106

Ƀing Ană Plei Yahweh Ƀu Tŏng Ten Hăng Ñu Ôh

  1Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh!

  Hơdơr bơni bĕ kơ Yahweh, yuakơ Ñu jing hiam klă,
   laih anŭn tơlơi khăp hiam klă Ñu dŏ nanao hlŏng lar!
  2Ƀu hơmâo hlơi pô dưi pơhiăp pơhaih abih bang bruă mơnuă kơtang mơyang Yahweh ôh.
   Ƀu hơmâo hlơi pô dưi bơni hơơč kơ Ñu djŏp ôh.
  3Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô ăt dŏ djă̱ pioh tơlơi tơpă djơ̆,
   jing pô ngă tui tơlơi djơ̆ găl nanao.

  4Hơdơr kơ kâo đa, Ơ Yahweh hơi, tơdang Ih gŭm djru kơ ană plei Ih.
   Tơdang Ih pơrơngai hĭ ƀing gơñu, rơkâo kơ Ih ăt rai djru kâo bĕ.
  5Tui anŭn yơh, kâo dưi ƀuh tơlơi đĭ kơyar ƀing Ih ruah mă laih,
   laih anŭn pơgop mơak hrŏm hăng ƀing lŏn čar Ih,
   laih anŭn pơgop pơư pơang kơ Ih hrŏm hăng ƀing ană plei kŏng ngăn Ih.

  6Ƀing ta hơmâo soh laih kar hăng ƀing ơi adon ta hơmâo ngă laih hlâo adih;
   ƀing ta hơmâo ngă laih tơlơi soh sat ƀrưh ƀai.
  7Tơdang ƀing ơi adon ta dŏ amăng lŏn čar Êjip
   ƀing gơñu ƀu thâo hluh ôh kơ bruă mơsêh mơyang Yahweh ngă pơ anŭn.
  Ƀing gơñu kŏn hơdơr lơi kơ lu wơ̆t laih Ñu pơrơđah tơlơi khăp hiam klă Ñu kơ ƀing gơñu,
   tui anŭn ƀing gơñu tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu ƀơi ha̱ng ia rơsĭ, jing ƀơi rơsĭ Mriah anŭn.
  8Wơ̆t tơdah tui anŭn, Ñu pơklaih hĭ laih ƀing gơ̆ yuakơ Ñu hơmâo ƀuăn laih,
   kiăng kơ pơrơđah tơlơi dưi kơtang prŏng Ñu.
  9Ñu pơkhư̆ hĭ rơsĭ Mriah, tui anŭn rơsĭ anŭn thu hĭ;
   Ñu dui ba ƀing gơ̆ găn anih dơlăm anŭn kar hăng găn anih tơdron ha̱r yơh.
  10Tui anŭn, Ñu pơklaih hĭ ƀing gơ̆ mơ̆ng tơngan ƀing rŏh;
   sĭt mơ̆ng tơngan ƀing ayăt anŭn yơh Ñu song mă hĭ ƀing gơ̆.
  11Samơ̆ ia rơsĭ anŭn pơkơdra̱m pơƀlŭng hĭ ƀing ayăt gơñu anŭn;
   ƀu hơmâo ôh sa čô amăng ƀing rŏh anŭn dưi klaih hĭ.
  12Giŏng anŭn, ƀing ană plei Ñu đaŏ kơ tơlơi ƀuăn Ñu yơh
   laih anŭn adoh bơni hơơč kơ Ñu.

  13Samơ̆ ƀing gơñu tañ biă mă yơh wơr bĭt hĭ bruă Yahweh hơmâo ngă laih,
   laih anŭn ƀu kiăng dŏ tơguan kơ tơlơi Ñu djru pơmĭn ôh.
  14Amăng tơdron ha̱r ƀing gơñu amoaih kluh tui hăng tơlơi mơhao kiăng gơñu pô;
   sĭt amăng tơdron tač anŭn yơh ƀing gơñu lông lăng hĭ Ơi Adai.
  15Tui anŭn, Ñu pha brơi kơ ƀing gơñu hơdôm gơnam ƀing gơñu kwưh kiăng yơh,
   samơ̆ Ñu ăt brơi rai tơlơi khe̱ng mơ̆n truh ƀơi ƀing gơñu.

