13

Cầu nguyện xin Chúa ở gần

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít.

  1CHÚA ơi, Ngài sẽ quên tôi cho đến bao giờ?
   Ngài sẽ tránh mặt tôi cho đến bao giờ?
  2Tôi phải mang gánh lo âu
   và buồn thảm trong lòng mỗi ngày đến chừng nào?
  Kẻ thù tôi sẽ thắng tôi đến bao giờ?
  3Lạy CHÚA, xin hãy đoái thương tôi.
  Lạy Thượng Đế tôi, xin hãy đáp lời tôi;
   thêm sức cho tôi kẻo tôi qua đời.
  4Nếu không kẻ thù tôi sẽ bảo,
   “Ta thắng nó rồi!”
   Những kẻ nghịch tôi sẽ reo mừng,
   vì tôi bị thua thiệt.
  5Tôi tin cậy nơi tình yêu Ngài.
   Lòng tôi vui mừng vì Ngài cứu tôi.
  6Tôi sẽ hát cho CHÚA vì Ngài đã chăm sóc tôi.