76

Chúa là Đấng luôn đắc thắng

Soạn cho nhạc trưởng để dùng với nhạc khí bằng dây. Bài ca ngợi của A-sáp.

  1Tại Giu-đa người ta biết đến Thượng Đế;
   Ngài được cả Ít-ra-en tôn kính.
  2Lều Ngài ở Giê-ru-sa-lem;
   nơi ngự Ngài trên núi Xi-ôn.
  3Nơi đó Chúa bẻ gãy các tên lửa,
   thuẫn, gươm và khí giới chiến tranh.
  Xê-la
  4Lạy Thượng Đế, Ngài thật diệu kỳ!
   Ngài oai nghi hơn đồi núi đầy súc vật.
  5Kẻ thù Ngài tưởng mình mạnh mẽ lắm,
   nhưng nay chúng nằm chết la liệt ngoài đồng.
  Người ta lột những của cướp khỏi thây chúng.
  Chúng không còn đủ sức tự vệ.
  6Lạy Thượng Đế của Gia-cốp,
   khi Ngài nạt, ngựa và người cỡi đều sửng sốt như chết.
  7Ngài thật đáng sợ;
   khi Ngài nổi giận không ai đứng nổi trước mặt Ngài.
  8Từ trời Chúa ra quyết định,
   cả đất đều sợ hãi và im lặng.
  9Lạy Thượng Đế, Ngài đứng lên phân xử
   và cứu vớt kẻ khốn cùng trên đất.
  Xê-la
  10Mọi người ca ngợi Ngài vì cơn giận Ngài nghịch lại điều ác.
   Ngài ngăn không để những kẻ thoát khỏi cơn giận Ngài làm ác nữa.
  11Hãy hứa nguyện và giữ lời hứa với Chúa là Thượng Đế ngươi.
  Mọi người khắp nơi hãy mang lễ vật dâng cho Thượng Đế,
   Đấng đáng kinh sợ.
  12Ngài làm các nhà lãnh đạo mất tinh thần;
   các vua trên đất kinh sợ Ngài.