95

Khuyên mọi người hãy ca ngợi
và vâng phục Thượng Đế

  1Hãy đến hát mừng Chúa.
   Hãy lớn tiếng ca ngợi Khối Đá đã giải cứu chúng ta.
  2Hãy đến với Ngài bằng bài ca tạ ơn.
   Hãy hát tôn vinh Ngài,
  3vì Chúa là Thượng Đế cao cả,
   vua lớn trên tất cả các thần.
  4Mọi vực thẳm sâu nhất trên đất thuộc về Ngài,
   các núi cao tột đỉnh cũng là của Ngài.
  5Biển cả là của Chúa vì Ngài tạo nên chúng,
   Ngài tạo đất khô bằng chính tay mình.
  6Hãy đến cúi xuống thờ kính.
   Chúng ta hãy quì gối trước mặt Chúa
   là Đấng dựng nên chúng ta.
  7Ngài là Thượng Đế chúng ta,
   chúng ta là dân mà Ngài chăm sóc,
   là đàn chiên Ngài chăn giữ.
   Hôm nay hãy nghe tiếng Ngài phán dạy:
  8“Đừng ương ngạnh như tổ tiên các ngươi tại Mê-ri-ba,
   và như việc các ngươi làm tại Mát-xa trong sa mạc,
  9Nơi mà tổ tiên các ngươi thách thức
   và thử ta mặc dù họ đã thấy mọi điều ta làm.
  10Ta nổi giận với họ trong bốn mươi năm.
  Ta bảo, ‘Họ không trung thành cùng ta,
   chẳng hiểu đường lối ta.’
  11Ta nổi giận và thề quyết,
   ‘Họ sẽ không bao giờ được vào sự an nghỉ ta.’”