106

Yiang Sursĩ Lứq O

  1Lứq khễn Yiang Sursĩ! Cóq sa‑ỡn Yiang Sursĩ, yuaq án la nỡm ŏ́c o.
   Án ayooq mantái níc.
  2Noau têq atỡng tễ dũ ranáq salễh án khoiq táq?
   Cớp noau têq bữn dũ santoiq dŏq khễn án?
  3Bốn lứq cũai ca táq níc ranáq tanoang,
   cớp cũai ca táq puai níc ŏ́c pĩeiq.

  4Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia sanhữ cứq tê, toâq anhia chuai cũai proai anhia.
   Toâq anhia chuai amoong alới, sễq anhia chuai dếh cứq.
  5Sễq anhia yỗn cứq bữn chống tê máh sanốc ntữn proai anhia.
   Cớp yỗn cứq bữn bũi óh parnơi cớp alới tê,
   yỗn cứq bữn ỡn chỡ parnơi cớp tỗp anhia.

  6Tỗp hếq khoiq táq lôih machớng achúc achiac hếq khoiq táq lôih chơ.
   Nheq tữh hếq khoiq táq sa‑ữi ranáq loâi cớp tỡ o.
  7Bo achúc achiac hếq ỡt tâng cruang Ê-yip-tô,
   alới tỡ bữn kễ ntrớu tễ ranáq salễh Yiang Sursĩ.
  Tỗp alới tỡ bữn sanhữ tễ ŏ́c án ayooq alới.
   Ma bo alới ỡt pỡ dỡq mưt Cusâu,
   alới lớn-sarlớn níc chóq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq.
  8Ma nhơ tễ ramứh án, ngkíq án chuai amoong alới,
   án yỗn nheq tữh cũai têq dáng án bữn chớc toâr lứq.
  9Án khoiq ớn dỡq mưt Cusâu sarễt,
   chơ cỡt khỗ.
  Cớp án dững máh proai án pỡq tâng cutễq khỗ ki,
   samoât riang pỡq tâng ntốq aiq.
  10Lứq pai án chuai amoong alới yỗn vớt tễ cũai kêt alới,
   cớp yỗn vớt tễ atĩ cũai ễ táq alới.
  11Ma máh cũai ca ễ táq alới,
   ki cuchĩt clooc tâng dỡq nheq, tỡ va muoi noaq aléq noâng bữn tamoong.
  12Chơ cũai I-sarel sa‑âm lứq máh santoiq án khoiq par‑ữq,
   cớp alới ũat khễn án.

  13Ma tỡ bữn dũn,
   alới khlĩr nheq máh ranáq Yiang Sursĩ khoiq táq,
   cớp ranáq ntrớu alới ễ táq, ki tỡ ễq acoan noâng án atỡng alới.
  14Bo alới ỡt tâng ntốq aiq,
   alới ễr áiq tháng ễq yỗn bữn crơng sana cha, samoât bo alới khoiq cha tâng cruang Ê-yip-tô.
   Chơ alới chim Yiang Sursĩ.
  15Ngkíq Yiang Sursĩ yỗn alới bữn ĩn alới sễq,
   ma án yỗn ỗn toâq dững alới.

  16Bo alới ỡt tâng ntốq aiq, alới sa‑on cumíq níc tễ Môi-se cớp Arôn,
   Arôn la cũai miar dŏq táq ranáq Yiang Sursĩ.
  17Chơ cutễq cayoah samoât án caha bỗq,
   chơ cutễq lưn Dathan, cớp cubớl Abi-ram dếh dống sũ án hỡ.
18Bữn ũih sễng cat nheq máh cũai loâi ca puai alới.

  19Pỡ cóh Si-nai, cũai I-sarel táq muoi lám rup con ntroŏq tangcáh toâq yễng.
   Chơ alới cucốh sang rup ki.
  20Alới tỡ bữn sang toam noâng Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq,
   ma alới sang rup ntroŏq dốq cha bát.
  21Alới khlĩr Yiang Sursĩ ca chuai amoong alới na ranáq salễh tâng cruang Ê-yip-tô.
  22Salễh lứq máh ranáq án khoiq táq ngki!
   Cớp dớt lứq máh ranáq án táq tâng dỡq mưt Cusâu!
  23Toâq Yiang Sursĩ pai án ễ pupứt tỗp I-sarel,
   ki Môi-se, la cũai ca Yiang Sursĩ khoiq rưoh,
   án tỡ bữn pruam yỗn Yiang Sursĩ pupứt tỗp I-sarel cỗ Ncháu nhôp lứq alới.

