106

Singx Nzung 106

I^saa^laa^en Mienh Zanc-Zanc Ngaengc Tin-Hungh

  1Oix zuqc ceng Ziouv.
   Oix zuqc dor-ziec Ziouv weic zuqc ninh se longx haic,
   ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  2Haaix dauh haih gorngv Ziouv zoux hlo haic nyei sic?
   Fai haaix dauh haih biux mengh puix duqv ceng ninh nyei yietc zungv?
  3Da'faanh ei jienv baengh fim nyei jauv zoux wuov deix,
   se zanc-zanc zoux horpc nyei mienh, maaih orn-lorqc.
  4O Ziouv aac, meih zoux longx bun meih nyei baeqc fingx wuov zanc, tov jangx yie.
   Meih daaih njoux ninh mbuo nyei ziangh hoc tov tengx yie,
  5weic bun yie buatc meih ginv daaih nyei mienh duqv bungx-zuoqc,
   yaac bun yie a'hneiv meih nyei baeqc fingx duqv daaih nyei njien-youh,
   yaac duqv caux meih nzipc daaih nyei buonc juangc jienv ceng.
  6Yie mbuo caux yie mbuo nyei ong-taaix fih hnangv nyei baamz zuiz.
   Yie mbuo zoux dorngc, zoux orqv nyei sic.
  7Yiem I^yipv Deic-Bung wuov zanc,
   yie mbuo nyei ong-taaix maiv mengh baeqc meih zoux mbuoqc horngh nyei sic.
  Ninh mbuo maiv jangx taux meih ndongc haaix ziepc zuoqv nyei hnamv ninh mbuo.
   Ninh mbuo zungv yiem wuov Koiv-Siqv ga'hlen, ngaengc Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh.
  8Maiv gunv hnangv naaic, ninh weic ganh nyei mengh njoux ninh mbuo,
   weic bun ninh mbuo hiuv duqv ninh nyei domh qaqv.
  9Ninh hatc Koiv-Siqv, koiv ziouc nqaai mi'aqv.
   Ninh dorh ninh mbuo jiex ndo nyei dorngx
   hnangv jiex deic-bung-huaang nor.
  10Ninh njoux ninh mbuo biaux ndutv ninh mbuo nyei win-wangv nyei buoz-ndiev,
   yiem win-jaa nyei buoz-ndiev njoux ninh mbuo cuotv daaih.
  11Wuom yiemx ninh mbuo nyei win-jaa,
   zungv maiv zengc yietc dauh aqv.
  12Wuov zanc ninh mbuo sienx ninh nyei waac,
   ninh mbuo yaac baaux nzung ceng ninh.
  13Mv baac maiv lauh ninh mbuo la'kuqv ninh zoux nyei sic,
   ninh mbuo maiv longc hnyouv zuov ninh njaaux nyei za'eix.
  14Yiem wuov deic-bung-huaang ninh mbuo cei duqv kouv haic,
   ziouc yiem wuov seix Tin-Hungh.
  15Ziux ninh mbuo tov nyei ninh ceix bun ninh mbuo,
   mv baac bun ninh mbuo butv baengc-ngaaiz.
  16Yiem ndopv-liuh ciangv gu'nyuoz
   mienh mueic jieqv Mose caux Ziouv nyei cing-nzengc mienh, Aalon, wuov zanc,
  17ndau nqoi, naqv Ndaataan
   yaac biopv ndipc Aa^mbi^lam yietc guanh mienh.
  18Maaih douz yiem ninh mbuo nyei guanh mbu'ndongx cuotv daaih,
   douz-mbietc buov nzengc orqv mienh.
  19Yiem Holepv Mbong ninh mbuo zoux dauh ngongh gouv dorn,
   yaac baaix dox daaih nyei miuc-fangx.
  20Ninh mbuo zorqv Tin-Hungh nyei njang-laangc
   tiuv nyanc miev nyei ngongh gouv nyei miuc-fangx.
  21Ninh mbuo la'kuqv ninh mbuo nyei Njoux Ziouv, Tin-Hungh,
   dongh yiem I^yipv zoux hlo haic nyei sic,
  22yiem Haam nyei deic zoux mbuoqc horngh nyei jauv,
   yiem Koiv-Siqv zoux peix fuc nyei sic.
  23Weic naaiv ninh gorngv ninh oix mietc ninh nyei baeqc fingx.
   Kaux bangc maaih ninh ginv daaih wuov dauh Mose
  dorng jienv Tin-Hungh tengx ninh mbuo gorngv,
   yaac bun ninh ga'qiex fiu, maiv mietc ninh mbuo.
  24Ninh mbuo yaac mangc piex wuov norm kuh yiem nyei deic-bung,
