106

Yixayee pheej faav xeeb

  1Ca le qhuas Yawmsaub.
   Ca le ua Yawmsaub tsaug,
   vem nwg zoo kawg.
  Nwg txujkev hlub ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  2Leejtwg yuav pav taag
   Yawmsaub tej num phemfwj
  hab qha nwg tej num huvsw
   kws tswm nyog qhuas?
  3Cov kws tuav rawv kev txav txem ncaaj
   hab ua ncaaj nceeg txhua lub swjhawm,
   kuj tau nyob kaaj sab lug.
  4Au Yawmsaub, thaus koj hlub
   koj haiv tuabneeg, thov ncu txug kuv.
   Thaus koj tso puab dim, thov paab kuv hab,
  5sub kuv txhad le pum cov tuabneeg
   kws koj xaiv ca lawd kev vaam meej,
  sub kuv txhad tau nrug koj lub tebchaws
   zoo sab xyiv faab,
  hab nrug cov kws yog koj qub txeeg qub teg
   khaav tau.

  6Peb hab peb tej laug
   tau ua txhum muaj txem lawm,
   peb tau ua txhum, peb tau ua phem.
  7Thaus peb tej laug nyob huv Iyi tebchaws
   puab tsw quav ntsej koj tej num phemfwj,
  puab tsw ncu txug koj txujkev hlub ruaj khov
   kws muaj nplua quas mag,
  puab tseed faav xeeb rua tug Luj Dua Ndais
   ntawm havtxwv kws yog Havtxwv Lab.
  8Txawm le caag los nwg tseed cawm puab dim
   vem yog saib rua nwg lub npe,
  sub nwg txhad qha tau nwg tug fwjchim
   kws luj kawg nkaus rua puab paub.
  9Nwg nthe nqho
   mas dej Havtxwv Lab ca le qhuav lua,
  nwg coj puab hlaa huv qaab thu
   yaam nkaus le hlaa ntuj nraag teb do.
  10Nwg txhad cawm puab dim
   huv cov tshawj chim txhais teg,
  hab tso puab dim
   ntawm puab cov yeeb ncuab txhais teg.
  11Dej nyaab hlo cov kws tawm tsaam puab,
   tsw tshuav ib tug le.
  12Lub swjhawm hov
   puab ntseeg Yawmsaub tej lug,
   puab hu nkauj qhuas nwg.
  13Tassws tsw ntev
   puab kuj nov qaab nwg tej num lawm,
   puab tsw tog saib nwg yuav taw qha le caag.
  14Nyob huv tebchaws moj saab qhua
   mas puab nqhes heev,
  puab txhad swm Vaajtswv
   huv ntuj nraag teb do.
  15Nwg pub lawv le puab thov
   tassws nwg kuj tso mob phem lug raug puab.

  16Thaus cov tuabneeg huv lub zog
   khib Mauxe hab Aloo
   kws yog Yawmsaub tug qhev dawb huv,
  17tes aav ca le to qhov ntuj nqog hlo Ntathaa
   hab txhub Anpilaa paab tuabneeg huvsw.
  18Suavtawg kuj poob lug rua sau puab cov hov
   kub hlo cov tuabneeg limham huvsw.

  19Cov Yixayee ua ib tug txoov daab thaav nyuj
   ntawm Haule
  hab pe tug txoov daab
   kws puab nchuav hov.
  20Puab muab Vaajtswv tug fwjchim
   ci ntsaa quas ab pauv tug txoov daab
   txwv nyuj kws yog tsaj noj zaub.
  21Puab nov qaab Vaajtswv
   kws yog puab tug cawmseej,
  kws tau ua tej num luj heev
   rua huv Iyi tebchaws,
  22hab ua tej num phemfwj
   huv Haa lub tebchaws
  hab tej kws txaus ntshai kawg
   ntawm Havtxwv Lab.
  23Vem le nuav nwg txhad has tas
   nwg yuav muab puab ua kuas puam tsuaj,
  tsuas yog muaj Mauxe kws Vaajtswv
   tau xaiv ca lawd sawv lug tiv thaiv
   ntawm Vaajtswv xubndag
  txhad le taav tau Vaajtswv txujkev npau tawg
   tsw ua kuas puam tsuaj xwb.

