110

Chúa chỉ định một vua

Bài ca của Đa-vít.

  1Chúa phán cùng chúa tôi,
   “Hãy ngồi bên phải ta
   cho đến khi ta đặt mọi kẻ thù con dưới quyền quản trị của con.”
  2Chúa sẽ nới rộng nước con quá ranh giới Giê-ru-sa-lem,
   rồi con sẽ cai trị kẻ thù con.
  3Trong ngày chiến trận,
   dân tộc con sẽ nhập với con.
  Từ khi mới sinh con đã được mặc đức thánh thiện;
   Con tươi mát như đứa trẻ.
  4Chúa đã hứa và sẽ không đổi ý rằng,
   “Con là thầy tế lễ đời đời,
   giống như Mên-chi-xê-đéc.”
  5Chúa sẽ ở bên con để giúp con.
   Khi nổi giận, Ngài sẽ đè bẹp
   các vua.
  6Ngài sẽ xử đoán các nước,
   làm khắp nơi đầy xác chết;
  Ngài sẽ đánh bại các lãnh tụ của mọi quốc gia trên thế giới.
  7Vua sẽ uống nước khe đang khi đi đường.
   Rồi người ngước đầu lên và trở nên mạnh mẽ.