   ninh mbuo maiv sienx Tin-Hungh laengz nyei waac.
  25Ninh mbuo yiem ganh nyei ndopv-liuh ngopv,
   yaac maiv muangx Ziouv nyei waac.
  26Weic naaiv ninh sung jienv buoz houv waac gorngv
   ninh oix bun ninh mbuo yiem deic-bung-huaang ndortv nzengc.
  27Bun ninh mbuo nyei zeiv-fun nzaanx mingh yiem maanc fingx mbu'ndongx,
   bun ninh mbuo faatv nzaanx yiem buangv norm-norm guoqv.
  28Nqa'haav yiem Be^o ninh mbuo bieqc ⟨Mbaa^an zienh⟩
   yaac nyanc ziec bun maiv maaih maengc nyei zienh nyei ga'naaiv.
  29Ninh mbuo zoux nyei sic cuoqv Ziouv qiex jiez haic,
   ziouc maaih domh wuon-baengc yiem ninh mbuo mbu'ndongx butv cuotv.
  30Wuov zanc Fi^ne^hatc souv jiez daaih dingc zoux dorngc nyei mienh nyei zuiz,
   domh wuon-baengc ziouc dingh mi'aqv.
  31Ninh hnangv naaiv zoux, Ziouv funx ninh zoux duqv horpc,
   yaac funx taux maanc gouv maanc doic.
  32Ninh mbuo yiem Me^li^mbaa Wuom cuoqv Ziouv qiex jiez.
   Laaix ninh mbuo, Mose yaac zuqc kouv aqv.
  33Weic naaiv ninh mbuo bun Mose nyei hnyouv mun,
   ninh ziouc qiex beqv gorngv cuotv ninh maiv horpc zuqc gorngv nyei waac.
  34Ninh mbuo maiv ei Ziouv hatc nyei waac
   mietc wuov deix ganh fingx mienh.
  35Daaux nzuonx zorpc jienv caux wuov deix fingx yiem,
   yaac hoqc zoux hnangv ninh mbuo nor zoux.
  36Tin-Hungh nyei mienh fu-sux wuov deix mienh nyei miuc-fangx
   ziouc benx koux hlopv jienv ninh mbuo.
  37Ninh mbuo zorqv ninh mbuo ganh nyei naamh nyouz
   ziec bun mienv.
  38Ninh mbuo daix maiv zoux dorngc nyei mienh,
   se bun ganh nyei naamh nyouz nyei nziaamv liouc cuotv,
  dongh ninh mbuo longc ziec bun Kaa^naa^an nyei miuc-fangx.
   Wuov deix nziaamv ziouc bun deic-bung maaih uix.
  39Hnangv naaic ninh mbuo ganh zoux nyei jauv bun ninh mbuo maaih uix,
   yiem ninh mbuo zoux nyei sic ninh mbuo hnangv maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn.
  40Weic naaiv Ziouv ziouc qiex jiez ninh nyei baeqc fingx,
   yaac youx haic ninh nzipc nyei buonc.
  41Ninh ziouc zorqv ninh mbuo jiu bun yiem camv-fingx mienh nyei buoz-ndiev,
   nzorng ninh mbuo wuov deix ziouc duqv gunv ninh mbuo.
  42Ninh mbuo nyei win-wangv yaac zeix ninh mbuo,
   ninh mbuo ziouc zuqc yiem ninh mbuo nyei hatc maaz ga'ndiev.
  43Ninh njoux ninh nyei baeqc fingx ziex nzunc,
   mv baac ninh mbuo duqv-eix ngaengc jienv Tin-Hungh
  ziouc laaix ganh nyei zuiz ndortv njiec aiv.
  44Maiv gunv hnangv naaic, ninh haiz ninh mbuo heuc jienv tov nyei waac,
   ninh ziouc jangx ninh mbuo nyei kouv naanc.
  45Ninh jangx jienv ninh laengz nyei ngaengc waac,
   ziux ninh ndongc naaic ziepc zuoqv nyei hnamv ninh ziouc goiv za'eix.
  46Ninh bun yietc zungv caangv ninh nyei mienh wuov deix
   korv-lienh ninh mbuo.
  47O Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh aac, tov njoux yie mbuo.
   Tov siou yie mbuo yiem maanc guoqv mbu'ndongx nzuonx,
  weic bun yie mbuo haih dor-ziec meih nyei cing-nzengc mbuox,
   yaac a'hneiv nyei ceng.
  48Ceng Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh,
   yiem yietc liuz taux yietc liuz.
  Zuangx mienh oix zuqc lomh nzoih gorngv, ⟨“Aamen”.⟩
  Oix zuqc ceng Ziouv.