tshwm hauv koj los. 7Kuv yuav cog lus tseg ruaj rau kuv thiab koj thiab rau koj caj ces uas tshwm los txhua tiam tom qab, ua lo lus cog tseg uas nyob mus ib txhis, hais tias kuv yuav ua koj tus Vajtswv thiab ua koj caj ces uas tshwm los tom qab tus Vajtswv. 8Kuv yuav muab lub tebchaws Khana‑as uas koj ua qhua nyob no huvsi pub rau koj thiab pub rau koj caj ces uas tshwm los tom qab ua lawv tug mus ib txhis li. Thiab kuv yuav ua lawv tus Vajtswv.”
9Vajtswv hais rau Aplahas tias, “Hais txog koj, mas koj thiab koj caj ces uas tshwm los txhua tiam tom qab yuav tsum ua raws li kuv tej lus cog tseg. 10No yog kuv tej lus cog tseg rau kuv thiab koj thiab koj caj ces uas tshwm los tom qab mas nej yuav tsum ua raws li. Txhua tus txivneej hauv nej yuav tsum ua kevcai txiav. 11Nej yuav tsum ua kevcai txiav daim tawv chaw xis, ua lub hom thawj rau tej lus cog tseg rau kuv thiab nej. 12Nej cov tub uas hnub nyoog muaj yim hnub, yuav tsum muab ua kevcai txiav. Nej yuav ua li no rau cov txivneej txhua tus hauv nej haiv neeg txhua tiam mus li, tsis hais cov uas yug hauv nej tsev thiab cov uas nej muab nyiaj yuav lwm haiv neeg los uas tsis yog nej li menyuam. 13Cov uas yug hauv nej tsev thiab cov uas muab nyiaj yuav los yuav tsum ua kevcai txiav. Ua li no mas kuv tej lus cog tseg thiaj nyob hauv nej tej nqaij ua lo lus cog tseg mus ib txhis. 14Tus txivneej twg uas tsis tau ua kevcai txiav daim tawv chaw xis mas yuav raug muab rho tawm hauv nws haiv neeg, vim yog nws tau rhuav kuv tej lus cog tseg.”
15Thiab Vajtswv hais rau Aplahas tias, “Koj tus pojniam Xalai, koj tsis txhob hu nws ua Xalai, yuav hu ua Xala. 16Kuv yuav foom koob hmoov rau nws thiab tsis tag li ntawd xwb kuv yuav pub nws yug ib tug tub rau koj. Kuv yuav foom koob hmoov rau nws, nws yuav ua tej haiv neeg leej niam thiab tej vajntxwv yuav tshwm hauv nws los.”
17Aplahas txawm khwb nkaus rau hauv av luag thiab hais twjywm hauv lub siab tias, “Tus txivneej ib puas xyoo tseem muaj taus menyuam thiab lov? Xala muaj cuaj caum xyoo lawm tseem yug tau menyuam thiab lov?” 18Thiab Aplahas hais rau Vajtswv tias, “Au thov cia Yisama‑ee yog tus uas koj pom zoo.” 19Vajtswv hais tias, “Tsis yog li ntawd, koj tus pojniam Xala yuav yug ib tug tub rau koj thiab koj yuav tis npe hu ua Yiha. Kuv yuav cog lus tseg rau nws ua lo lus cog tseg mus ib txhis rau nws caj ces uas tshwm los tom qab. 20Hais txog Yisama‑ee, mas kuv twb hnov koj hais lawm. Kuv yuav foom koob hmoov rau nws thiab ua rau nws muaj tub ki thiab huaj vam coob coob. Nws yuav ua kaum ob tug thawj leej txiv thiab kuv yuav ua rau nws ua ib haiv neeg loj. 21Kuv yuav muab kuv tej lus cog tseg rau Yiha uas lwm xyoo lub caij no Xala yuav yug rau koj.” 22Thaum Vajtswv hais rau Aplahas tag lawm Vajtswv txawm rov qab ntawm nws mus lawm.
23Aplahas thiaj muab nws tus tub Yisama‑ee thiab txhua tus tub qhe uas yug hauv nws tsev thiab tej uas muab nyiaj yuav los, yog txhua tus txivneej hauv nws tsev, ua kevcai txiav daim tawv chaw xis rau hnub ntawd raws li Vajtswv hais rau nws. 24Aplahas hnub nyoog muaj cuaj caum cuaj xyoos rau thaum uas nws ua kevcai txiav daim tawv chaw xis. 25Nws tus tub Yisama‑ee hnub nyoog muaj kaum peb xyoos rau thaum nws ua kevcai txiav daim tawv chaw xis. 26Aplahas thiab nws tus tub Yisama‑ee ua kevcai txiav rau hnub ntawd ntag. 27Txhua tus txivneej hauv nws lub tsev, tsis hais cov uas yug hauv tsev thiab cov uas muab nyiaj yuav lwm haiv neeg los kuj nrog nws ib txhij ua kevcai txiav.