133

Tình yêu của dân Chúa

Bài ca khi đang đi lên thờ phụng Do Đa-vít sáng tác.

  1Khi con dân Chúa cùng chung sống trong hoà thuận thật rất tốt đẹp.
  2Giống như dầu thơm đổ lên đầu thầy tế lễ chảy xuống râu.
   Chảy xuống râu A-rôn
   và chảy lên cổ áo người.
  3Như sương trên núi Hẹt-môn
   rơi xuống các đồi quanh Giê-ru-sa-lem.
  Đó là nơi hưởng phước lâu dài
   của Chúa cho đến đời đời.