  16Amăng anih jưh ƀing gơñu ƀlah moăñ hăng Môseh;
   ƀing gơñu ăt ƀlah moăñ hăng A̱rôn mơ̆n, jing khua ngă yang rơgoh hiam Yahweh.
  17Tui anŭn, lŏn pŏk čơđa̱ng lun ƀơ̆ng hĭ Dathan,
   laih anŭn dơ̱r hĭ Abiram wơ̆t hăng sang anŏ ñu mơ̆n;
  18Yahweh brơi rai apui hlia trŭn ƀơi ƀing đuaĭ tui ƀing gơñu
   laih anŭn jơlah apui čuh pơrai hĭ ƀing sat ƀai anŭn.

  19Tơdang ƀing ană plei Yahweh dŏ jĕ ƀơi čư̆ Hôrêb ƀing gơñu tuh tia sa rup ană rơmô hăng mah,
   laih anŭn bon kơkuh pơpŭ kơ rup trah anŭn.
  20Ƀing gơñu pơplih hĭ laih tơlơi ang yang Ơi Adai
   hăng sa rup hlô mơnơ̆ng ƀơ̆ng rơ̆k.
  21Ƀing gơñu wơr bĭt hĭ laih Ơi Adai jing Pô hơmâo pơklaih hĭ laih ƀing gơñu,
   jing Pô hơmâo ngă laih khul bruă kơtang mơyang amăng lŏn čar Êjip;
  22sĭt ƀing gơñu ƀu hơdơr ôh hơdôm tơlơi mơsêh mơyang Ñu ngă laih amăng anih lŏn ƀing ană tơčô Ham anŭn,
   wơ̆t hăng bruă hli̱ng hla̱ng biă mă yơh ƀơi rơsĭ Mriah.
  23Tui anŭn, Yahweh laĭ Ñu či pơrai hĭ ƀing ană plei Ñu,
   samơ̆ Môseh yơh jing pô Ñu hơmâo ruah laih,
  dŏ dơ̆ng rơkâo pơđu̱r kơ Ơi Adai kiăng pơgang pơala brơi ană plei anŭn,
   kiăng kơ pơkơ̆ng hĭ tơlơi Ñu hil kiăng pơrai hĭ abih ƀing gơ̆.

  24Tơdơi kơ anŭn ƀing gơñu ăt hơngah ƀu kiăng mŭt ôh pơ anih lŏn hiam mơak Yahweh hơmâo ƀuăn laih;
   yuakơ ƀing gơñu ƀu đaŏ ôh kơ tơlơi Ñu ƀuăn kiăng pơgang ƀing gơ̆ anŭn.
  25Kơđai glaĭ ƀing gơñu dŏ pơhiăp brŏk amăng sang khăn gơñu
   laih anŭn hơngah ƀu hơmư̆ tui hiăp Yahweh ôh.
  26Tui anŭn, Ơi Adai yơr đĭ tơngan ƀuăn rơ̆ng hăng ƀing gơñu;
   Ñu ƀuăn Ñu či brơi kơ ƀing gơñu djai hĭ amăng tơdron ha̱r,
  27Ñu ăt ƀuăn mơ̆n Ñu či pơčơlah hĭ ƀing ană tơčô gơñu bru bra amăng djŏp anih lŏn yơh,
   laih anŭn brơi kơ ƀing gơ̆ djai hĭ amăng ƀing lŏn čar tuai.

  28Tơdơi kơ anŭn, ƀing ană plei anŭn pơgop hrŏm hăng ƀing kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng Baal ƀơi anih Pheôr,
   laih anŭn ƀơ̆ng khul gơnam ngă yang kơ ƀing yang rơba̱ng ƀu hơmâo tơlơi hơdip.
  29Ƀing gơñu čôih Yahweh kiăng kơ ƀrŭk hil yuakơ bruă sat ƀai ƀing gơñu ngă anŭn yơh,
   tui anŭn Ñu brơi rai sa tơlơi kli̱n khe̱ng kơtang truh ƀơi ƀing gơñu.
  30Samơ̆ Phinehas yơh tơgŭ phat kơđi ƀing soh,
   tui anŭn tơlơi kli̱n khe̱ng anŭn abih hĭ yơh.
  31Tơlơi anŭn yơh arăng yap kơnăl kơ Phinehas jing hiam klă
   hlŏng truh kơ rơnŭk tơdơi hlŏng lar.

  32Tơdơi kơ anŭn ƀơi anih khul ia Meribah ƀing gơñu ngă kơ Yahweh ƀrŭk hil dơ̆ng,
   laih anŭn tơlơi tơnap rŭng truh kơ Môseh yua mơ̆ng ƀing gơñu yơh.
  33Ƀing gơñu ngă kơ jua pơmĭn Môseh hil đet,
   tơl tơƀông bah ñu pơhiăp tơbiă mlŭk mơgu yơh.

