133

Bơni Hơơč Kơ Tơlơi Pơgop Sa Amăng Ƀing Ană Plei Yahweh

Tơlơi adoh tơdang ñu đĭ nao pơ Sang Yang Ơi Adai. Tơlơi adoh bơni hơơč Dawid čih kơčĕ.
  1Hiam klă mơak mơai biă mă yơh,
   tơdang ƀing ayŏng adơi ta dŏ hơdip pơgop sa hrŏm tơdruă!
  2Tơlơi dŏ hơdip pơgop sa anŭn kar hăng ia ƀâo mơngưi yom tuh pik ƀơi akŏ,
   rô trŭn ƀơi blâo ka̱ng,
  jing rô trŭn ƀơi blâo ka̱ng khua ngă yang prŏng hloh A̱rôn,
   laih anŭn trŭn nao pơ tơkuai ao phyung ñu yơh.
  3Tơlơi pơgop sa anŭn ăt jing hrup hăng ia ngo̱m lu ƀơi čư̆ Hermôn mơ̆n,
   dưi lê̆ trŭn pơ Čư̆ Ziôn yơh.
  Ƀơi anih Ziôn anŭn yơh Yahweh hơmâo ƀuăn brơi laih tơlơi bơni hiam Ñu,
   anŭn jing tơlơi hơdip ƀu či đŭt hĭ ôh.