23

Xala Tuag

1Xala hnub nyoog nyob tau ib puas nees nkaum xya xyoo. 2Xala tuag hauv lub moos Khiliya Anpa (uas yog Heploo) hauv Khana‑as tebchaws. Aplahas pam Xala thiab quaj quaj nco nco Xala. 3Aplahas ho sawv ntawm Xala lub cev tuag mus hais rau cov neeg Hithai hais tias, 4“Kuv yog neeg lwm tebchaws los ua qhua nrog nej nyob. Thov nrog nej yuav ib thaj av rau kuv siv ua toj ntxas kom kuv thiaj tau chaw muab tus tuag mus foob kab kom ploj ntawm lub qhov muag mus.” 5Cov Hithai teb Aplahas tias, 6“Yawg hlob, thov koj mloog peb hais. Koj yog ib tug ua hlob hauv peb cov ntag. Cia koj coj koj tus tuag mus log rau hauv peb tej qhov ntxa lub uas zoo kawg nkaus. Tsis muaj leejtwg yuav tav tsis kheev koj muab koj tus tuag log rau hauv nws lub qhov ntxa ntawd.” 7Aplahas txawm sawv tsees los nyo hau pe cov Hithai uas nyob lub tebchaws ntawd, 8thiab nws hais rau lawv hais tias, “Yog nej kheev kuv log kuv tus tuag tiag, thov nej mloog kuv hais thiab pab nrog kuv thov Xauha tus tub Efoo 9muab nws lub qhov tsua Mapela uas nyob ntawm nws ntug teb rau kuv. Thov kom nws muab muag rau kuv tab meeg nej sawvdaws xubntiag kom txaus nkaus tus nqe, kuv thiaj muaj ib thaj av siv ua toj ntxas ua kuv tug.”
10Efoo kuj nrog cov Hithai zaum ua ke ntawd mas Efoo uas yog neeg Hithai thiaj teb Aplahas tab meeg cov Hithai sawvdaws uas tuaj nyob ua ke ntawm rooj loog hais tias, 11“Tsis txhob ua li, yawg hlob. Thov koj mloog kuv hais. Kuv yuav pub daim teb thiab lub qhov tsua uas nyob ntawm daim teb ntawd rau koj. Kuv pub rau koj tab meeg kuv cov neeg sawvdaws. Cia li coj koj tus tuag mus log rau hauv.” 12Aplahas rov nyo hau pe cov neeg tebchaws ntawd 13mas nws hais rau Efoo tab meeg cov neeg hauv lub tebchaws ntawd hnov tias, “Yog koj kheev, thov koj mloog kuv hais thiab. Kuv yuav them cov nqe teb ntawd rau koj, koj cia li txais ntawm kuv kom kuv thiaj tau chaw log tus tuag rau ntawd.” 14Efoo teb Aplahas tias, 15“Yawg hlob, thov koj mloog kuv hais. Daim teb mas tus nqe yog plaub puas sekhee nyiaj tiamsis koj thiab kuv mas tsis txhob xav li cas. Cia li coj koj tus tuag mus log rau hauv xwb.” 16Aplahas thiaj li nrog Efoo hais hum thiab Aplahas luj cov nyiaj txwm nkaus li tus nqe uas Efoo hais rau nws tab meeg cov Hithai hnov lawd, yog plaub puas sekhee txwm nkaus li uas tej tub lag tub luam luj rau ncua sijhawm ntawd.
17Efoo daim teb hauv Mapela uas nyob ntawm Male sab hnub tuaj mas nws muag tag nrho thaj teb thiab lub qhov tsua thiab tej xyoob ntoo uas nyob hauv thaj teb ntawd huvsi 18rau Aplahas yuav ua Aplahas tug tab meeg cov Hithai sawvdaws uas tuaj ua ke ntawm rooj loog xubntiag. 19Ces Aplahas txawm muab nws tus pojniam Xala log rau hauv lub qhov tsua ntawm thaj teb Mapela uas nyob ntawm Male sab hnub tuaj, uas yog Heploo, hauv Khana‑as tebchaws. 20Daim teb thiab lub qhov tsua ntawm daim teb ntawd mas cov Hithai muab muag kiag rau Aplahas yuav ua Aplahas tug mas Aplahas thiaj tau chaw log tuag.