75

Thượng Đế là thẩm phán

Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Chớ tiêu hủy.” Một bài ca ngợi của A-sáp.

  1Lạy Thượng Đế, chúng tôi cảm tạ Ngài;
  Chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài ở gần.
   Chúng tôi thuật lại các phép lạ Ngài làm.
  2Ngài phán, “Ta đã định kỳ hạn cho phiên xử,
   ta sẽ phân xử công minh.
  3Đất cùng mọi dân trên đất xao động,
   nhưng ta là Đấng khiến nó đứng vững vàng.
  Xê-la
  4Ta bảo kẻ tự phụ, ‘Chớ khoe khoang,’
   và nói với kẻ ác, ‘Đừng tìm cách phô trương sức mạnh ngươi ra.
  5Đừng huênh hoang, tự phụ.
   Chớ ương ngạnh.’”
  6Sự cao sang không đến từ Đông,
   Tây hay vùng núi trong sa mạc.
  7Nhưng Thượng Đế là quan án;
   Ngài hạ người nầy xuống, nâng người khác lên.
  8Chúa cầm chén trong tay;
   là chén đầy rượu hòa với ngũ vị hương.
  Ngài trút chén ra.
   Kẻ ác sẽ uống cạn chén ấy.
  9Tôi sẽ mãi mãi thuật lại điều nầy;
   tôi sẽ ca ngợi Thượng Đế của Gia-cốp.
  10Ngài sẽ lấy sức mạnh khỏi kẻ ác,
   nhưng sức mạnh của người nhân đức sẽ gia tăng.