92

Cảm tạ sự nhân từ Chúa

Bài ca dùng vào ngày Sa-bát.

  1Ca ngợi Chúa và chúc tụng Đấng Chí Cao là điều tốt.
  2Thuật lại sự yêu thương Chúa
   vào buổi sáng và sự thành tín Ngài vào buổi chiều là điều tốt.
  3Kèm theo đờn sắt mười dây
   và đờn cầm dìu dặt.
  4Lạy Chúa, những việc Ngài làm khiến tôi hớn hở;
   Tôi sẽ hát mừng về những việc tay Ngài làm.
  5Lạy Chúa, Ngài đã làm những việc lớn lao!
   Tư tưởng Ngài vô cùng sâu sắc!
  6Kẻ ngu si không thể hiểu biết,
   người điên dại không am tường.
  7Lũ gian ác mọc lên như cỏ.
   Bọn gian tà thịnh vượng,
   nhưng chúng sẽ bị tiêu diệt
   đời đời.
  8Nhưng, Chúa ôi, Ngài sẽ được tôn cao muôn đời.
  9Lạy Chúa, hãy nhìn các kẻ thù Ngài,
  Chúng sẽ bị tiêu diệt.
   Tất cả các kẻ gian ác sẽ bị tản lạc.
  10Nhưng Ngài làm cho tôi mạnh như trâu.
   Ngài đổ dầu hảo hạng trên tôi.
  11Khi tôi nhìn thì tôi thấy kẻ thù tôi bị ngã xuống;
   tôi nghe tiếng kêu la của bọn gian ác nghịch tôi.
  12Nhưng người nhân đức
   sẽ lớn mạnh như cây chà là,
   sẽ cao vút như cây hương nam ở Li-băng.
  13Những người được trồng trong đền thờ Chúa,
   họ lớn mạnh trong sân Thượng Đế.
  14Dù đã già, họ vẫn sinh hoa quả;
   vẫn khoẻ mạnh xanh tươi.
  15Họ chứng tỏ rằng Chúa rất nhân lành.
   Ngài là Khối Đá tôi, luôn làm điều chân chính.