  34Tơdơi kơ ƀing ană plei Ơi Adai mŭt amăng anih lŏn gơñu,
   ƀing gơñu ƀu pơrai hĭ ƀing mơnuih čar tuai anŭn
   kar hăng tơlơi Yahweh pơđar laih kơ ƀing gơñu ôh,
  35samơ̆ ƀing gơñu pơdŏ rơkơi bơnai pơlŭk hăng ƀing lŏn čar tuai anŭn
   laih anŭn ngă tui khul tơlơi phiăn ƀing mơnuih tuai anŭn yơh.
  36Ƀing gơñu ăt kơkuh pơpŭ kơ khul rup trah ƀing tuai anŭn mơ̆n,
   laih anŭn tơlơi anŭn yơh jing hĭ čơđo̱ng kiăng kơ pơrai hĭ ƀing gơñu.
  37Ƀing gơñu pơyơr ngă yang wơ̆t hăng ƀing ană đah rơkơi gơñu pô
   laih anŭn ƀing ană đah kơmơi gơñu pô mơ̆n kơ ƀing yang sat amăng anih lŏn anŭn.
  38Ƀing gơñu ngă tuh drah ƀing čơđai ƀu hơmâo tơlơi soh,
   jing drah ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi gơñu pô.
  Tơdang ƀing gơñu pơyơr ngă yang kơ khul rup trah ƀing Kanaan,
   lŏn čar anŭn jing hĭ grĭ grañ yuakơ tơlơi tuh drah ƀing čơđai anŭn yơh.
  39Ƀing gơñu pơgrĭ hĭ gơñu pô hăng bruă mơnuă ƀing gơñu ngă,
   laih anŭn bruă ƀing gơñu kơkuh pơpŭ kơ rup trah anŭn jing kar hăng bruă ƀing gơñu pơrĭh răm hĭ gơñu pô yơh.

  40Hơnŭn yơh, Yahweh hil kơ ƀing ană plei Ñu,
   laih anŭn Ñu hơƀak drak kơ ƀing ană plei Ñu jing kŏng ngăn Ñu anŭn.
  41Ñu jao lui hĭ ƀing gơñu kơ ƀing lŏn čar tuai,
   laih anŭn ƀing rŏh ayăt gơñu yơh git gai ƀing gơñu.
  42Ƀing rŏh ayăt gơñu kơtư̆ juă hĭ ƀing gơñu,
   laih anŭn ƀing gơñu dŏ abih hlo̱m gah yŭ tơlơi dưi ƀing rŏh ayăt gơñu yơh.
  43Hơmâo lu wơ̆t laih Ñu pơklaih hĭ ƀing gơñu,
   samơ̆ ƀing gơñu ruah kiăng tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu,
   tơl ƀing gơñu tŭ mă tơlơi tơnap rŭng yuakơ tơlơi soh gơñu yơh.

  44Samơ̆ tơdang Ñu hơmư̆ tơlơi ƀing gơñu kwưh rơkâo
   Ñu kơčăng yơh kơ tơlơi tơnap rŭng gơñu.
  45Kiăng kơ djru ƀing gơñu yơh, Ñu ƀu wơr bĭt hĭ ôh tơlơi pơgop Ñu,
   sĭt yuakơ tơlơi khăp prŏng prin Ñu yơh, Ñu pap kơ ƀing gơ̆.
  46Ñu ăt ngă brơi kơ ƀing kơtư̆ juă ƀing gơ̆
   pap mơñai brơi kơ ƀing gơ̆ mơ̆n.

  47Pơklaih ƀing gơmơi đa, Ơ Yahweh Ơi Adai gơmơi hơi,
   laih anŭn ba glaĭ bĕ ƀing gơmơi pơ anih lŏn gơmơi mơ̆ng ƀing lŏn čar ƀing tuai,
  kiăng kơ ƀing gơmơi dưi hơdơr bơni kơ anăn rơgoh hiam Ih
   laih anŭn pơư pơang bơni hơơč kơ Ih.

  48Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, jing Ơi Adai ƀing Israel;
   hlŏng truh kơ hlŏng lar.
  Brơi bĕ kơ abih bang mơnuih laĭ, “Amen!”

  Bơni hơơč kơ Yahweh!