16

Chúa chăm sóc dân Ngài

Bài “mịch-tâm” của Đa-vít.

  1Lạy Thượng Đế, xin hãy bảo vệ tôi vì tôi tin cậy nơi Ngài.
  2Tôi thưa cùng CHÚA, “Ngài là CHÚA tôi.
   Mọi ơn phước tôi có là do CHÚA ban.”
  3Tôi rất ưa thích những người
   thánh thiện trên đất.
  4Những kẻ chạy theo hình tượng sẽ khốn khổ.
   Tôi sẽ không dâng huyết cho các thần tượng ấy,
   và cũng không nhắc đến tên tuổi chúng nó nữa.
  5Tôi chỉ cần một mình CHÚA thôi.
   Ngài chăm sóc tôi.
  6Đời sống tôi trên đất rất tốt đẹp;
   phần số tôi thật tuyệt diệu.
  7Tôi ca ngợi CHÚA vì Ngài chỉ dạy tôi.
   Còn ban đêm, lương tâm tôi dạy dỗ tôi.
  8Tôi luôn luôn để CHÚA đứng trước mặt.
   Vì Ngài ở bên tôi,
   tôi sẽ không bị tổn hại gì.
  9Nên lòng tôi vui mừng,
   thâm tâm tôi hớn hở.
  Thân thể tôi được yên ổn,
  10vì Ngài sẽ không bỏ tôi trong huyệt mả,
   cũng chẳng để người thánh
   của CHÚA bị mục nát.
  11Lạy CHÚA, xin dạy tôi sống đời thánh thiện.
   Được ở cùng CHÚA khiến tôi tràn đầy niềm vui;
   Ở bên tay phải CHÚA tôi vô cùng sung sướng.