66

Yawmsaub teem txim rau ib tsoom tebchaws

  1Yawmsaub hais li no tias,
   “Lub ntuj yog kuv lub zwm txwv,
   lub ntiajteb yog kuv lub rooj tiag taw,
  mas lub tsev uas nej yuav ua rau kuv
   yuav nyob qhovtwg,
   thiab kuv lub chaw so yuav nyob qhovtwg?
  2Tej no puavleej yog kuv txhais tes ua
   thiaj muaj huvsi tshwm los.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  “Tus uas kuv yuav ntsia ntsoov
   yog tus uas txo hwjchim
   thiab lees txim tuaj nruab siab
   thiab tshee hnyo rau kuv tej lus.

  3“Tus uas tua nyuj xyeem
   zoo yam li tus uas tua neeg.
  Tus uas tua menyuam yaj xyeem
   zoo yam li tus uas lov dev caj dab.
  Tus uas ua kevcai xyeem qoob loo
   zoo yam li tus uas muab ntshav npua los xyeem,
  Tus uas ua kevcai xyeem roj ntoos tsw qab
   ua lub chaw cim ntsoov,
   zoo yam li tus uas pe dab mlom.
  Lawv cov no nyias xaiv taug nyias txojkev,
   thiab lawv zoo siab
   rau lawv tej kev qias vuab tsuab.
  4Kuv yuav xaiv kev txom nyem nyuaj siab rau lawv,
   thiab coj tej uas lawv ntshai los raug lawv,
  rau qhov thaum kuv hu tsis muaj leejtwg teb,
   thaum kuv hais tsis muaj leejtwg mloog.
  Lawv ua tej uas kuv pom tias phem kawg
   thiab xaiv yuav yam uas kuv tsis nyiam.”

  5Nej cov uas tshee hnyo rau Yawmsaub tej lus,
   cia li mloog nws tej lus hais tias,
  “Nej cov kwvtij uas ntxub nej
   thiab muab nej laim tseg
   vim yog saib rau kuv lub npe tau hais tias,
  ‘Thov cia Yawmsaub tau koob meej
   xwv peb thiaj tau pom nej tej kev xyiv fab.’
  Tiamsis lawv cov ntawd
   yog cov uas yuav raug txaj muag.
  6Cia li mloog saib,
   muaj suab nrov ntsoog qees hauv lub nroog,
  muaj suab nrov hauv lub tuam tsev tuaj.
   Twb yog lub suab uas Yawmsaub
   ua pauj nws cov yeeb ncuab ntag.

  7“Ua ntej uas nws tsis tau ua mob plab
   nws twb yug menyuam lawm,
  ua ntej uas nws tsis tau mob plab
   nws kuj yug tau ib tug tub.
  8Leejtwg txeev hnov dua li no?
   Leejtwg txeev pom tej uas zoo li no?
  Ib hnub xwb yuav tshwm sim tau
   lub tebchaws lov?
  Ib pliag ntshis xwb
   yuav yug tau ib haiv neeg lov?
  Thaum Xi‑oo pib mob plab yug
   nws yug tau nws tej tub tamsim ntawd.”
  9Yawmsaub hais tias,
   “Kuv coj los txog sijhawm lawm
   es tseem yuav tsis pub cia yug lov?”
  Nej tus Vajtswv hais tias,
   “Kuv uas pub kom yug
   yuav kaw lub plab menyuam lov?”

  10“Nej cov sawvdaws uas nyiam Yeluxalees 'e,
   nej cia li nrog nws xyiv fab
   thiab zoo siab rau nws.
  Nej cov sawvdaws uas quaj ntsuag nws 'e,
   nej cia li nrog nws zoo siab xyiv fab.
  11Nej thiaj tau ntxais kom tsau
   rau hauv nws lub xubntiag uas txawj nplij nej,
  thiab nej thiaj tau haus nws lub koob meej
   uas muaj nplua mias zoo siab hlo.”