  24Ntun ki, tỗp alới tỡ ễq mut tâng cutễq phuor o, Yiang Sursĩ ễ yỗn alới,
   yuaq alới tỡ bữn noap máh santoiq án khoiq ữq cớp alới.
  25Alới ỡt tâng dống aroâiq cớp bubéq-bubưp níc.
   Cớp alới tỡ ễq trĩh Yiang Sursĩ.
  26Yuaq ngkíq, án thễ dũan la alới cóq cuchĩt tâng ntốq aiq.
  27Cớp con châu alới cóq lúh pláh chũop dũ ntốq,
   dếh ỡt cớp cũai tỡ bữn sa‑âm Yiang Sursĩ.
   Chơ alới cuchĩt tâng cruang canŏ́h.

  28Ỡt tâng cóh Pê-or alới sang yiang Ba-al,
   cớp alới cha máh crơng noau tutoŏng yiang ca tỡ bữn lứq tamoong.
  29Ngkíq alới khoiq táq ranáq sâuq, táq yỗn Yiang Sursĩ nhôp alới.
   Chơ bữn acán ỗn cỡt chũop nheq tâng tỗp alới.
  30Ma Phi-niat yuor tayứng rapai chuai chóq Yiang Sursĩ, sễq ỗn nâi tangứt.
  31Yuaq Phi-niat táq ngkíq, noau noap án la cũai tanoang o,
   cớp noau sanhữ níc án tâng dũ dỡi cũai.

  32Ỡt pỡ dỡq mec Mê-ri-ba hỡ, tỗp I-sarel táq yỗn Yiang Sursĩ sâng cutâu mứt.
   Môi-se la khoiq ramóh túh tê tễ ranáq ki.
  33Alới táq yỗn Môi-se sâng nsóq mứt lứq,
   toau án pai aloŏh mŏ tỡ loâp chanchớm.

  34Tỗp I-sarel tỡ bữn pupứt nheq máh cũai tâng cutễq ki,
   ĩn Yiang Sursĩ khoiq ớn alới táq.
  35Ma alới ĩt cumũr táq lacuoi tễ tỗp cũai tỡ bữn yám noap Yiang Sursĩ.
   Ngkíq alới ĩt lacuoi cớp puai rit cũai ki hỡ.
  36Chơ alới cucốh sang rup yiang canŏ́h,
   cớp cỗ tễ ranáq nâi yuaq alới cuchĩt pứt.
  37Alới chiau sang con samiang cớp con mansễm alới yỗn yiang sâuq.
  38Alới cachĩt máh carnễn ŏ́q lôih, la con alới bữm
   dŏq chiau sang yỗn yiang cũai Cana-an.
   Cỗ tian tễ ranáq ki, tâm cutễq ma cỡt nhơp moang aham.
  39Cỗ tian alới táq ngkíq, yuaq mứt pahỡm alới cỡt nhơp lứq.
  Alới calỡih táh Yiang Sursĩ, chơ sang yiang canŏ́h ễn.
   Alới cỡt samoât mansễm ca táh cayac, chơ cỡt mansễm chếq tỗ ễn.

  40Ngkíq yuaq Yiang Sursĩ sâng cutâu lứq chóq máh cũai proai án.
   Án nhôp alới la‑ỡq tháng.
  41Chơ án chiau alới yỗn ỡt pưn chớc máh cũai tỡ bữn yám noap án.
   Cũai kêt alới cỡt sốt alới.
  42Cũai ki padâm alới yỗn ỡt pưn talang ayững.
  43Sa‑ữi trỗ Yiang Sursĩ khoiq chuai amoong máh proai án,
   ma noâng alới chíl níc án.
  Cỗ tian alới táq lôih,
   yuaq alới cỡt rúng ralốh.
  44Tam alới táq máh ki,
   ma Yiang Sursĩ noâng tamứng sưong alới cuclỗiq cucling,
   cớp án noâng chanchớm tễ ŏ́c alới túh.
  45Án sanhữ máh ŏ́c án khoiq ữq cớp alới,
   cớp cỗ nhơ ŏ́c ayooq toâr lứq,
   ngkíq án ralêq loah tamái.
  46Chơ án táq yỗn cũai sốt alới sâng sarũiq táq loah alới.

  47Cóq cuclỗiq neq: “Yiang Sursĩ ơi!
   Sễq anhia chuai amoong hếq nứng!
   Sễq anhia parỗm pachứm loah tỗp hếq.
  Sễq anhia chuai hếq yỗn vớt tễ atĩ máh cũai canŏ́h,
   dŏq hếq têq sa‑ỡn anhia cớp khễn ramứh ca bráh o lứq khong anhia.”
  48Cóq khễn Yiang Sursĩ! Án la Yiang Sursĩ tỗp I-sarel sang.
   Cóq khễn án tễ sanua toau toâq yỗn dũ dỡi ntun!
   Cóq nheq tữh cũai pai neq: “Amen!”

  Lứq khễn Yiang Sursĩ!