96

Ca ngợi vinh quang Chúa

  1Cả trái đất, hãy hát một bài ca mới cho Chúa;
   hãy hát tôn vinh Ngài.
  2Hãy hát xướng cho Chúa và ca ngợi Ngài;
   mỗi ngày hãy thuật lại ơn giải cứu lớn lao của Ngài.
  3Hãy thuật cho các nước biết vinh quang Ngài,
   và muôn dân biết các điều diệu kỳ Ngài làm,
  4vì Chúa rất cao cả; Ngài đáng được ca ngợi luôn luôn.
   Ngài đáng được tôn trọng
   hơn tất cả các thần.
  5Các thần khác hoàn toàn vô ích,
   nhưng Chúa tạo lập các từng trời.
  6Chúa đầy vinh hiển và uy nghiêm;
   Ngài có năng lực và vẻ đẹp trong đền thánh Ngài.
  7Hỡi các nước trên đất, hãy ca ngợi Chúa;
   hãy ca ngợi sự vinh hiển và quyền năng Ngài.
  8Hãy ca ngợi xứng đáng với vinh hiển Ngài.
   Hãy mang của lễ đi vào sân của đền thờ Ngài.
  9Hãy thờ phụng Chúa vì Ngài là thánh.
   Mọi người trên đất, hãy run sợ trước mặt Ngài.
  10Hãy bảo cho các nước rằng,
   “Chúa là vua.”
   Trái đất đã được Chúa an bài,
   sẽ không lay chuyển.
  Ngài sẽ phân xử các dân tộc một cách công minh.
  11Các từng trời hãy reo vui,
   đất hãy mừng rỡ;
   biển và mọi vật trong biển
   hãy la lớn lên.
  12Đồng ruộng và mọi vật trong đó hãy hớn hở,
   Mọi cây cối trong rừng
   hãy hát mừng
  13trước mặt Chúa vì Ngài đang ngự đến.
   Ngài đến để phân xử thế gian;
  Ngài sẽ phân xử thế gian
   bằng sự công chính và các dân tộc bằng sự thành tín.