  24Dhau hov puab kuj saib tsw taug
   lub tebchaws kws zoo ua noj,
  puab tsw ntseeg tej lug
   kws Vaajtswv cog tseg.
  25Puab ywg tuj tawg huv puab tej tsev ntaub,
   puab tsw noog Yawmsaub lub suab.
  26Vem le nuav Yawmsaub txhad le tsaa teg
   hab cog lug twv rua puab tas
  nwg yuav ua rua puab tuag taag
   rua huv tebchaws moj saab qhua,
  27hab ua rua puab caaj ceg
   tawg rwv ua saab ua sua moog
   rua huv txhua haiv tuabneeg,
  hab lawv puab moog nyob
   thoob plhawv txhua lub tebchaws.

  28Puab kuj moog zwm rua
   tug daab Npa‑aa ntawm Pe‑au,
  hab noj tej kws muab xyeem
   rua tej txoov daab kws tsw muaj sa.
  29Tej kws puab ua hov
   zwg ua rua Yawmsaub chim heev,
   txhad muaj mob phem tshwm lug raug puab.
  30Mas Fineha txhad sawv tseeg cheem,
   mas tej mob ntawd
   txhad tsw muaj ntxwv lawm.
  31Tej kws nwg ua hov Vaajtswv suav tas
   yog kev ncaaj nceeg rua Fineha,
   ib tam dhau ib tam moog ib txhab ib txhws.
  32Puab ua rua Vaajtswv chim
   ntawm dej Melinpa,
  mas qhov kws puab ua le hov
   puag tsuas Mauxe,
  33vem yog puab ua rua Mauxe nyuaj sab
   nwg txhad le ua ncauj sai lawm.

  34Puab tsw muab lwm haiv tuabneeg
   ua kuas puam tsuaj
   lawv le Vaajtswv has kuas puab ua
  35tassws puab moog
   nrug lwm haiv tuabneeg nyob sws xyaw
   hab xyum ua lawv le luas ua.
  36Puab ua koom rua luas tej txoov daab
   kws ua yej ua ntxab cuab puab.
  37Puab tua puab tej tub tej ntxhais
   xyeem rua daab.
  38Puab muab cov kws tsw txhum
   tej ntshaav nchuav,
   yog puab tej tub tej ntxhais le ntshaav
  kws puab muab tua xyeem
   rua Khana‑aa tej txoov daab.
  Ntshaav txhad puag tsuas lub tebchaws
   qas tsw huv lawm.
  39Qhov kws puab ua le hov
   ua rua puab qas tsw huv,
  puab ua le hov
   mas puab zoo ib yaam le puj muag cev.

  40Yawmsaub txhad le npau tawg
   rua nwg haiv tuabneeg,
   hab ntxub nwg qub txeeg qub teg.
  41Nwg txhad muab puab
   rua huv ib tsoom tebchaws txhais teg
  mas tej tuabneeg kws ntxub puab
   txhad kaav puab.
  42Puab cov yeeb ncuab quab yuam puab
   hab puab poob rua huv luas kev tswjfwm.
  43Yawmsaub tso puab dim ntau zag
   tassws puab pheej txhob txwm faav xeeb,
  puab poob qeg kawg le
   vem yog puab ua txhum.
  44Txawm le caag los thaus Vaajtswv nov
   puab lub suab quaj thov
  nwg saib rua puab tej kev
   txom nyem nyuaj sab.
  45Yog saib rua puab, Vaajtswv txhad
   ncu txug nwg tej lug cog tseg,
  hab vem nwg txujkev hlub ruaj khov
   kws muaj nplua quas mag,
   nwg txhad rov khuvleej puab.
  46Nwg ua rua txhua tug kws nteg puab
   ca le taab ncuab puab.

  47Au Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv,
   thov koj cawm peb dim lauj,
  thov qaws peb huv txhua lub tebchaws rov lug
   es peb yuav ua tsaug koj lub npe kws dawb huv
   hab khaav qhov kws peb qhuas koj.

  48Ca le qhuas Yawmsaub
   kws yog Yixayee tug Vaajtswv
   ib txwm thau u lug moog ib txhws le.
  Ca ib tsoom tuabneeg has tas “Amee.”

  Ca le qhuas Yawmsaub.