  12Yawmsaub hais li no tias,
   “Saib maj, kuv yuav pub kev vam meej
   rau nws ib yam li tus niag dej,
  thiab pub ib tsoom tebchaws
   tej nyiaj txiag rau nws
   yam li tus niag dej uas ntws los nyab kiag.
  Nej yuav tau ntxais, nws yuav puag nej
   rau ntawm nws lub xubntiag
   thiab nchos ntawm nws hauv caug.
  13Ib yam li leej niam nplij tus menyuam,
   kuv yuav nplij nej li ntawd,
  nej yuav tau txais kev nplij siab
   rau hauv Yeluxalee.”
  14Nej yuav pom thiab nej yuav zoo siab xyiv fab,
   nej tej pob txha yuav hlob mos nyoos
   yam li tej nroj tsuag.
  Mas luag yuav paub tias Yawmsaub txhais tes
   nrog nraim nws cov tub qhe nyob,
  thiab nws txojkev chim
   tawm tsam nws cov yeeb ncuab.
  15Yawmsaub yuav nrog nplaim taws los,
   thiab nws tej tsheb ua rog los
   zoo yam li cua daj cua dub.
  Nws yuav coj nws txojkev chim los ua npau vog,
   thiab nws yuav xuas nplaim taws qhuab ntuas.
  16Yawmsaub yuav xuas hluavtaws
   thiab nws rab ntaj txiav txim rau ib tsoom neeg,
  mas cov uas raug Yawmsaub tua tuag
   yuav coob kawg li.

17“Cov uas tu thiab ntxuav lawv tus kheej kom dawb huv thiaj nkag tau rau hauv tej vaj, mus raws kua tus uas nyob hauv lawv nruab nrab, thiab noj nqaij npua thiab nqaij nas tsuag thiab tej uas qias vuab tsuab, mas lawv yuav ua ke mus txog qhov kawg.” Yawmsaub hais li no ntag.
18“Kuv paub tej uas lawv ua thiab tej uas lawv xav, mas kuv los qaws ib tsoom tebchaws thiab cov neeg uas hais txhua yam lus huvsi. Lawv yuav tuaj pom kuv lub hwjchim ci ntsa iab. 19Kuv yuav txawb ib yam txujci rau hauv lawv nruab nrab. Thiab kuv yuav txib cov uas dim kev tuag mus rau ib tsoom tebchaws, yog mus rau tebchaws Thasi thiab cov neeg Puj thiab Lus uas txawj tua hneev nti, thiab mus txog tebchaws Thunpas thiab tebchaws Yavas, mus txog tej tebchaws ntawm ntug hiavtxwv uas deb kawg, yog cov uas tsis tau hnov kuv lub koob meej thiab tsis tau pom dua kuv lub hwjchim ci ntsa iab. Mas lawv yuav piav kuv lub hwjchim ci ntsa iab hauv nruab nrab ib tsoom tebchaws. 20Lawv yuav coj nej tej kwvtij sawvdaws tawm hauv ib tsoom tebchaws huvsi los xyeem rau Yawmsaub, yuav caij tej nees tej tsheb ua rog tej tsheb nyuj thiab caij luj txwv thiab caij ntxhuav los rau hauv Yeluxalees uas yog kuv lub roob dawb huv, ib yam li cov Yixayee coj tej uas ua kevcai xyeem qoob loo hauv lub choo uas huv lawd tuaj xyeem rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev.” Yawmsaub hais li no ntag. 21“Thiab kuv yuav muab lawv cov qee leej ua pov thawj thiab ua cov Levi.” Yawmsaub hais li no ntag.

  22Yawmsaub hais tias, “Lub ntuj tshiab
   thiab lub ntiajteb tshiab uas kuv yuav tsim
   nyob ruaj rau ntawm kuv xubntiag li cas,
  nej caj ces thiab nej lub npe
   yuav nyob ruaj ib yam li ntawd.
  23Txhua hnub hli xiab mus txog hnub hli tag
   thiab txij hnub Xanpatau
   mus txog lwm hnub Xanpatau
  ib tsoom neeg sawvdaws
   yuav tuaj pe hawm rau ntawm kuv xubntiag.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
24“Thiab lawv yuav tawm mus saib tej neeg uas fav xeeb rau kuv tej cev tuag. Tej kas uas noj lawv yuav tsis tuag thiab tej hluavtaws uas kub lawv yuav tsis tuag li, lawv yuav qias vuab tsuab rau ib tsoom neeg sawvdaws.”